1/2006. számú KJE határozat

Nyomtatóbarát változatA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA1/2006. KJE szám


A Magyar Köztársaság nevében !A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának jogegységi tanácsa a Legfelsőbb Bíróság K.IV. tanácsa által kezdeményezett jogegységi eljárásban meghozta a következő
jogegységi határozatot


Ha a bíróság jogerős ítéletével az ügyészség indítványára, a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 3. §-ának (3) bekezdése szerint - a párt társadalmi szervezetként való további működésének érintetlenül hagyásával - megállapítja a párt működésének megszűnését, a párt újabb nyilvántartásba-vételi eljárás lefolytatása nélkül társadalmi szervezetként működhet tovább. A nyilvántartást végző bíróság ezért a társadalmi szervezetet hiánypótlás teljesítésére nem hívhatja fel és nem törölheti a nyilvántartásból.
I n d o k o l á s


I.


A Legfelsőbb Bíróság K.IV. tanácsa a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 31. § (1) bekezdésének b/ pontja alapján jogegységi eljárás lefolytatását és jogegységi határozat meghozatalát indítványozta abban a jogkérdésben, hogy amennyiben a bíróság az ügyészség indítványára, a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) 3. § (3) bekezdése szerint - a párt társadalmi szervezetként való további működésének érintetlenül hagyásával - megállapítja a párt működésének megszűnését, a nyilvántartást végző bíróság előírhat-e a már nyilvántartásba vett társadalmi szervezet részére hiánypótlást, és annak elmaradása esetén törölheti-e a szervezetet a társadalmi szervezetek nyilvántartásából arra alapítottan, hogy a bíróság felhívására nevét és alapszabályát nem módosította.


A Legfelsőbb Bíróság, mint másodfokú bíróság Kny.I.35.541/1999/3. számú végzésében helybenhagyta az elsőfokú bíróság olyan tartalmú végzését, amellyel a párt megszűnésének ítélettel történő megállapítását követően a társadalmi szervezetek nyilvántartásából a pártot törölte. Az indoklásból kitűnik, hogy a törlésre azért került sor, mert a nyilvántartást végző bíróság ennek terhével arra hívta fel a pártot, hogy a szervezet nevét, tevékenységi körét módosítsa. A felhívásnak a párt nem tett eleget.

A végzés indokolása szerint annak következtében, hogy a párt a bírósági felhívást nem teljesítette, társadalmi szervezetként való létezésének és működésének alapfeltételei hiányoztak, ezért a továbbiakban társadalmi szervezetként való nyilvántartása nem lehetséges.

A Legfelsőbb Bíróság K.IV. tanácsa Kfv.IV.37.166/2005. számú ügyében a párt működésének megszűnését megállapító ítéletet követően a társadalmi szervezet hiánypótlásra való felhívását, majd törlését illetően el kíván térni a Legfelsőbb Bíróság Kny.I.35.541/1999/3. számú végzésében kifejtett jogi állásponttól.


A K.IV. tanács álláspontja szerint sem a Ptv., sem az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (a továbbiakban: Etv.), sem a társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989.(VI.8.) IM rendelet nem jogosítja fel a nyilvántartást végző bíróságot arra, hogy amennyiben peres eljárásban megállapításra kerül a párt működésének megszűnése, a már nyilvántartásba vett társadalmi szervezetet hiánypótlásra hívja fel, majd a szervezet nyilvántartott adatainak módosítása hiányában a szervezetet a társadalmi szervezetek nyilvántartásából törölje.

Amennyiben a társadalmi szervezet működése törvényességének helyreállítása szükséges, intézkedésre az Etv. 14. § /1/ bekezdése alapján az ügyészség jogosult, ha pedig a működés törvényessége másképp nem biztosítható, az ügyész az Etv. 16. § /2/ bekezdése szerinti per indításával bírósághoz fordulhat.


A kifejtettekre figyelemmel a Legfelsőbb Bíróság K.IV. tanácsa jogegységi eljárást kezdeményezett, egyben a jogegységi határozat meghozataláig - a Pp. 274. § /5/ bekezdésének alkalmazásával - a Kfv.IV.37.166/2005. számú ügyben az eljárást felfüggesztette.

II.


