1/2014. számú KMJE határozat

A KÚRIA

1/2014.KMJE

A Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának Vezetője által kezdeményezett jogegységi eljárásban meghozta a következő

jogegységi határozatot:

A Jogegységi tanács a Legfelsőbb Bíróság által hozott 4/2005., 1/2006., 4/2006. és 5/2006. számú jogegységi határozatait hatályon kívül helyezi, azok e jogegységi határozat közzétételétől nem alkalmazhatók.

I n d o k o l á s

I.

A Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának Vezetője a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 32.§ (1) bekezdés a) pontja alapján, az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében jogegységi eljárás lefolytatását kezdeményezte. A Kollégium Vezetője a fentiek alapján a társadalmi szervezet bírósági nyilvántartásba vételéről szóló 4/2005. számú, a pártok társadalmi szervezetként történő tovább működéséről szóló 1/2006. számú, a közhasznú szervezetet létesítő okirat tartalmáról szóló 4/2006. számú és az alapítvány kezelő szervének kijelöléséről szóló 5/2006. számú közigazgatási jogegységi határozatok felülvizsgálatát és hatályon kívül helyezését indítványozta.

Az indítványozó szerint a fentiekben felsorolt közigazgatási jogegységi határozatok - melyek a társadalmi szervezetek nyilvántartásba vételével kapcsolatos ítélkezési gyakorlatot kívánták támogatni –, 2010. évig tartoztak a Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiumának feladatkörébe. Az érintett jogegységi határozatok és az e tárgyban meghozott KK. vélemények a kibocsátásuk idején hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: régi Ptk.), valamint az egyes alapítványokra és társadalmi szervezetekre vonatkozó jogszabályokhoz kapcsolódtak. A jogszabályi környezet azonban az eltelt időszakban jelentősen megváltozott, mindenekelőtt az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk.), továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) kibocsátása folytán. A közigazgatási jogegységi határozatok felülvizsgálatát indokolja az egységes - az új Ptk-val kapcsolatos - szakmai irányítási feladatok ellátása, továbbá hogy a társadalmi szervezetekkel és az alapítványokkal kapcsolatos jogvitákban a Kúria Polgári Kollégiuma jár el.

Az indítványozó utalt arra is, hogy a Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium a társadalmi szervezetek és alapítványok vonatkozásában korábban kiadott KK. vélemények felülvizsgálatáról az 5/2014.(VI.23.)KMK. számú véleményében már határozott.

Az indítványozó szerint az új Ptk. olyan karakteresen új szabályozást tartalmaz, amely önmagában indokolja a jogegységi határozatok hatályon kívül helyezését, ezáltal annak biztosítását, hogy a Kúria Polgári Kollégiuma az új jogszabályokkal összhangban álló egységes értelmezést hozhasson.

II.

A Legfőbb Ügyész a jogegységi indítvány érdemében kifejtett álláspontja szerint a civil területet érintő, valóban jelentős jogszabályi változások nem minden esetben tennék szükségessé a jogegységi határozatok valamennyi elemének kategorikus kizárását a joggyakorlatból. Ugyanakkor nem kifogásolta azt a módszert sem, hogy a már hatályon kívül helyezett jogszabályokra épülő határozatok még az esetleges tartalmi megfelelés esetén se legyenek hivatkozhatóak.

A 4/2005. számú közigazgatási jogegységi határozat vonatkozásában a Legfőbb Ügyész úgy foglalt állást, hogy az Ectv. rendelkezése folytán 2012. január 1. napjától hatályon kívül helyezett az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (a továbbiakban: Etv.) 6.§ (1) bekezdésén alapuló jogegységi határozat hatályon kívül helyezése nem kifogásolható.

Az 1/2006. számú közigazgatási jogegységi határozat tekintetében a Legfőbb Ügyész kifejtette, hogy a határozat alapjául szolgáló rendelkezés lényegében nem változott, annak rendelkezése alapján az ügyész 2014. évben 34 pert indított, a jogszabályhely folyamatosan alkalmazásra kerül, a jogegységi határozat rendelkező része pedig a gyakorlatban is érvényesülő iránymutatás. Tekintettel azonban arra a tényre, hogy a határozat indokolása egy hatályon kívül helyezett jogszabályra utal a Legfőbb Ügyész annak hatályon kívül helyezését nem kifogásolta.

A 4/2006. számú közigazgatási jogegységi határozat hatályon kívül helyezését a Legfőbb Ügyész kifejezetten indokoltnak találta, tekintettel arra, hogy a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.) érintett szakaszait az Ectv. VII. fejezete újra szabályozta, és a Kszt. alkalmazhatóságának átmeneti szakasza is lezárult.

A Legfőbb Ügyész az 5/2006. számú közigazgatási jogegységi határozat hatályon kívül helyezése mellett foglalt állást. Véleménye szerint a határozat alapját képező joganyag az új Ptk. megalkotásával változott, a felvetett kérdéseket az új normaszöveg rendezi.

