2/2015. számú BKMPJE határozat

2/2015. Büntető-közigazgatási-munkaügyi-polgári jogegységi határozat*

A Kúria Büntető, Közigazgatási-Munkaügyi és Polgári Kollégiumának együttes ülése a Polgári Kollégium vezetőjének indítványa folytán, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 34. § (4) bekezdés a) pontja, valamint 195. § (3) bekezdése alapján jogegységi tanácsként eljárva meghozta a következő

jogegységi határozatot:

A jogegységi tanács

1. az 1/2003. KPJE határozatot, az 1/2007. KPJE határozatot, az 1/2008. KPJE határozatot és a 2/2008. KPJE határozatot hatályon kívül helyezi;

2. az 1/2002. (IV. 22.) PK-KK közös véleményt, az 1/2003. (II. 17.) PK (helyesen: PK-KK közös) véleményt, a 3/2005. (XI. 14.) PK-KK közös vélemény 2. pontját, továbbá az 1/2009. (VI. 24.) PK-KK közös vélemény 2-3. pontját nem tartja fenn;

3. a BKT-PKT-GKT 1/1981. számú közös állásfoglalást és a BKT-PKT-GKT 1/1986. számú közös állásfoglalást elvi iránymutatásként nem tartja fenn.

Indokolás

I.

A Kúria Polgári Kollégiuma mint jogegységi tanács a 2014. május 3-án meghozott 1/2014. PJE határozatával - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2014. március 15-ei hatályba lépése kapcsán - felülvizsgálta a Ptk. által szabályozott jogterületekre vonatkozó elvi iránymutatásait. Mivel azonban ez a felülvizsgálat nem volt teljes körű, mert egyrészt csak az anyagi jogi tárgyú iránymutatásokat érintette, másrészt nem terjedt ki a társkollégiumokkal közösen megalkotott elvi iránymutatásokra, továbbá tekintettel arra is, hogy azt megelőzően legutóbb a 2/2006. (V. 22.) PK véleménnyel került sor átfogó felülvizsgálatra szükségessé vált az 1/2014. PJE határozattal nem érintett elvi iránymutatások felülvizsgálata.

A Kúria Polgári Kollégiumának vezetője - mindhárom kollégiumot érintő egyeztetést követően - 2015. június 18-án a Bszi. 33. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a Bszi. 195. § (3) bekezdése alapján indítványozta, hogy

- a Kúria Büntető Kollégiumának, Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának és Polgári Kollégiumának tagjaiból álló jogegységi tanács a közösen megalkotott iránymutatások tekintetében, míg

- a Polgári Kollégium mint jogegységi tanács a kizárólag a Polgári Kollégium, illetve az egykori Gazdasági Kollégium által megalkotott, az 1/2014. PJE határozattal nem érintett elvi iránymutatások tekintetében

folytasson le jogegységi eljárást, amelynek során vizsgálja felül az érintett elvi iránymutatásokat abból a szempontból, hogy

a) melyek azok, amelyek már nem tartandók fenn;

b) melyek azok, amelyek indokolása nem tartható már fenn; és

c) melyek azok, amelyek továbbra is alkalmazhatóak és így hatályukban fenntarthatóak.

II.

A Legfőbb Ügyész észrevételében kifejtette, hogy a jogegységi indítvánnyal érintett elvi iránymutatások közül csak a jogegységi határozat tekintetében van legfőbb ügyészi hatáskör, míg a további eszközök kúriai, szakmai testületi állásfoglalások, ezért a Legfőbb Ügyész csak a jogegységi határozatokra korlátozottan tett észrevételt. A közösen meghozott jogegységi határozatok tekintetében a Legfőbb Ügyész egyetértett a jogegységi indítvány mellékleteként megküldött előkészítő anyagban foglaltakkal.

III.

A Bszi. 34. § (4) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a Kúria teljes kollégiuma jogegységi tanácsként dönt akkor is, ha a jogegységi eljárás célja korábban meghozott jogegységi határozat megváltoztatása vagy hatályon kívül helyezése. A Bszi. 195.§ (3) bekezdése értelmében a Kúria elnökének vagy kollégiumvezetőjének indítványára a Kúria teljes kollégiuma jogegységi tanácsként eljárva, jogegységi eljárás keretében a törvény hatályba lépését megelőzően hozott irányelvek, elvi döntések és kollégiumi állásfoglalások irányelvként, elvi döntésként, kollégiumi állásfoglalásként való fenntartását megszüntetheti abban az esetben is, ha egyébként a jogegységi eljárás kezdeményezésének feltételei [Bszi. 32. § (1) bek.] nem állnak fenn. Ennek hiányában az elvi iránymutatások a Bszi. 195. § (2) bekezdése szerint az eltérő iránymutatást tartalmazó jogegységi határozat meghozataláig alkalmazhatók. Több kollégium által hozott elvi iránymutatások felülvizsgálata értelemszerűen csak valamennyi érintett kollégium tagjaiból álló jogegységi tanács által meghozott határozattal történhet.

