Jpe.II.60.022/2024/3. számú határozat

A Kúria
Jogegységi Panasz Tanácsának
végzése

Az ügy száma: Jpe.II.60.022/2024/3. szám

A felperes: a felperes neve
                 (a felperes címe)

Az alperes: Budapest Főváros Kormányhivatala
                 (az alperes címe) 

A per tárgya: helyi iparűzési adó ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata

A jogegységi panaszt benyújtó fél: a felperes

A jogegységi panasszal támadott határozat száma: 
                                                          Kfv.35.262/2023/8. számú végzés

Rendelkező rész

A Kúria a felperes jogegységi panaszát visszautasítja.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

 1. A felperes (a továbbiakban: panaszos) a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 41/B. § (2) bekezdése alapján jogegységi panaszt terjesztett elő a Kúria Kfv.35.262/2023/8. számú, a másodfokú bíróság jogerős ítéletét hatályon kívül helyező és az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására és új határozat hozatalára utasító végzésével szemben. Álláspontja szerint a Kúria végzése eltér a Kúria Kfv.I.35.304/2018/12., Kfv.I.35.198/2015/4., Kfv.II.37.872/2022/4., Köf.5040/2016/3., Kfv.I.37.021/2022/7. és Kfv.I.37.291/2023/6. számú határozataiban foglaltaktól.
 2. A jogegységi panasz érdemben nem bírálható el.
 3. A jogegységi panasz eljárásban a Bszi. 41/C. § (4) bekezdés értelmében a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti jogi képviselet kötelező.
 4. A Bszi. 41/C. § (6) bekezdés b) pontja értelmében a Jogegységi Panasz Tanács – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – a jogegységi panaszt visszautasítja, ha azt jogi képviselő közreműködése nélkül nyújtották be.
 5. A panaszos a jogegységi panaszhoz egy 2024. március 25-i keltezésű meghatalmazást csatolt, mely a jogegységi panasz előterjesztésére és a jogegységi panasz eljárásban a Kúria előtti képviseletre vonatkozik. 
 6. A panaszos által csatolt meghatalmazás nem tartalmazza a jogi képviselőként megjelölt személy aláírásával ellátott elfogadó nyilatkozatát, holott az az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 34. § (2) bekezdése szerint annak kötelező tartalmi eleme.
 7. A Kúria gyakorlata alapján a jogegységi panaszhoz csatolt meghatalmazás a fentiek miatt nem fogadható el a jogi képviselet igazolására, hiánypótlási felhívás kiadására pedig a jogegységi panasz eljárásban nincs lehetőség. A Kúria ezért úgy tekintette, hogy a jogegységi panaszt jogi képviselő közreműködése nélkül nyújtották be. (Jpe.I.60.001/2022/3. [8])
 8. Mindezek miatt a Kúria a jogegységi panaszt a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés b) pontja alapján visszautasította.

Elvi tartalom

 1. A jogegységi panasz eljárásban a meghatalmazás hiánya, hiányossága miatt hiánypótlásnak nincs helye, a panaszos csak a panasz benyújtására nyitva álló határidőben tudja korrigálni a meghatalmazással kapcsolatos hibát, hiányosságot. Ha a panaszos hiányos meghatalmazást terjeszt elő és azt a panasz benyújtására nyitva álló határidőben nem tudja korrigálni, úgy kell tekinteni, mintha a jogegységi panaszt jogi képviselő közreműködése nélkül nyújtották volna be, ezért a jogegységi panasz visszautasításának van helye a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés b) pontja alapján.

Záró rész

 1. Az eljárás a jogegységi panasz visszautasítására tekintettel az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 57. § (1) bekezdése alapján illetékmentes, ezért a panaszos az Itv. 80. § (1) bekezdés i) pontja alapján a jogegységi panasz eljárásban megfizetett 3.500.000 forint illeték visszatérítését a székhelye szerint illetékes állami adóhatóságtól kérheti.
 2. A végzés ellen sem a Bszi., sem más jogszabály nem biztosít jogorvoslatot.

Budapest, 2024. április 22.

Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke,
Böszörményiné dr. Kovács Katalin s.k. bíró,
Dr. Kalas Tibor s.k. bíró,
Dr. Gyarmathy Judit s.k. bíró,
Dr. Gimesi Ágnes Zsuzsanna s.k. bíró,
Dr. Magyarfalvi Katalin s.k. bíró,
Dr. Márton Gizella s.k. bíró,
Molnár Ferencné dr. s.k. bíró,
Dr. Orosz Árpád s.k. bíró,
Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke az aláírásban akadályozott Dr. Puskás Péter bíró helyett,
Salamonné dr. Piltz Judit s.k. bíró,
Dr. Simonné dr. Gombos Katalin s.k. bíró,
 Dr. Somogyi Gábor s.k. bíró,
Dr. Suba Ildikó s.k. bíró,
Dr. Stark Marianna s.k. bíró,
Dr. Szabó Klára s.k. bíró,
Dr. Vitál-Eigner Beáta s.k. bíró