Jpe.II.60.010/2024/4. számú határozat

A Kúria
Jogegységi Panasz Tanácsának
végzése

Az ügy száma: Jpe.II.60.010/2024/4.

A felperes: a felperes neve
                   (a felperes címe)

A felperes képviselője: Cséffai Attila Csaba kamarai jogtanácsos

Az alperesek: az I. rendű alperes neve
                       (az I. rendű alperes címe)
                        a II. rendű alperes neve
                        (a II. rendű alperes címe)

A per tárgya: jognyilatkozat pótlása

A jogegységi panaszt benyújtó fél: a felperes

A jogegységi panasszal támadott határozat száma: 
                                                          Gfv.30.453/2023/2. számú végzés

Rendelkező rész

A Kúria a felperes jogegységi panaszát visszautasítja.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

  1. A felperes (a továbbiakban: panaszos) a Kúria Gfv.30.453/2023/2. számú, a felülvizsgálat engedélyezése iránti kérelmet visszautasító végzésével (a továbbiakban: támadott határozat) szemben nyújtott be jogegységi panaszt. A panaszos a kérelmében nem jelölte meg a jogegységi panasz jogalapját, de tartalmát tekintve a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 41/B. § (2) bekezdése alapján terjesztette azt elő, amelyben kérte, hogy a Bszi. 41/D. § (2) bekezdése alapján a Jogegységi Panasz Tanács a támadott határozatot a másodlagos kérelem vonatkozásában részben helyezze hatályon kívül és e körben utasítsa a bíróságot a felülvizsgálati eljárás lefolytatására, mivel a támadott határozat jogkérdésben eltér a Kúria Gfv.30.389/2023/2. számú határozatától.
  2. A jogegységi panasz érdemben nem bírálható el.
  3. A Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja szerint a Jogegységi Panasz Tanács – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – a jogegységi panaszt visszautasítja, ha az eljárási illetéket nem vagy hiányosan fizették meg.
  4. A panaszos az elsődleges felülvizsgálati kérelem vitássá tett értékét 58.000.000 forintban, míg a másodlagos felülvizsgálati kérelem értékét 28.000.000 forintban határozta meg. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 50. § (1) és (2) bekezdésére hivatkozva 1.250.000 forint illetéket fizetett meg a Kúria illetékbevételi számlájára.
  5. Az Itv. 50. § (1) bekezdése szerint „A 39-41. § szerint meghatározott illetékalap után az illeték mértéke ítélet elleni felülvizsgálat és jogegységi panasz esetén 10%, de legalább 50 000 forint, legfeljebb 3 500 000 forint.”
  6. Az Itv. 50. § (1) és (2) bekezdésének együttes értelmezéséből megállapítható, hogy a jogegységi panasz eljárás illetéke az illetékalap 10%-a függetlenül attól, hogy a panaszt ítélettel vagy végzéssel szemben terjesztették elő. Az Itv. 50. § (2) bekezdése szerinti „kedvezményes” illetékszámítás kizárólag a végzés elleni felülvizsgálat esetén irányadó, a végzés ellen előterjesztett jogegységi panasz esetén nem. Az Itv. 50. § (1) bekezdése az „és” kötőszó használatával vezeti be a jogegységi panasz esetén fizetendő illetékmértéket. [Jpe.I.60.013/2021/5. {5} és {6}].
  7. A fentiek értelmében a jelen ügyben a jogegységi panasz eljárási illetékét a panaszos hiányosan rótta le, így a Jogegységi Panasz Tanács a jogegységi panaszt a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja alapján visszautasította.

Elvi tartalom

  1. Az Itv. 50. (1)-(2) bekezdésének együttes értelmezéséből megállapítható, hogy a jogegységi panasz eljárás illetéke az illetékalap 10%-a függetlenül attól, hogy a panaszt ítélettel vagy végzéssel szemben terjesztették elő. Az Itv. 50. § (2) bekezdése szerinti „kedvezményes” illetékszámítás kizárólag a végzés elleni felülvizsgálat esetén irányadó, a végzés ellen előterjesztett jogegységi panasz esetén nem.

Záró rész

  1. Az eljárás a jogegységi panasz visszautasítására tekintettel az Itv. 57. § (1) bekezdés a) pontja alapján illetékmentes, ezért a panaszos az Itv. 80. § (1) bekezdés i) pontja alapján a jogegységi panasz eljárásban megfizetett 1.250.000 (azaz egymillió-kétszázötvenezer) forint illeték visszatérítését a székhelye szerint illetékes állami adóhatóságtól kérheti.
  2. A végzés ellen sem a Bszi., sem más jogszabály nem biztosít jogorvoslatot.

Budapest, 2024. március 18.

Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke, 
Böszörményiné dr. Kovács Katalin s.k. bíró, 
Dr. Farkas Katalin s.k. bíró, 
Dr. Kalas Tibor s.k. bíró, 
Dr. Gimesi Ágnes Zsuzsanna s.k. bíró, 
Dr. Gyarmathy Judit s.k. bíró, 
Dr. Kövesné dr. Kósa Zsuzsanna s.k. bíró, 
Dr. Magyarfalvi Katalin s.k. bíró, 
Dr. Márton Gizella s.k. bíró, 
Molnár Ferencné dr. s.k. bíró, 
Dr. Orosz Árpád s.k. bíró, 
Dr. Puskás Péter s.k. bíró, 
Salamonné dr. Piltz Judit s.k. bíró, 
Dr. Simonné dr. Gombos Katalin s.k. bíró, 
Dr. Somogyi Gábor s.k. bíró, 
Dr. Stark Marianna s.k. bíró, 
Dr. Tóth Kincső s.k. bíró