IV.

A jogegységi tanács - a kollégiumok közötti egyeztetés és a jogegységi tanács ülésén történt megvitatás után, a Legfőbb Ügyész észrevételeire is tekintettel - a rendelkező rész szerinti döntését az alábbi indokok alapján hozta meg:

1. Az 1/2003. KPJE határozat a közigazgatási szervezetrendszer időközben bekövetkezett változására tekintettel meghaladottá vált.

Az 1/2007. KPJE határozat az idő múlására tekintettel tárgyát vesztette.

Az 1/2008. KPJE határozat fenntartása - a közigazgatási perjog folyamatban lévő kodifikációjára tekintettel - nem indokolt.

A 2/2008. KPJE határozat az alapul vett jogszabályok tartalmilag jelentős változása miatt meghaladottá vált.

2. Az 1/2002. (IV. 22.) PK-KK közös vélemény és az 1/2003. (II. 17.) PK (helyesen: PK-KK közös) vélemény a felülvizsgálatra vonatkozó Pp. szabályok megváltozása folytán mára meghaladottá vált.

A 3/2005. (XI. 14.) PK-KK közös vélemény 2. pontját az Alkotmánybíróság hatáskörére és eljárására vonatkozó szabályok változása miatt vált meghaladottá.

Az 1/2009. (VI. 24.) PK-KK közös vélemény 2-3. pontja a Pp. 155/A. § (3) bekezdésének módosítására, valamint a Pp. 249/A. §-ának és 340. § (3) bekezdésének hatályon kívül helyezésére tekintettel elvesztette jogszabályi alapját, ezért nem tartandó fenn.

3. A BKT-PKT-GKT 1/1981. számú közös állásfoglalás a Be. és a Pp. szakértőkre vonatkozó szabályainak megváltozása folytán - figyelemmel a Kúria tárgybeli joggyakorlat-elemző csoportjának összefoglaló véleményére is - meghaladottá vált.

A BKT-PKT-GKT 1/1986. számú közös állásfoglalás részben a büntetőjogi szabályozás megváltozása folytán, részben a Ptk. részletesebb szabályozására [Ptk. 5:42. §] tekintettel meghaladottá, illetve szükségtelenné vált.

V.

A jogegységi tanács a többi felülvizsgált közös elvi iránymutatást fenntartandónak ítélte.

1. A jogegységi tanács az alapul vett jogi szabályozás szövegszerű vagy tartalmi változatlanságára tekintettel tartotta fenn:

- a jogegységi határozatok közül: az 1/1999. BKPJE, 1/2000. BKPJE, 1/2004. KPJE, 1/2005. BPJE, 1/2005. KPJE, 1/2006. KPJE, 3/2007. KPJE, 1/2010. BKPJE, 1/2010. KPJE, 1/2012. KMPJE és 2/2012. KMPJE határozatokat;

- a kollégiumi vélemények közül: a 3/2005. (XI. 14.) PK-KK vélemény 1. pontját, az 1/2009. (VI. 24.) PK-KK vélemény 1. pontját és az 1/2012. (XII. 10.) KMK-PK véleményt;

- a kollégiumi állásfoglalások közül: a BK-PK 1. számú állásfoglalást, amelyet a Ptk. alkalmazása körében is megfelelően irányadónak tekint.

2. Tekintettel arra, hogy a jelen felülvizsgálat az elvi iránymutatások újraszövegezését nem tűzte ki célul, ezért az azokban szereplő jogszabályi hivatkozások és az azokban használt kifejezések (terminológia) módosítására sem került sor. Ebből következően a fenntartandónak ítélt, az elvi tartalmát tekintve továbbra is irányadó elvi iránymutatásokban foglalt jogszabályokra történő hivatkozások és jogi kifejezések alatt természetszerűen a tartalmilag azonos más jogszabályi rendelkezést, újraszámozás folytán megváltozott jogszabályhelyet, illetőleg az elnevezésében megváltozott jogintézményt, kifejezést kell érteni.

3. Az 1/1999. BKPJE határozatban foglalt iránymutatás beépült az 1998. évi XIX. törvény 22. §-ába, ezért a jogegységi határozat fenntartása a büntető szakág vonatkozásában szükségtelen.

4. A jogegységi tanács fenntartandónak ítélte azokat a jogegységi határozatokat, amelyek kizárólag korábban meghozott jogegységi határozatok hatályon kívül helyezésére vonatkozó rendelkezést tartalmaznak, nevezetesen a 2/2007. KPJE, 1/2009. KPJE és az 1/2015. BKMPJE határozatokat.

VI.

A kifejtett indokok alapján a Kúria Büntető, Közigazgatási-Munkaügyi és Polgári Kollégiumának együttes ülése mint jogegységi tanács a Bszi. 40. § (1) és (2) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A jogegységi határozatot a Bszi. 42. § (1) bekezdése alapján a Magyar Közlönyben, a központi honlapon és a Kúria honlapján közzéteszi.

