Jpe.II.60.062/2022/4. számú határozat

A Kúria
Jogegységi Panasz Tanácsának

végzése

Az ügy száma: Jpe.II.60.062/2022/4.

A felperes: a felperes neve (a felperes címe)

A felperes képviselője: Hegymegi-Barakonyi és Fehérváry Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán ügyvéd, a felperes képviselőjének címe)

Az I. rendű alperes: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (az I. rendű alperes címe)

Az I. rendű alperes képviselője: dr. Takács Dániel kamarai jogtanácsos

A II. rendű alperes: Pénzügyminiszter (a II. rendű alperes címe)

A II. rendű alperes képviselője: dr. Peresztegi-Nagy Orsolya jogi szakvizsgával rendelkező kormánytisztviselő

A per tárgya: adóügyi ügy

A jogegységi panaszokat benyújtó felek: az I. ésII. rendű alperesek

A jogegységi panaszokkal támadott határozat száma: Kfv.V.35.225/2022/14. számú ítélete

Rendelkező rész

A Kúria az I. és II. rendű alperesek jogegységi panaszait visszautasítja.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

[1] Az I. és II. rendű alperesek a Kúria Kfv.V.35.225/2022/14. számú ítéletével szemben a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 41/B. § (2) bekezdése alapján külön-külön jogegységi panaszt terjesztettek elő, amelyben kérték a Kúria ítéletének hatályon kívül helyezését és a Kúria új eljárásra és új határozat hozatalára történő utasítását. Álláspontjuk szerint a Kúria ítélete eltér a Kfv.I.35.536/2018/10. számú ítéletétől.

[2] A jogegységi panaszok érdemben nem bírálhatók el.

[3] A jogegységi panasz eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 50. § (1) bekezdése alapján illetékköteles. A Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja értelmében a jogegységi panasz tanács – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – a jogegységi panaszt visszautasítja, ha az eljárási illetéket nem vagy hiányosan fizették meg.

[4] Az I. és II. rendű alperesek a jogegységi panaszukban az Itv. 5. § (1) bekezdés c) pontjára hivatkozva állították, hogy teljes személyes illetékmentességben részesülnek. Az Itv. az 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti teljes személyes illetékmentesség igénybevételéhez további feltételek teljesülését írja elő a (2)-(3) bekezdéseiben. A (2) bekezdés szerint az (1) bekezdés c) pontjában említett szervezetet az illetékmentesség csak akkor illeti meg, ha a vagyonszerzést, illetve az eljárás megindítását megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után társasági adófizetési kötelezettsége, külföldi illetőségű szervezet esetén a társasági adónak megfelelő közteherfizetési kötelezettsége, illetve – költségvetési szerv esetében – eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. Mindezek fennállásáról – a (3) bekezdés alapján – a szervezetnek a bírósági eljárás kezdeményezése esetén nyilatkoznia kell.

[5] Mivel a Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa már több alkalommal rámutatott arra, hogy a jogegységi panasz eljárás jogorvoslati eljárás, de nem a per folytatása [Jpe.I.60.005/2021/5., Jpe.I.60.011/2021/3., Jpe.I.60.017/2021/4.], ezért a jogegységi panasz eljárás kezdeményezésekor a teljes személyes illetékmentességre történő hivatkozáskor szükséges az azt alátámasztó – Itv. által előírt – nyilatkozat is. Jelen ügyben a panaszosok a személyes illetékmentességet állították, azonban az Itv.-ben előírt feltételek teljesüléséről szóló nyilatkozatot nem tették meg, és eljárási illetéket sem fizettek.

[6] A kifejtettekre figyelemmel a Kúria a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja alapján, az eljárási illeték határidőben történő megfizetésének elmulasztására tekintettel az I. és II. rendű alperesek jogegységi panaszait visszautasította.

[7] A jogegységi panasz visszautasítása miatt a panaszosok által előterjesztett azonnali jogvédelem iránti kérelemről való döntés okafogyottá vált, ezért a döntést mellőzte a Kúria.

Záró rész

[8] Az Itv. 57. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel az eljárás illetékmentes.

[9] A végzés ellen sem a Bszi., sem más jogszabály nem biztosít jogorvoslatot.

Budapest, 2023. január 9.

Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke,
Dr. Patyi András s.k. bíró,
Böszörményiné dr. Kovács Katalin s.k. bíró,
Dr. Farkas Katalin s.k.
Dr. Kalas Tibor s.k. bíró,
Dr. Gimesi Ágnes Zsuzsanna s.k. bíró,
Dr. Magyarfalvi Katalin s.k. bíró,
Molnár Ferencné dr. s.k. bíró,
Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet s.k. bíró,
Dr. Orosz Árpád s.k. bíró,
Dr. Puskás Péter s.k. bíró,
Salamonné dr. Piltz Judit s.k. bíró,
Dr. Simonné dr. Gombos Katalin s.k. bíró,
Dr. Somogyi Gábor s.k. bíró,
Dr. Suba Ildikó s.k. bíró,
Dr. Stark Marianna s.k. bíró,
Dr. Szabó Klára s.k. bíró,
Dr. Vitál-Eigner Beáta s.k. bíró