1/2004. számú PJE határozat

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága

1/2004.PJE.szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának jogegységi tanácsa a Legfelsőbb Bíróság Gf. VII. tanácsa által indítványozott jogegységi eljárásban meghozta a következő

jogegységi határozatot :

Az állami vállalat gazdasági társasággá történő átalakulása során az állami vállalat leányvállalataiból korábban átalakulással létrejött gazdasági társaságok üzletrészei, részvényei után az időlegesen állami tulajdonban levő vagyon értékesítéséről, hasznosításáról és védelméről szóló 1992. évi LIV. törvény (továbbiakban: Iát.) 42. §-ának (1) bekezdése szerinti - a leányvállalat belterületi földjének értékéhez igazodó - pénzbeli járandóság az önkormányzatot nem illeti meg.

I n d o k o l á s :

I.

A Legfelsőbb Bíróság Gf.VII. tanácsa a Gf.VII.31.457/2002. számú fellebbezési eljárásban 14. sorszámú végzésével a fellebbezési eljárást felfüggesztette és a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény (Bszi.) 29. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján jogegységi eljárást kezdeményezett a következő jogkérdésben.

"Állami vállalat átalakulása esetén az állami vállalat leányvállalataiból korábban átalakult társaságoknál levő üzletrészek (részvények) után az önkormányzatot megilleti-e az Iát. 42. §-a szerinti pénzbeli járandóság".

Végzése indokolásában a kezdeményező tanács kifejtette Gfv.VII.30.065/2000/4. számú részben azonos tényállás mellett hozott határozatában foglaltaktól el kíván térni. A hivatkozott ítéletben akként foglalt állást, hogy a leányvállalatok átalakulása esetén az önkormányzatot megilleti a belterületi föld után az üzletrész (részvény), illetve az annak megfelelő ellenérték.

II.

A jogegységi tanács nem nyilvános ülésén a legfőbb ügyész képviselője kifejtette, az Iát. alkalmazásában a leányvállalat vagyona azonos elbírálás alá esik az állami vállalat vagyonával. Minthogy az állami vállalat leányvállalata nevesítetten a törvény hatálya alá tartozik és az átalakulásra vonatkozó rendelkezések a belterületi föld értéke iránti igényt illetően korlátozást nem tartalmaznak, az állami vállalat leányvállalataiból korábban átalakult társaságokban levő üzletrészek, részvények után az önkormányzatot megilleti az Iát. 42. §-a szerinti pénzbeli járandóság.

Az eljárást kezdeményező tanács elnöke a jogegységi eljárást kezdeményező végzésben írtakat fenntartotta.

III.

Az Iát. 1. §-ának b) pontja értelmében a törvény hatálya alá tartozik az állami vállalat által létesített leányvállalat vagyona. A törvény IV. részének rendelkezései az állami vállalat gazdasági társasággá történő átalakulásának szabályait tartalmazza, beleértve az állami vállalat által létesített leányvállalat átalakulását is (30. §). A IV. rész 1. címének (32-49. §) rendelkezései valamennyi, az Iát alapján átalakuló állami vállalatra, leányvállalatra vonatkoznak, függetlenül attól, hogy 1993. június 30-ig átalakulásukat megkezdték-e. Az Iát. 33. §-ának (2) bekezdése értelmében az állami vállalat átalakulását megelőzően köteles leányvállalata átalakításáról, esetleg megszüntetéséről dönteni. Erről az állami vállalat, mint a leányvállalatot létesítő szerv jogosult, illetve köteles határozni. Az Iát. 40. §-ának (6) bekezdése értelmében, ha a leányvállalat átalakulása során külső vállalkozók részesedést nem vállalnak, illetve a vagyonmérleg szerinti vagyon tekintetében a tagsági (részvényesi) jogok értékesítésére nem kerül sor, az állami vállalat leányvállalatának átalakulásával létrejövő gazdasági társaság valamennyi üzletrésze (részvénye) a létesítő szervet, vagyis az állami vállalatot illeti meg. Ebből következően az átalakuló leányvállalat vagyona kizárólag az alapítóját illeti meg, abból az önkormányzatoknak az Iát. nem juttat. A vagyon felett, melyet az átalakulást követően már üzletrész, részvény testesít meg, az alapító vállalat rendelkezik, hacsak az átalakítást követően az üzletrészt, részvényt a Vagyonügynökség el nem vonja (53. §), illetve el nem idegeníti (66. §). Ha az üzletrész, részvény az ÁVÜ által elvonásra, elidegenítésre nem kerül, a leányvállalatból átalakult gazdasági társaság vagyona - ide értve a belterületi földet is - üzletrészként, részvényként marad az alapító vállalat vagyonában, mellyel az állami vállalat, mint annak tulajdonosa rendelkezik az Iát. 20. §-ában szabályozott rendelkezéseket betartva. Az Iát. 42. §-a (1) bekezdése értelmében a föld fekvése szerinti önkormányzat az átalakuló vállalat vagyonmérlegében szereplő belterületi föld után a föld értékének a vállalati vagyonmérleg főösszegéhez viszonyított arányában részesedik a saját tőkéből, mely részesedést, eltérő megállapodás hiányában az értékesítést követően pénzben kell az önkormányzatnak kiadni a 3/1999. PJE határozatban kifejtetteknek megfelelő módon és időben.

A hivatkozott jogszabályi rendelkezésekből következően a leányvállalat átalakításának szükségszerűen meg kell előznie az állami vállalat átalakulását (33. § /2/ bekezdés). A leányvállalat átalakulása folytán létrejött gazdasági társaság vagyona, ezen belül esetleges belterületi földje, az alapító állami vállalat vagyonmérleg - vagyonleltár - tervezetében, már nem található, hanem ott mint üzletrész, részvény szerepel (40. § /6/ bekezdés).

Az önkormányzatokat tehát az átalakult leányvállalat vagyonmérleg-tervezetében szerepeltetett belterületi föld után az Iát. 42. §-ának (1) bekezdése alapján pénzbeli járandóság nem illeti, nem illetheti meg, mert az átalakult leányvállalat vagyonmérleg-tervezetében szerepelt belterületi föld az átalakuló állami vállalat vagyonmérleg- tervezetében, illetve vagyonleltár-tervezetében nem belterületi földként, hanem üzletrészként, részvényként szerepel.

Budapest, 2004. március 3.

Dr.Murányi Katalin sk. a jogegységi tanács elnöke
Dr.Vezekényi Ursula sk. előadó-bíró
Dr.Gabányi Józsefné sk. bíró
Dr.Salamonné dr.Solymosi Ibolya sk. bíró
Dr.Wellmann György sk. bíró