1/2008. számú KJE határozat

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA


1/2008. KJE szám

A Magyar Köztársaság nevében !

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának Közigazgatási Jogegységi Tanácsa a 2008. március 10. napján megtartott nem nyilvános ülésén a Közigazgatási Kollégium vezetője által indítványozott jogegységi eljárásban meghozta a következő

jogegységi határozatot:

A Legfelsőbb Bíróságnak a társadalmi szervezetnél, alapítványnál a bankszámla feletti rendelkezésről szóló 3/2005. KJE jogegységi határozata e jogegységi határozat közzétételétől nem alkalmazható.

I n d o k o l á s

I.

A Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiumának vezetője a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény /a továbbiakban: Bszi./ 31. § /1/ bekezdés a/ pontjában írt jogkörében a Bszi. 29. § /1/ bekezdés a/ pontja alapján jogegységi eljárás lefolytatását, és annak eredményeként a Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Jogegységi Tanácsa által meghozott 3/2005. KJE jogegységi határozat felülvizsgálatát indítványozta.

Az indítványozó a társadalmi szervezetnél, alapítványnál a bankszámla feletti rendelkezésről szóló 3/2005. KJE jogegységi határozat felülvizsgálatának szükségességét azzal indokolta, hogy az annak alapját képező Ptk. 29. § /3/ bekezdésének harmadik mondatát a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és egyéb törvények módosításáról rendelkező 2007. évi LXI. törvény /a továbbiakban: Cmtv./ 30. § /2/ bekezdés i/ pontja hatályon kívül helyezte, melynek következtében a 3/2005. KJE jogegységi határozat jogalapját vesztette.

II.

A jogegységi tanács nem nyilvános ülésén a legfőbb ügyész képviselője a 3/2005. KJE jogegységi határozat alkalmazásának megtiltásáról rendelkező jogegységi határozat meghozatalával egyetértett.

III.

A 3/2005. KJE jogegységi határozat értelmében társadalmi szervezetnél, alapítványnál a bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben két képviseleti joggal felruházott személy aláírása szükséges.

A Ptk-nak - a 3/2005. KJE jogegységi határozat meghozatalakor hatályos - 29. § /3/ bekezdése úgy rendelkezett, hogy a jogi személy nevében aláírásra a jogi személy képviselője jogosult. Ha nem ő az aláíró, és jogszabály a nyilatkozat érvényességéhez írásbeli alakot kíván, két képviseleti joggal felruházott személy aláírása szükséges. A bankszámla felett való rendelkezéshez minden esetben két képviseleti joggal felruházott személy aláírása szükséges. Jogszabály ettől a rendelkezéstől eltérhet.

A Ptk. 29. § /3/ bekezdésének harmadik mondatát a Cmtv. 30. § /2/ bekezdésének i/ pontja 2007. évi szeptember hó 1. napjától kezdődően hatályon kívül helyezte. Ennek következtében a 3/2005. KJE jogegységi határozat jogalapját vesztette, és meghaladottá vált.

Mindezekre figyelemmel a jogegységi tanács az indítványnak helyt adva úgy foglalt állást, hogy a 3/2005. KJE jogegységi határozat ezen jogegységi határozat közzétételétől nem alkalmazható.

Budapest, 2008. március 10.

Dr. Kozma György sk. a jogegységi tanács elnöke
Dr. Buzinkay Zoltán sk. előadó bíró

Bauer Jánosné dr.sk. bíró
Dr. Madarász Gabriella sk. bíró
Dr. Darák Péter sk. bíró