Jpe.I.60.047/2022/5. számú határozat

A Kúria
Jogegységi Panasz Tanácsának

végzése

Az ügy száma: Jpe.I.60.047/2022/5.

A felperes: a felperes neve (a felperes címe)

A felperes képviselője: Dr. Róna András Ügyvédi Iroda (a felperes képviselőjének címe, ügyintéző ügyvéd: Dr. Róna András)

Az alperes: Budapest Főváros Kormányhivatala (az alperes címe)

Az alperes képviselője: Dr. Maródi Gabriella kamarai jogtanácsos

A per tárgya: adóügyben hozott közigazgatási határozat

A jogegységi panaszt benyújtó fél: a felperes

A jogegységi panasszal támadott határozat száma: Kfv.I.35.242/2022/6. számú ítélet

Rendelkező rész

A Kúria a felperes jogegységi panaszát visszautasítja.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

[1] A felperes 2022. szeptember 21-én a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban Bszi.) 41/B. § (1) bekezdése alapján jogegységi panaszt nyújtott be a Kúria Kfv.I.35.242/2022/6. számú határozata ellen. Álláspontja szerint a Kúria jogegységi panasszal támadott határozata jogkérdésben eltér a Kúria 4/2020. KJE jogegységi határozatától, és a Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett Kfv.I.35.496/2020/3. számú határozatától. A Bszi. 41/D. § (1) bekezdés c) pontja alapján kérte a panasszal támadott határozat hatályon kívül helyezését és a Kúria új eljárásra, új határozat hozatalára utasítását.

[2] A jogegységi panasz érdemben nem bírálható el.

[3] A Bszi. 41/C. § (1) bekezdése alapján a jogegységi panaszt a 41/B. § (1) és (2) bekezdése szerinti határozat közlésétől számított 30 napon belül a Kúriánál terjesztheti elő az, aki az eljárási törvények alapján felülvizsgálati kérelem előterjesztésére jogosult. A Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja értelmében a Jogegységi Panasz Tanács – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – a jogegységi panaszt visszautasítja, ha az eljárási illetéket nem vagy hiányosan fizették meg.

[4] Az előterjesztő a jogegységi panasszal támadott határozatot 2022. július 18-án vette át. A Bszi. 41/C. § (2) bekezdés e) pontja értelmében a határidőkre vonatkozóan a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Pp.) szabályait megfelelően alkalmazni kell a jogegységi panasz eljárás lefolytatása során. A Pp. 148. § (1) bekezdése szerint az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőbe nem számít bele az ítélkezési szünet, azaz minden évnek a július 15-től augusztus 20-ig, valamint december 24-től január 1-ig terjedő időszaka. Az ítélkezési szünet időszakára tárgyalást kitűzni nem lehet. Ezek alapján a jogegységi panasz benyújtásának törvényben meghatározott határideje 2022. szeptember 19-én járt le. A Pp. 617. §-a szerint a törvényi, illetve a bíróság által napokban és munkanapokban megállapított határidőbe nem számít bele az a nap – hónapokban és években megállapított határidő esetén az a lejárati nap –, amely során legalább négy órán át jogszabályban meghatározottak szerinti üzemzavar vagy üzemszünet állt fenn. Ha az órákban megállapított határidő jogszabályban meghatározott üzemzavar vagy üzemszünet fennállása alatt járna le, a határidő a következő munkanapon, a hivatali idő kezdetét követő első óra leteltével jár le. A bíróságok központi internetes honlapján közzétettek szerint 2022. augusztus 27. és szeptember 9. napja a napokban megállapított határidőkbe üzemzavar, illetve üzemszünet miatt nem számított bele. A panaszos ezért a jogegységi panasz benyújtására törvényben előírt határidőt betartotta.

[5] Azonban a jogegységi panasz eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 50. § (1) bekezdése értelmében illetékköteles. A jogegységi panasz előterjesztőjének ezért a panasz benyújtásakor vagy le kell rónia a szükséges eljárási illetéket, vagy megfelelő költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelmet kell előterjesztenie. (Jpe.I.60.017/2021/4.) A Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja alapján a jogegységi panasz visszautasításának van helye, ha az eljárási illetéket nem vagy hiányosan fizették meg.

[6] A panaszos 89.270 forint illetéket fizetett a Kúria számlájára. A rendelkezésre álló adatokból megállapítható, hogy az előterjesztő a jogegységi panaszt a törvényben előírt határidő utolsó napján nyújtotta be. Az eljárási illeték jóváírása azonban a panasz benyújtása után a harmadik munkanapon, 2022. szeptember 26-án történt meg, amelyet a Magyar Államkincstártól érkezett számlakivonat igazolt.  

[7] A Kúria következetes gyakorlata alapján „ha jogszabályból más nem következik, továbbá a Kúriának nincs hivatalos tudomása róla és a panasz vagy mellékletei sem teszik ellenőrizhetővé, hogy az illeték átutalása mikor történt meg, akkor az illeték megfizetése időpontjának a jóváírás napját kell tekinteni. Amennyiben ez a Bszi. 41/C. § (1) bekezdésében írt 30 napos határidőn kívül esik, abban az esetben az illeték késedelmes megfizetése a panasz Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja szerinti visszautasításához vezet.” (Jpe.I.60.010/2021/2.) A Kúria arra is rámutatott, hogy „a jogegységi panasz határidőn belül benyújtottnak csakis akkor tekinthető, ha nemcsak a panasz előterjesztése, hanem az eljárási illeték lerovása is a törvényi határidőn belül megtörtént.” (Jpe.I.60.026/2021/5.) Mindezekre tekintettel megállapítható, hogy az illeték megfizetése a jogegységi panasz benyújtására nyitva álló határidőn belül nem történt meg.

[8] A kifejtettekre figyelemmel a Kúria a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja alapján a jogegységi panaszt – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – visszautasította.

Záró rész

[9] Az eljárás a jogegységi panasz visszautasítására tekintettel az Itv. 57. § (1) bekezdés a) pontja szerint illetékmentes, ezért a felperes az Itv. 80. § (1) bekezdés i) pontja alapján a késedelmesen lerótt 89.270 forint illeték visszatérítését kérheti a székhelye szerint illetékes állami adóhatóságtól.

[10] A végzés ellen sem a Bszi., sem más jogszabály nem biztosít jogorvoslatot.

Budapest, 2022. október 10.

Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke,
Dr. Patyi András s.k. bíró,
Dr. Balogh Zsolt s.k. bíró,
Dr. Bartal Géza s.k. bíró,
Dr. Bartkó Levente s.k. bíró,
Dr. Csák Zsolt s.k. bíró,
Dr. Darák Péter s.k. bíró,
Dr. Domonyai Alexa s.k. bíró,
Dr. Döme Attila s.k. bíró,
Dr. Dzsula Marianna s.k. bíró,
Dr. Farkas Attila s.k. bíró,
Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke az
aláírásban akadályozott Dr. Fekete Ildikó bíró helyett,
Dr. Hajdu Edit s.k. bíró,
Dr. Harangozó Attila s.k. bíró,
Dr. Harter Mária s.k. bíró,
Dr. Kovács András s.k. bíró,
Dr. Kovács Zsuzsanna s.k. bíró,
Dr. Kurucz Krisztina s.k. bíró,
Nyírőné dr. Kiss Ildikó s.k. bíró,
Dr. Sperka Kálmán s.k. bíró,
Dr. Tánczos Rita s.k. bíró