2/2008. számú KJE határozat

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA

2/2008. KJE szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának közigazgatási jogegységi tanácsa a 2008. június 23. napján megtartott nem nyilvános ülésén az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében a Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiuma K.II. tanácsának indítványára meghozta a következő

jogegységi határozatot:

Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2002. évi XLII. törvény 163.§ (2) bekezdésével módosított, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 23/A.§ (8) bekezdését 2003. január 1. napjától a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

Indokolás:

I.

A Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiuma K.II. tanácsa a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 47. § (2) bekezdése és a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 29. § (1) bekezdés b) pontja, 31. § (1) bekezdés b) pontja alapján eljárva jogegységi határozat hozatalára tett indítványt a következő kérdésben:

Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2002. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Amtv.) 310.§ (1) bekezdése szerint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) - Amtv. 163.§ (2) bekezdésével módosított - 23/A.§ (8) bekezdése a 2003. január 1-jén folyamatban levő eljárásokban alkalmazható-e, lehetőség van-e az Itv. 23/A.§ (1), (4)-(5) bekezdéseiben meghatározott nyilatkozat pótlására, illetőleg a határidő elmulasztása miatt - az Itv. 23/A.§ (5)-(7) bekezdésben meghatározott igazolások tekintetében - igazolási kérelem előterjesztésére?

Az indítványozó a jogegységi határozat meghozatalának szükségességét azzal indokolta, hogy a Legfelsőbb Bíróság EBH 2005/1263. számú elvi határozatként közzétett Kfv.II.39.250/2004/5. számú ítéletében úgy foglalt állást, hogy az Itv.-t módosító Amtv. 310.§ (1) bekezdése a vagyonszerzési illetékekhez kapcsolódóan módosította az Itv. 23/A.§ (8) bekezdését, ezért az a hatályba léptető rendelkezés szerint csak a 2003. január 1. napját követően illetékkiszabásra bejelentett vagyonszerzési ügyekben alkalmazható, mert a vagyonszerzési illeték ügyfél számára kedvező módosítása is csak akkor alkalmazható visszaható hatállyal, ha a módosító rendelkezés ekként rendelkezik. A 2003. január 1. napját megelőzően indult vagyonszerzési ügyekben az Itv. 23/A.§ (8) bekezdésének kedvezőbb szabálya nem alkalmazható.

A Legfelsőbb Bíróság döntését és annak elvi határozatkénti közzétételét követően az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványok tárgyában 2006. augusztus 29-én hozott 501/B/2006. számú határozatában - többek között - az Amtv. 310.§ (1) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította azzal az indokolással, hogy az Amtv. 310.§ (1) bekezdése vagyonszerzési és eljárási illetékek mértékét módosító rendelkezések hatályba léptetésére tartalmaz rendelkezéseket, az Itv. - Amtv. 163.§ (2) bekezdésével módosított - 23/A.§ (8) bekezdése nem vagyonszerzési illetékre vonatkozik, hanem az ott meghatározottak szerint igazolási kérelem előterjesztését teszi lehetővé az adott rendelkezésekben előírt időpontok elmulasztása eseteire. A jogvesztő jelleg igazolási kérelemmel történő feloldása nem minősül az Amtv. 310.§ (1) bekezdésével összefüggésben vagyonszerzési és eljárási illeték mértéket módosító rendelkezésnek, ezért a hatályba léptető rendelkezésekben foglaltak sem vonatkoznak a nyilatkozattételre és az igazolásokra, azokat 2003. január 1. napjától a folyamatban lévő ügyekben is be lehet nyújtani.

A Legfelsőbb Bíróság K.II. tanácsa az előtte folyamatban levő Kfv.II.39.331/2007. számú ügyben a 2008. április 23-i tárgyaláson hozott 6. sorszámú végzésével a Pp. 274.§ (5) bekezdése alapján a felülvizsgálati eljárást felfüggesztette, mert a Bszi. 29.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az Alkotmánybíróság határozatában foglalt döntés szerinti tartalommal el kívánt térni a Legfelsőbb Bíróság másik tanácsának fent részletezett döntésétől, ennek érdekében jogegységi eljárás kezdeményezését határozta el.

II.

Az indítványozó a jogegységi tanács nem nyilvános ülésén indítványát fenntartotta.

A legfőbb ügyész egyetértett az indítványban foglaltakkal. Hangsúlyozta, hogy az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27.§ (2) bekezdése értelmében az Alkotmánybíróság határozata mindenkire nézve kötelező, így az Alkotmánybíróság 501/B/2006. számú határozatában foglaltak szerint a Itv. - Amtv. 163.§ (2) bekezdésével módosított - 23/A.§ (8) bekezdését az Amtv. hatályba lépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

III.

A 2003. január 1. napjáig hatályos szabályozás értelmében az Itv. 23/A.§ (1) bekezdése úgy rendelkezett, hogy az ingatlan tulajdonjogának cégjegyzék, illetve vállalkozói igazolvány alapján az illetékkötelezettség keletkezésekor a főtevékenysége szerint ingatlanforgalmazásra jogosult vállalkozó, ha a vagyonszerzés illetékkiszabásra bejelentésekor tett nyilatkozata szerint az ingatlant továbbeladás céljából vásárolta, és az illetékkötelezettség keletkezésekor ingatlanok pénzügyi lízingjét főtevékenységként végző vállalkozó, ha a vagyonszerzés illetékkiszabásra bejelentésekor tett nyilatkozata szerint az ingatlant pénzügyi lízingbeadás céljából vásárolta (továbbiakban együtt: vállalkozó), továbbá az ingatlanalap által történő megszerzésekor az illeték mértéke az ingatlan - terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékének 2%-a.