A jogegységi tanács nem nyilvános ülésén a legfőbb ügyész képviselője kifejtette, hogy az Etv. és a Ptv. rendelkezéseire figyelemmel a Ptv. 3. § (3) bekezdése alapján a párt működésének megszűnését megállapító, de társadalmi szervezetkénti működését érintetlenül hagyó ítélet alapján a bíróság nem gyakorolhat a társadalmi szervezet működése felett törvényességi felügyeletet, így nem hívhatja fel alapszabály-módosításra, és nem törölheti hivatalból a társadalmi szervezetet a nyilvántartásból. A szervezet csak mint párt szűnik meg, de társadalmi szervezetként tovább működik és jogi személyisége továbbra is a nyilvántartásba vételről rendelkező végzésen alapul. Működése felett a törvényességi felügyeletet az Etv. 14. § (1) bekezdése szerint az ügyészség gyakorolja.

III.


A Ptv. preambulumában foglaltak szerint a pártok a népakarat kinyilvánításához és a politikai életben az állampolgárok részvételéhez szervezett kereteket nyújtó olyan sajátos társadalmi szervezetek, amelyekre a Ptv. 1. §-ában és a 15-16. §-ban foglalt feltételek teljesítése esetén a Ptv. hatálya kiterjed.


A Ptv. 3. §-ának /3/ bekezdése szerint a bíróság az ügyészség indítványára - a párt társadalmi szervezetként való további működésének érintetlenül hagyásával - megállapítja a párt működésének megszűnését, ha a párt egymást követő két általános országgyűlési képviselői választáson nem állít jelöltet.

A Ptv. 3. §-a a párt megszűnésének eseteit megkülönbözteti a párt működésének megszűnésétől. A 3. § /1/ bekezdése alapján a párt megszűnhet más párttal való egyesüléssel, két vagy több pártra való szétválással, feloszlással, a bíróság által való feloszlatással vagy megszűnésének megállapításával. A felsorolt esetekben a pártot a társadalmi szervezetek nyilvántartásából törölni kell. A Ptv. 3. § /3/ bekezdésében szabályozott esetben azonban a párt nem szűnik meg, hanem csupán nem pártként, hanem társadalmi szervezetként működik tovább. Ennek jogalapját az ügyészség indítványára, polgári peres eljárásban hozott ítélet teremti meg, a társadalmi szervezetek nyilvántartását végző bíróságnak újabb nyilvántartásba vételi eljárást nem kell lefolytatnia. Nem lehet helye ezért a párt működése megszűnésének bírósági ítéletben való megállapítását követően hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és a nyilvántartást végző bíróság - a felhívás eredménytelensége esetén - a pártot a társadalmi szervezetek nyilvántartásából nem törölheti.

Helyesen fejtette ki az indítvány, hogy ha a társadalmi szervezet működése törvényességének helyreállítása szükséges, intézkedésre az Etv. 14. § /1/ bekezdése alapján törvényességi felügyeleti jogkörében az ügyészség jogosult, a nyilvántartást végző bíróságnak hivatalbóli eljárásra nincs hatásköre.

A fentiekben kifejtett álláspontot támasztja alá az Etv. 20. §-a is, amely szerint a társadalmi szervezet megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával. Az Etv. 20. §-ába is ütközik, ezért az a nemperes eljárásban hozott végzés, amely a már nyilvántartása vett és a Ptv. 3. § /3/ bekezdése alapján hozott ítélet szerint társadalmi szervezetként tovább működő pártot hiánypótlási felhívás nem teljesítése miatt törli a nyilvántartásból.


A Legfelsőbb Bíróság több határozatában mutatott rá arra, hogy a Ptv. 3. § /3/ bekezdése alapján, a párt működésének megszűnését megállapító ítélet nem eredményezi a pártnak, mint jogi személynek a megszűnését, az társadalmi szervezetként működhet tovább. (Kf.II.28.936/1999/9., Kf.II.27.550/1995/4.)


A párt működésének megszűnéséről hozott ítélet jogerőre emelkedése után e társadalmi szervezet működésére a Ptv. hatálya a Ptv. 3. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével már nem terjed ki, ezért e törvény és az Etv. pártokra vonatkozó rendelkezései rájuk már nem alkalmazhatók.


A jogegységi tanács a bírósági jogalkalmazás egységének biztosítása érdekében a Bszi. 29. § (1) bekezdés b) pontja alapján jogegységi eljárást indítványozó K.IV. tanács álláspontjának megfelelő határozatot hozott a Bszi 32. §-ának (4) bekezdése alapján.

Budapest, 2006. március 01.


Bauer Jánosné dr. sk. tanácselnök

dr. Kozma György sk. előadó bíró

dr. Madarász Gabriella sk. bíró

dr.Buzinkay Zoltán sk. bíró

dr. Kárpáti Zoltán sk. bíró
A kiadmány hiteléül:bírósági tisztviselő