Budapest, 2015. július 6.

Dr. Darák Péter s.k.
a jogegységi tanács elnöke
Dr. Orosz Árpád s.k.
előadó bíró
Dr. Akácz József s.k.
bíró
Dr. Baka András s.k.
bíró
Dr. Balogh Zsolt s.k.
bíró
Dr. Baloginé dr. Faiszt Judit s.k.
bíró
Dr. Bartal Géza s.k.
bíró
Dr. Belegi József s.k.
bíró
Böszörményiné dr. Kovács Katalin s.k.
bíró
Dr. Csák Zsolt s.k.
bíró
Dr. Csentericsné dr. Ágh Bíró Ágnes s.k.
bíró
Dr. Csere Katalin s.k.
bíró
Dr. Csiki Péter s.k.
bíró
Dr. Csőke Andrea s.k.
bíró
Dr. Farkas Attila s.k.
bíró
Dr. Farkas Katalin Éva s.k.
bíró
Dr. Fekete Ildikó s.k.
bíró
Dr. Feleky István s.k.
bíró
Dr. Ficsór Gabriella s.k.
bíró
Dr. Hajdu Edit s.k.
bíró
Dr. Hajnal Péter s.k.
bíró
Dr. Harter Mária s.k.
bíró
Dr. Havasi Péter s.k.
bíró
Dr. Heinemann Csilla s.k.
bíró
Huszárné dr. Oláh Éva s.k.
bíró
Dr Kalas Tibor s.k.
bíró
Dr. Kárpáti Magdolna s.k.
bíró
Dr. Kárpáti Zoltán s.k.
bíró
Dr. Katona Sándor s.k.
bíró
Dr. Kemenes István s.k.
bíró
Dr. Kiss Gábor s.k.
bíró
Dr. Kiss Sándor s.k.
bíró
Dr. Kollár Márta s.k.
bíró
Dr. Kovács András s.k.
bíró
Dr. Kovács Ákos s.k.
bíró
Dr. Kovács Zsuzsanna s.k.
bíró
Dr. Kozma György s.k.
bíró
Dr. Kövesné dr. Kósa Zsuzsanna s.k.
bíró
Dr. Krecsik Eldoróda s.k.
bíró
Dr. Krémer László s.k.
bíró
Dr. Kurucz Krisztina s.k.
bíró
Dr. Lomnici Zoltán s.k.
bíró
Dr. Madarász Anna s.k.
bíró
Dr. Magyarfalvi Katalin s.k.
bíró
Dr. Márki Zoltán s.k.
bíró
Dr. Márton Gizella s.k.
bíró
Dr. Mészár Róza s.k.
bíró
Dr. Mészáros Mátyás s.k.
bíró
Dr. Mészárosné dr. Szabó Zsuzsanna s.k.
bíró
Dr. Molnár Ambrus s.k.
bíró
Dr. Molnár Gábor Miklós s.k.
bíró
Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet s.k.
bíró
Dr. Osztovits András s.k.
bíró
Dr. Pataki Árpád s.k.
bíró
Dr. Pethőné dr. Kovács Ágnes s.k.
bíró
Dr. Puskás Péter s.k.
bíró
Dr. Rothermel Erika s.k.
bíró
Dr. Simonné dr. Gombos Katalin s.k.
bíró
Sipőczné dr. Tánczos Rita s.k.
bíró
Dr. Somogyi Gábor s.k.
bíró
Dr. Soós László s.k.
bíró
Dr. Sperka Kálmán s.k.
bíró
Dr. Stark Marianna s.k.
bíró
Dr. Suba Ildikó s.k.
bíró
Dr. Sugár Tamás s.k.
bíró
Dr. Szabó Klára s.k.
bíró
Dr. Szentpéteriné dr. Bán Erzsébet s.k.
bíró
Dr. Székely Ákos s.k.
bíró
Dr. Széplaki László s.k.
bíró
Szolnokiné dr. Csernay Krisztina s.k.
bíró
Dr. Szűcs József s.k.
bíró
Dr. Tallián Blanka s.k.
bíró
Dr. Tálné dr. Molnár Erika s.k.
bíró
Tamáné dr. Nagy Erzsébet s.k.
bíró
Dr. Tóth Kincső s.k.
bíró
Dr. Török Judit s.k.
bíró
Dr. Udvary Katalin s.k.
bíró
Dr. Varga Edit s.k.
bíró
Dr. Varga Zoltán s.k.
bíró
Dr. Vaskuti András s.k.
bíró
Dr. Vezekényi Ursula s.k.
bíró
Dr. Wellmann György s.k.
bíró
Dr. Zámbó Tamás s.k.
bíró

* Az 1/2014. PJE határozattal és a 3/2015. PJE határozattal nem érintett civilisztikai, büntető, közigazgatási és munkaügyi tárgyú, közös iránymutatásokat vizsgálja felül.