Jpe.I.60.065/2022/3. számú határozat

A Kúria

Jogegységi Panasz Tanácsának

végzése

Az ügy száma: Jpe.I.60.065/2022/3. szám

Felperes: a felperes neve (a felperes címe)

A felperes képviselője: Dr. Ferenczy Attila ügyvéd (a felperes képviselőjének címe)

Alperes: az alperes neve (az alperes címe)

A per tárgya: munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezménye

A jogegységi panaszt benyújtó fél: a felperes

A jogegységi panasszal támadott határozat száma: Mfv.VIII.10.113/2022/6. számú ítélet

Rendelkező rész

A Kúria a felperes jogegységi panaszát visszautasítja.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

[1] Az alapügy felperese (a továbbiakban: panaszos) a Kúria Mfv.VIII.10.113/2022/6. számú ítéletével szemben a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 41/B. § (2) bekezdése alapján jogegységi panaszt terjesztett elő, amelyben arra kérte a Kúriát, hogy a támadott határozatot helyezze hatályon kívül, és a Kúriát utasítsa új eljárásra és új határozat hozatalára. Álláspontja szerint a Kúria eljárt tanácsa úgy tért el a Kúria Mfv.I.10.036/2013/7. számú, Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett határozatától, hogy az adott eltérésre alsóbb fokú bíróságok határozatában nem került sor.

[2] A jogegységi panasz érdemben nem bírálható el.

[3] A Bszi. 41/C. § (6) bekezdésének c) pontja szerint, a Jogegységi Panasz Tanács – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – a jogegységi panaszt visszautasítja, ha az eljárási illetéket nem vagy hiányosan fizették meg.

[4] A jogegységi panasz eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 50. § (1) bekezdése értelmében illetékköteles. A Bszi. 41/C. § (2) bekezdés h) pontja értelmében ugyanakkor a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) költségkedvezményekre vonatkozó szabályai a jogegységi panasz eljárásban is irányadók. A jogegységi panasz előterjesztője csak arra vonatkozó mentesség vagy kedvezmény esetén mentesül az illetékfizetési kötelezettség alól.

[5] A Jogegységi Panasz Tanács már több döntésében rámutatott arra, hogy a jogegységi panasz eljárás olyan rendkívüli, a jogerő utáni, a jogegységet célzó sui generis eljárás, amely a jogrendszer belső koherenciájának megteremtését szolgálja, jogorvoslati eljárás ugyan, de nem a per folytatása. Abból eredően, hogy a jogegységi panasz eljárás nem az alapügy folytatása, az alapeljárásban biztosított személyes költségkedvezmények automatikusan nem terjednek ki a jogegységi panasz eljárásra, azt a jogegységi panasz benyújtásával egyidejűleg kell az általános szabályok szerint kérelmezni. (Jpe.I.60.005/2021/5. [43] I-II.; Jpe.I.60.017/2021/4. [7]; Jpe.I.60.021/2022/3. [6]). A panaszos az eljárás korábbi szakaszában munkavállalói költségkedvezményben részesült, ez azonban nem alapozza meg azt, hogy a jogegységi eljárás illetékét ne fizesse meg (Jpe.I.60.033/2022/3. [8]). A jogegységi panasz előterjesztőjének ezért a panasz benyújtásakor vagy le kell rónia a szükséges eljárási illetéket, vagy megfelelő költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelmet kell előterjesztenie. (Jpe.I.60.017/2021/4. [7]; Jpe.I.60.021/2022/3. [4]; Jpe.I.60.028/2021/4. [4]; Jpe.II.60.032/2022/5. [5]), Jpe.I.60.039/2022/6. [6]) Hiánypótlási felhívás kibocsátásának a jogegységi panasz eljárásban e körben sincs helye. (Jpe.I.60.017/2021/4. [7]; Jpe.I.60.021/2022/3. [6]; Jpe.II.60.042/2022/3. [7]; Jpe.II.60.050/2022/3. [10]).

[6] A jogegységi panasz előterjesztője sem az illetékfizetési kötelezettségét nem teljesítette, s elbírálásra alkalmas költségkedvezmény iránti kérelmet sem nyújtott be.

[7] A kifejtettekre figyelemmel a Kúria a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja alapján a jogegységi panaszt – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – visszautasította.

Záró rész

[8] A jogegységi panasz visszautasítása folytán illetékfizetési kötelezettség nem merült fel az Itv. 57. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

[9] A végzés ellen sem a Bszi., sem más jogszabály nem biztosít jogorvoslatot.

Budapest, 2023. január 16.

Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke
Dr. Patyi András s.k. bíró,
Dr. Balogh Zsolt s.k. bíró,
Dr. Bartal Géza s.k. bíró,
Dr. Bartkó Levente s.k. bíró,
Dr. Csák Zsolt s.k. bíró,
Dr. Darák Péter s.k. bíró,
Dr. Domonyai Alexa s.k. bíró,
Dr. Döme Attila s.k. bíró,
Dr. Dzsula Marianna s.k. bíró,
Dr. Farkas Attila s.k. bíró,
Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke az
aláírásban akadályozott Dr. Fekete Ildikó bíró helyett,
Dr. Hajnal Péter s.k. bíró,
Dr. Harangozó Attila s.k. bíró,
Dr. Harter Mária s.k. bíró,
Dr. Kovács András s.k. bíró,
Dr. Kovács Zsuzsanna s.k. bíró,
Dr. Kurucz Krisztina s.k. bíró,
Nyírőné dr. Kiss Ildikó s.k. bíró,
Dr. Sperka Kálmán s.k. bíró,
Dr. Tánczos Rita s.k. bíró