1/2011. számú KJE határozat

Nyomtatóbarát változat

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága

1/2011.KJE

A Magyar Köztársaság nevében!


A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának jogegységi tanácsa a Legfelsőbb Bíróság Elnöke által kezdeményezett jogegységi eljárásban meghozta a következő

jogegységi határozatot:


1. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 323.§ (2)-(6) bekezdésében szabályozott jogorvoslati határidőkre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 65.§ (3) és (4) bekezdésének rendelkezései alkalmazandók.

2. A Kbt. 15.§-ának rendelkezései a határidők számítására vonatkozóan a Kbt. IX. fejezete szerinti eljárásra nem irányadók.

Indokolás

I.A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának Elnöke a joggyakorlat továbbfejlesztése és az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 31.§ (1) bekezdés a) pontja alapján jogegységi eljárás lefolytatását kezdeményezte abban a kérdésben, hogy

- a Kbt. 323.§ (2)-(6) bekezdésében szabályozott jogorvoslati határidőkre a Ket. 65.§ (3) és (4) bekezdésének rendelkezései alkalmazhatók-e, valamint

- a Kbt. 15.§-ának rendelkezései a határidők számítására vonatkozóan a Kbt. IX. fejezete szerinti eljárásra irányadók-e,

- a  Kbt. 323.§ (2)-(6) bekezdésében írt határidő utolsó napján hivatali időn túl a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz érkező jogorvoslati kérelem elkésettnek tekinthető-e.

Az indítvány szerint az eljárt bíróságok a szubjektív jogorvoslati határidők számítása tekintetében abban egységesen foglaltak állást, hogy a jogorvoslati határidők számítását kizárólag a Kbt. szabályai szerint lehet vizsgálni, a Ket. rendelkezései - azaz a Ket. 65.§ (3) és (4) bekezdései - nem alkalmazhatók, mert a jogorvoslati határidőkre vonatkozóan a Kbt. speciális szabályokat tartalmaz, ezért a Kbt. 317.§ (1) bekezdésében írtak szerint a Ket. rendelkezései nem alkalmazhatók. (Legfelsőbb Bíróság Kfv.VI.39.049/2010., Fővárosi Ítélőtábla 3.Kf.27.373/2009., 3.Kf.29.079/2009., Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 1.Kpk.21.253/2011., Fővárosi Bíróság 20.Kpk.45.603/2011., 14.Kpk.45.303/2011.).

Azonban a Ket. 65.§ (3) és (4) bekezdései alkalmazásának kizártsága ellenére a Ket. 65.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezéssel azonos szabályozást tartalmazó Kbt. 15.§ (3) bekezdése alkalmazhatósága körében az ítélkezés egysége nem állapítható meg.

Egyes perekben (Legfelsőbb Bíróság Kfv.VI.39.049/2010., Fővárosi Ítélőtábla 3.Kf.27.373/2009., 3.Kf.29.079/2009., Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 1.Kpk.21.253/2011.) az eljárt bíróságok úgy foglaltak állást, hogy a Kbt. 323.§ (2)-(6) bekezdésében írt jogorvoslati határidők anyagi jogi határidők, amelyek a Kbt. 323.§ (7) bekezdése értelmében jogvesztőek és a határidő elmulasztásának jogkövetkezménye a határidő utolsó napja elteltével beáll. A jogorvoslatnak a jogorvoslati határidő utolsó napján a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz hivatali időben meg kell érkeznie, ellenkező esetben a határidő elmulasztásának jogkövetkezményét, a jogorvoslati kérelem elkésettségét kell megállapítani.

Ugyanebben a kérdésben eltérő a joggyakorlata a más perekben eljárt bíróságoknak (Fővárosi Bíróság 20.Kpk.45.603/2011., 14.Kpk.45.303/2011.). Ezekben az ügyekben eljáró bíróságok azt az álláspontot foglalták el, hogy a Kbt. 15.§ (3) bekezdését a jogorvoslati határidő számítására alkalmazni kell, - mert az nemcsak az eljárási, hanem a jogorvoslati, anyagi jogi határidőkre is vonatkozik -, ezért abban az esetben, ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le.

II.


A Legfőbb Ügyész álláspontja szerint a Kbt. 15.§-a csak a közbeszerzési eljárásra vonatkozó szabályozást tartalmaz, az attól elkülönülő jogorvoslati eljárásra nem irányadó. A Kbt. 317.§ (1) bekezdésének rendelkezéséből az következik, hogy miután a határidő számítására vonatkozó és a jogorvoslati eljárásban érvényesülő önálló szabályozást a Kbt. nem tartalmaz, és a Kbt. nem zárja ki kifejezetten a Ket. határidő számítására vonatkozó szabályainak alkalmazását, a jogorvoslati eljárásban alkalmazni kell a Ket. 65.§ (3)-(4) bekezdés rendelkezéseit.

III.


