Jpe.II.60.018/2024/4. számú határozat

A Kúria
Jogegységi Panasz Tanácsának
végzése

Az ügy száma: Jpe.II.60.018/2024/4. szám

A kérelmező: a kérelmező neve
                      (a kérelmező címe)

A kérelmező képviselője: Dr. Farkas György Tamás ügyvéd 
                                          (a kérelmező képviselőjének címe)

A kérelmezett: a kérelmezett neve
                         (a kérelmezett címe)

Az eljárás tárgya: SIS figyelmeztető jelzés elhelyezése

A jogegységi panaszt benyújtó fél: a kérelmező

A jogegységi panasszal támadott határozat száma: 
                                                          Pfv.20.042/2024/2. számú végzés

Rendelkező rész

A Kúria a kérelmező jogegységi panaszát visszautasítja.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

  1. A kérelmező (a továbbiakban: panaszos) a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 41/B. § (1) bekezdése [helyesen: Bszi. 41/B. § (2) bekezdése] alapján jogegységi panaszt terjesztett elő a Kúria Pfv.20.042/2024/2. számú, a felülvizsgálati kérelmet visszautasító végzése ellen. Kérte a végzés hatályon kívül helyezését és a Kúria új eljárásra és új határozat hozatalára utasítását. Álláspontja szerint a Kúria végzése eltér a Kúria Pfv.21.257/2022/7. és Fpkf.30.468/2023/2. számú határozataiban foglaltaktól.
  2. A jogegységi panasz érdemben nem bírálható el.
  3. A Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja értelmében a Jogegységi Panasz Tanács – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – a jogegységi panaszt visszautasítja, ha az eljárási illetéket nem vagy hiányosan fizették meg.
  4. A Bszi. 41/C. § (2) bekezdés e) pontja értelmében a határidőkre vonatkozóan a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Pp.) szabályait megfelelően alkalmazni kell a jogegységi eljárás lefolytatása során. A Pp. 148. § (1) bekezdése szerint az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőbe nem számít bele az ítélkezési szünet, azaz minden évnek a július 15-től augusztus 20-ig, valamint december 24-től január 1-ig terjedő időszaka. A Pp. 617. §-a szerint a törvényi, illetve a bíróság által napokban és munkanapokban megállapított határidőbe nem számít bele az a nap - hónapokban és években megállapított határidő esetén az a lejárati nap -, amely során legalább négy órán át jogszabályban meghatározottak szerinti üzemzavar vagy üzemszünet állt fenn. Ha az órákban megállapított határidő jogszabályban meghatározott üzemzavar vagy üzemszünet fennállása alatt járna le, a határidő a következő munkanapon, a hivatali idő kezdetét követő első óra leteltével jár le. A bíróságok központi internetes honlapján közzétettek szerint 2024. február 24. és 2024. március 2. napok a napokban megállapított határidőkbe üzemzavar, illetve üzemszünet miatt nem számítottak bele.
  5. A rendelkezésre állt adatokból az volt megállapítható, hogy a jogegységi panasz 2024. március 18-án érkezett, az illetéket 2024. március 19-én fizették meg, jóváírásának napja 2024. március 19. A letöltési igazolás alapján a panaszos jogi képviselője részére a támadott határozatot 2024. február 14-én kézbesítették. A panasz benyújtására nyitva álló határidő utolsó napja 2 nap üzemszüneti nappal (2024. február 24. és 2024. március 2.) számolva 2024. március 17. napja volt, mely mivel munkaszüneti nap volt, a határidő a Pp. 146. § (4) bekezdése alapján csak az azt követő legközelebbi munkanapon, azaz 2024. március 18-án járt le. Ezek alapján a jogegységi panaszt határidőben nyújtották be, azonban az illeték megfizetése és jóváírása nem történt meg a 30 napos határidőben.
  6. A Kúria következetes gyakorlata alapján „ha jogszabályból más nem következik, továbbá a Kúriának nincs hivatalos tudomása róla és a panasz vagy mellékletei sem teszik ellenőrizhetővé, hogy az illeték átutalása mikor történt meg, akkor az illeték megfizetése időpontjának a jóváírás napját kell tekinteni. Amennyiben ez a Bszi. 41/C. § (1) bekezdésében írt 30 napos határidőn kívül esik, abban az esetben az illeték késedelmes megfizetése a panasz Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja szerinti visszautasításához vezet.” (Jpe.I.60.010/2021/2. [5]) A Kúria arra is rámutatott, hogy „a jogegységi panasz határidőn belül benyújtottnak csakis akkor tekinthető, ha nemcsak a panasz előterjesztése, hanem az eljárási illeték lerovása is a törvényi határidőn belül megtörtént.” (Jpe.I.60.026/2021/5. [9]) Az adott ügyben egyértelműen megállapítható, hogy az illeték megfizetése a jogegységi panasz benyújtására nyitva álló határidőn belül nem történt meg. (Jpe.I.60.047/2022/5. [7], Jpe.II.60.046/2023/9. [6])
  7. Mindezek miatt a Kúria a jogegységi panaszt a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja alapján visszautasította.

Elvi tartalom

  1. A jogegységi panasz befogadásához elvárható, hogy a panaszos vagy hiánytalanul fizesse meg az illetéket, vagy nyújtson be teljes körű, szabályszerű, érdemben elbírálható költségmentességi kérelmet. Ha a panaszos az illetékfizetési kötelezettségét a jogegységi panasz benyújtására nyitva álló határidőn túl teljesíti, akkor a jogegységi panasz visszautasításának van helye a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja alapján.

Záró rész

  1. Az eljárás a jogegységi panasz visszautasítására tekintettel az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 57. § (1) bekezdése alapján illetékmentes, ezért a panaszos az Itv. 80. § (1) bekezdés i) pontja alapján a jogegységi panasz eljárásban megfizetett 70.000 forint illeték visszatérítését a lakóhelye szerint illetékes állami adóhatóságtól kérheti.
  2. A végzés ellen sem a Bszi., sem más jogszabály nem biztosít jogorvoslatot.

Budapest, 2024. április 8.

Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke, 
Böszörményiné dr. Kovács Katalin s.k. bíró, 
Dr. Farkas Katalin s.k. bíró, 
Dr. Kalas Tibor s.k. bíró, 
Dr. Gimesi Ágnes Zsuzsanna s.k. bíró, 
Dr. Gyarmathy Judit s.k. bíró, 
Dr. Kövesné dr. Kósa Zsuzsanna s.k. bíró, 
Dr. Magyarfalvi Katalin s.k. bíró, 
Molnár Ferencné dr. s.k. bíró, 
Dr. Orosz Árpád s.k. bíró,
Salamonné dr. Piltz Judit s.k. bíró, 
Dr. Simonné dr. Gombos Katalin s.k. bíró, 
Dr. Somogyi Gábor s.k. bíró, 
Dr. Suba Ildikó s.k. bíró, 
Dr. Stark Marianna s.k. bíró, 
Dr. Tóth Kincső s.k. bíró, 
Dr. Vitál-Eigner Beáta s.k. bíró