A feltételekhez kötötten biztosított kedvezményes illetékmérték - többek között - az Itv. 23/A.§ (1) és (4)-(5) bekezdéseiben meghatározott nyilatkozatok megtétele, valamint az Itv. 23/A.§ (5)-(7) bekezdéseiben előírt igazolások előterjesztése esetén állapítható meg. Az Itv. 23/A.§ (8) bekezdése úgy rendelkezett, hogy az (1), (4)-(5) bekezdésben meghatározott nyilatkozattételre, valamint az (5)-(7) bekezdésben meghatározott igazolásokra előírt határidő elmulasztása esetén a kedvezmény nem adható meg. Ennek következményeként az illetékhivatal a vagyonszerzésre az Itv. 23/A.§ (5)-(7) bekezdésében írt szankciókat alkalmazza.

Az Itv. 23/A.§ (7) és (8) bekezdését 2003. január 1-jei hatállyal módosította az Amtv. 163.§ (1) és (2) bekezdése. Az Itv. 23/A.§ - módosított - (8) bekezdése értelmében az (1), (4)-(5) bekezdésben meghatározott nyilatkozatokat, valamint az (5)-(7) bekezdésben meghatározott igazolásokat az adott rendelkezésekben előírt időpontban és tartalommal kell az illetékhivatalhoz benyújtani. A nyilatkozat pótlásának, illetőleg a határidő elmulasztása miatti igazolási kérelem előterjesztésének a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig van helye.

Az Amtv. a 301. §-a értelmében - a 302-326. §-aiban foglaltak figyelembevételével - 2003. január 1-jén lépett hatályba.
Az Amtv. 2003. évi XVIII. törvény 8.§-ával megállapított, 2003. január 1-től alkalmazandó 310.§ (1) bekezdésének rendelkezése szerint e törvénynek az Itv. vagyonszerzési illetéket módosító rendelkezéseit azokban a vagyonszerzési ügyekben kell alkalmazni, amelyeket e törvény hatálybalépését követően jelentettek be illetékkiszabásra a földhivatalhoz, vagy amelyek e törvény hatálybalépését követően más módon jutottak az illetékhivatal tudomására, azzal, hogy amennyiben az öröklési illetékkötelezettség 2003. január 1-je előtt keletkezett, akkor az öröklési illeték megállapítására a 2002. december 31-én hatályos illetékrendelkezéseket kell alkalmazni, feltéve, hogy ezek a rendelkezések az örökös számára kedvezőbb fizetési kötelezettséget eredményeznek. Az Itv. eljárási illetékeket módosító rendelkezéseit az e törvény hatálybalépését követően kezdeményezett elsőfokú, illetve jogorvoslati államigazgatási és bírósági eljárások eljárási illetékére kell alkalmazni.

IV.

Az Alkotmánybíróság 501/B/2006. számú AB határozata szerint az Itv. - Amtv. 163.§ (2) bekezdésével módosított - 23/A.§ (8) bekezdése a 2003. január 1-jén folyamatban levő ügyekben alkalmazható. Az Alkotmánybíróság határozata az Abtv. 27.§ (2) bekezdése értelmében mindenkire nézve kötelező.

A Legfelsőbb Bíróság jogegységi tanácsa az Alkotmánybíróság 501/B/2006. számú AB határozatában foglaltakra is figyelemmel megállapította, hogy az Amtv. 310.§ (1) bekezdése a vagyonszerzési illetékek és az eljárási illetékek mértékét módosító rendelkezésekre vonatkozóan tartalmaz az általános hatályba léptető rendelkezéstől eltérő hatályba léptető rendelkezéseket és azokat a törvény hatályba lépését követően kezdeményezett eljárásokban rendeli alkalmazni, kivételt az öröklési illeték vonatkozásában tesz. Az Itv. - módosított - 23/A.§ (8) bekezdése nem vagyonszerzési illeték mértékéhez kapcsolódó rendelkezés, így annak hatályba lépésére az Amtv. 310.§ (1) bekezdés speciális szabálya nem alkalmazható. Az Amtv. 301.§ általános hatályba léptető rendelkezése szerint az Itv. 23/A.§ módosított (8) bekezdése 2003. január 1-jén lép hatályba és eltérő hatályba léptető rendelkezés hiányában a 2003. január 1-jén folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

A Bszi. 105. §-a értelmében a törvény hatálybalépését megelőzően hozott irányelvek, elvi döntések és kollégiumi állásfoglalások az eltérő tartalmú jogegységi határozat meghozataláig alkalmazhatóak. A kifejtettekre figyelemmel szükségessé vált jogegységi határozat meghozatala, melynek közzétételétől az eltérő jogi álláspontot tartalmazó EBH 2005/1263. számú elvi határozat már nem irányadó.

Mindezekre figyelemmel a jogegységi tanács - a bírósági jogalkalmazás egységének biztosítása érdekében (Bszi. 27. §) - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott, és határozatát a Bszi. 32. § (4) bekezdése alapján a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Budapest, 2008. június 23.

dr. Kozma György sk. tanácselnök,
Lénártné dr. Márton Gizella sk. előadó bíró,
dr. Kaszainé dr. Mezey Katalin sk. bíró,
Bauer Jánosné dr. sk. bíró,
dr. Madarász Gabriella sk. bíró