1.  A jogorvoslati határidőkre vonatkozó szabályok alkalmazhatósága kérdésében - bár ebben a kérdésben ellentétes bírói gyakorlat nem alakult ki - fontos hangsúlyozni, hogy a Ket. 13.§ (2) bekezdés f) pontja értelmében e törvény rendelkezéseit a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslati eljárásban csak akkor kell alkalmazni, ha az ügyfajtára vonatkozó törvény eltérő szabályokat nem állapít meg. Így mindazokban a kérdésekben, amelyeket a Kbt. szabályoz, nem a Ket., hanem a Kbt. rendelkezései az irányadók. A Kbt. IX. fejezete vonatkozik a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárására, a döntése elleni jogorvoslatra. Ennek 48. címe az általános rendelkezések között a közigazgatási hatósági eljárás szabályainak alkalmazása alcím alatt a 317.§ (1) bekezdésében úgy rendelkezik, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárására - e törvény eltérő rendelkezése hiányában - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A jogorvoslati eljárás megindítására vonatkozó határidőkre a Kbt. IX. fejezet 50. címe alatt a 323.§ (2)-(6) bekezdései vonatkoznak, a Kbt. IX. fejezete azonban a jogorvoslati határidők számítására külön rendelkezéseket nem tartalmaz. A Kbt. IX. fejezetének 317.§ (1) bekezdése értelmezésével kell állást foglalni arról, hogy a Kbt. 323.§ (2)-(6) bekezdésében szabályozott jogorvoslati határidőkre a Ket. 65.§ (3) és (4) bekezdésének rendelkezései, vagy a Kbt. 15.§-ának rendelkezései alkalmazhatók.

2.   A jogorvoslati eljárás a közbeszerzési eljárástól elkülönülő hatósági eljárás. A Kbt. határidők számítására vonatkozó 15.§-a a Kbt. III. fejezetében, a közbeszerzéssel, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos közös rendelkezésekben került szabályozásra. Az nem vitás, hogy ez a rendelkezés a közbeszerzési eljárásra és nem a jogorvoslatra vonatkozóan tartalmaz szabályokat. A bírói gyakorlat nem egységes abban, hogy a jogorvoslati eljárás megindítására vonatkozó határidők számítására a Kbt. 15.§ rendelkezéseit alkalmazni kell-e.

A Kbt. szigorú, jogvesztő határidőkhöz köti a jogorvoslati kérelem benyújtását, ezért a felek számára egyértelműnek és kiszámíthatónak kell lennie, hogy a jogorvoslati kérelmet milyen határidőben, azaz milyen határidő számítási szabállyal, mely időpontig tehetik meg, jogorvoslati joguk nem csorbítható.

A Kbt. 15.§-ában a határidő számítására vonatkozó szabályok a Kbt.-ben szabályozott, a közbeszerzési eljárásra vonatkozó eljárási és anyagi jogi határidőkre egyaránt vonatkoznak. A közbeszerzési eljárás szabályrendszerétől elkülönülő jogorvoslati eljárás vonatkozásában a Kbt. 317.§ (1) bekezdése értelmében a Ket. mögöttes szabály, azaz a Ket.-et akkor kell alkalmazni, ha a Kbt. a Ket.-től eltérő szabályozást nem tartalmaz. A Kbt. 15.§-a nem a jogorvoslati eljárásra vonatkozóan szabályozza a határidők számítását, ezért a Kbt. IX. fejezetére nézve a Ket.-től eltérő szabályok a határidők számítására nem kerültek előírásra, így a határidők számítására a Ket. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Mindezek alapján megállapítható, hogy a Kbt. 323.§ (2)-(6) bekezdésében foglalt határidők számítására a Ket. 65.§-ának (3) és (4) bekezdése rendelkezései az irányadók, a Kbt. 15.§-ának rendelkezései nem alkalmazhatók. Amennyiben a jogorvoslati határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le.

3.   A jogorvoslati határidő elmulasztása a Kbt. 323.§ (7) bekezdése alapján jogvesztéssel jár. A Kbt. nem biztosít a jogorvoslati határidő elmulasztása miatt kimentésre lehetőséget. A jogorvoslati kérelem azonban nem tekinthető elkésettnek a Ket. 65.§ (4) bekezdése értelmében, ha azt a jogorvoslatra nyitva álló határidő utolsó napján postára adják.

4.   A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 181.§ (1) bekezdése kimondja, hogy a Kbt. 2012. január 1-jén hatályát veszti, azonban rendelkezéseit a 2012. január 1. napját megelőzően megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre, tervpályázati eljárásokra és az azokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra és előzetes vitarendezési eljárásokra alkalmazni kell, ezért a jogegységi eljárással érintett kérdésekben a Kbt. rendelkezései - hatályon kívül helyezésük ellenére - még alkalmazhatók a 2012. január 1-jét megelőzően indult eljárásokban.

IV.


A fentiekben kifejtett indokok alapján a jogegységi tanács a Bszi. 29.§ (1) bekezdés a) pontja és a 32.§ (4) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott, határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Budapest, 2011. november 15.

Dr. Baka András sk. a jogegységi tanács elnöke

Dr. Kozma György sk. bíró,Dr. Márton Gizella sk. bíró

Dr. Buzinkay Zoltán sk. bíró, Dr. Kárpáti Zoltán sk. bíró
A kiadmány hiteléül:

tisztviselő