III.

A jogegységi tanács az indítványban felvetettek nyomán az indítványban megjelölt közigazgatási jogegységi határozatokat megvizsgálta és a következőket állapította meg.

1. A társadalmi szervezet bírósági nyilvántartásba vételéről szóló 4/2005. számú közigazgatási jogegységi határozat a nyilvántartásba vétel megengedhetőségének vizsgálatát - a 2005. évben még hatályos - Etv. 6.§-ának (1) bekezdése, 9.§-a, 11.§-a valamint 4.§-a alapján javasolta elvégezni. A jogalkotó az Etv.-t az Ectv.-vel 2012. január 1. dátummal hatályon kívül helyezte. Az új Ptk. 3. könyv 1-48.§-ai rendelkeznek a jogi személyekről, ezen belül a III. fejezet 12-14.§ a nyilvántartásukról, a második rész VII. cím 63-87.§-ai pedig az egyesületről, míg a nyilvántartásra vonatkozóan a civilszervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CXXXI. törvény (a továbbiakban: Nyilvántartási tv.), továbbá az Ectv. IV. fejezete külön is tartalmaz szabályozást. A fentiekre tekintettel a 4/2005. számú KJE határozat hatályon kívül helyezése indokolt.

2. A pártok társadalmi szervezetként történő tovább működéséről szóló 1/2006. számú közigazgatási jogegységi határozat a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvénynek az 1992. évi LXXXI. törvény 2.§ (1) bekezdésével megállapított 3.§ (3) bekezdésén alapul, részben e jogszabályhelyet, részben a hatályon kívül helyezett Etv.-t értelmezi. A fenti jogszabályi rendelkezést az Ectv. 81.§ b) pontja módosította. A hatályon kívül helyezéssel lehetőség nyílik a kérdéskör ismételt átgondolására, arra, hogy a Kúria Polgári Kollégiuma a korábbit átdolgozva polgári jogegységi határozatot hozzon.

3. A közhasznú szervezetet létesítő okirat tartalmáról szóló 4/2006. számú közigazgatási jogegységi határozat a Kszt. rendelkezésein alapul, azokat értelmezi. Az adott területet időközben a jogalkotó újra szabályozta. A közhasznú szervezetet létesítő okirat tartalmáról rendelkezik az Ectv. VII. fejezete (31-50.§), ennek következtében az érintett jogegységi határozat hatályon kívül helyezése indokolt.

4. Az alapítvány kezelő szervének kijelöléséről szóló 5/2006. számú közigazgatási jogegységi határozat a régi Ptk. 74/C.§-ának rendelkezéseit értelmezte. A KJE határozatban megfogalmazott értelmező rendelkezések beépültek az új Ptk. szabályai közé, azokat a 3. könyv hatodik rész 378-404.§ tartalmazza. A téma szempontjából kiemelendők a 394-398.§-ok, amelyek részben a régi Ptk. 74/C.§-ának időtálló rendelkezéseit, részben az azt kiegészítő szabályokat tartalmazzák. Az alapítvány kuratóriumi tagjának vagy kurátorának bíróság általi kijelölésére irányuló eljárást a Nyilvántartási tv. 54.§-a szabályozza. A fentiekre tekintettel az érintett KJE hatályon kívül helyezése megalapozott.

Budapest, 2014. október 13. napján

Dr. Darák Péter s.k. a jogegységi tanács elnöke

Dr. Rothermel Erika s.k. előadó bíró
Dr. Balogh Zsolt s.k. bíró
Dr. Buzinkay Zoltán s.k. bíró
Dr. Farkas Katalin Éva s.k. bíró
Dr. Fekete Ildikó s.k. bíró
Dr. Hajdu Edit s.k. bíró
Dr. Hajnal Péter s.k. bíró
Dr. Heinemann Csilla s.k. bíró
Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó s.k. bíró
Huszárné dr. Oláh Éva s.k. bíró
Dr. Kárpáti Magdolna s.k. bíró
Dr. Kárpáti Zoltán s.k. bíró
Dr. Kozma György s.k. bíró
Dr. Kovács András s.k. bíró
Dr. Kovács Ákos s.k. bíró
Dr. Kurucz Krisztina s.k. bíró
Dr. Lomnici Zoltán s.k. bíró
Dr. Magyarfalvi Katalin s.k. bíró
Dr. Márton Gizella s.k. bíró
Dr. Mészárosné dr. Szabó Zsuzsanna s.k. bíró
Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet s.k. bíró
Sipőczné dr. Tánczos Rita s.k. bíró
Dr. Suba Ildikó s.k. bíró
Dr. Stark Marianna s.k. bíró
Dr. Tallián Blanka s.k. bíró
Szolnokiné dr. Csernay Krisztina s.k. bíró
Dr. Tóth Kincső s.k. bíró
Dr. Tálné dr.Molnár Erika s.k. bíró
Dr. Zanathy János s.k. bíró