Jpe.I.60.005/2024/4. számú határozat

A Kúria
Jogegységi Panasz Tanácsának
végzése

Az ügy száma: Jpe.I.60.005/2024/4.

A felperes: a felperes neve 
                  (a felperes címe)

A felperes képviselője: Stanka és Társai Ügyvédi Iroda 
                                      (a felperes képviselőjének címe, 
                                       ügyintéző: dr. Stanka Gergely ügyvéd)

Az alperes: az alperes neve 
                   (az alperes címe)

Az alperes képviselője: Dr. Békefi László Tamás ügyvéd 
                                      (az alperes képviselőjének címe)

A per tárgya: végrehajtás megszüntetése

A jogegységi panaszt benyújtó fél: az alperes

A jogegységi panasszal támadott határozat száma: 
                                                          Pfv.20.363/2023/8. számú ítélet

Rendelkező rész

A Kúria az alperes részleges költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelmét elutasítja; az alperes jogegységi panaszát visszautasítja.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

 1. Az alperes (a továbbiakban: panaszos) a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 41/B. § (1) bekezdése alapján 2024. január 29-én jogegységi panaszt terjesztett elő a Kúria Pfv.20.363/2023/8. számú, a jogerős ítéletet hatályában fenntartó ítélete ellen. Kérte az ítélet hatályon kívül helyezését és a Kúria új eljárásra és új határozat hozatalára utasítását. Álláspontja szerint a támadott kúriai határozat jogkérdésben eltér a következő, a BHGY-ban közzétett kúriai ítéletektől: 6/2022. JEH határozat (Jpe.III.60.027/2022/15.), Gfv.30.328/2021/6., Mfv.10.043/2022/5. és Pfv.20.724/2020/11.
 2. A panaszos a jogegységi panasz benyújtásával egyidejűleg az illetékre kiterjedő részleges költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelmet terjesztett elő a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kmt.) 7. §, illetve a 6. § (2) bekezdése alapján.
 3. A jogegységi panasz érdemben nem bírálható el.
 4. A jogegységi panasz eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 50. § (1) bekezdése értelmében illetékköteles. A Bszi. 41/C. § (2) bekezdés h) pontja értelmében ugyanakkor a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) költségkedvezményekre vonatkozó szabályai a jogegységi panasz eljárásban is irányadók. A jogegységi panasz előterjesztője csak arra vonatkozó mentesség vagy kedvezmény esetén mentesül az illetékfizetési kötelezettség alól.
 5. A Pp. 100. §-a alapján alkalmazandó Kmt. 7. §-a értelmében nem természetes személy fél részére a 6. § (2) bekezdés megfelelő alkalmazásával kizárólag az illetékre kiterjedő részleges költségfeljegyzési jog engedélyezhető.
 6. A Kmt. 6. § (2) értelmében a fél részére teljes vagy részleges költségfeljegyzési jogot kell engedélyezni, ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételek nem állnak fenn, de a bíróság a fél egyéb körülményeinek figyelembevételével megállapítja, hogy

a) az illeték és a per során felmerülő valamennyi költség várható összegének,
b) az a) pont szerinti összeg meghatározott hányadának, vagy
c) az illetéknek, illetve tételesen meghatározott költségnek

az előzetes megfizetése, illetve előlegezése a félnek jövedelmi és vagyoni viszonyaival arányban nem álló megterhelést jelentene.

 1. A Kmt. 12. § (5) bekezdése alapján a fél jövedelmi és vagyoni viszonyait jogszabályban meghatározott módon köteles igazolni és az igazolásokat a kérelmével egyidejűleg kell előterjesztenie.
 2. A Kmt. felhatalmazása alapján megalkotott, a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló 26/2017. (XII. 27.) IM rendelet (a továbbiakban Kmr.) 11. § (4) bekezdése alapján alkalmazandó 10. § (3) bekezdése alapján a nyomtatványhoz mellékelni kell három hónapra visszamenőleg a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató igazolását a fizetési számla egyenlegéről, valamint három hónapra visszamenőleg a fizetésiszámla-kivonatot. Ha a kérelmező több fizetési számlával rendelkezik egy pénzforgalmi szolgáltatónál vagy több pénzforgalmi szolgáltató vezet részére fizetési számlát, mindegyik vonatkozásában köteles az igazolásokat mellékelni.
 3. A panaszos a jogegységi panasz eljárási illetékét nem rótta le, az illetékre kiterjedő részleges költségfeljegyzésre vonatkozó jogosultsága alátámasztására a „Nem természetes személy költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására szolgáló űrlap” formanyomtatványhoz a következő dokumentumokat mellékelte: a panaszos felszámolóbiztosának nyilatkozata a panaszos bankszámlájáról, a panaszos 2023. október 31. fordulónappal készített közbenső mérlege, a panaszos 2023.08.01. és 2023.10.31., valamint a 2023.11.01. és 2023.11.30. közötti időszakra vonatkozó bankszámlakivonatai, illetve feltehetően a panaszos bankszámláján könyvelt tételek listája a 2023.10.02. és 2024.01.02. időszakra vonatkozóan. Kérelméhez tehát nem csatolta a Kmr. 10. § (3) bekezdése által megkövetelt, három hónapra visszamenőleg érvényes bankszámlakivonatok körében a 2023. december hónapra vonatkozó bankszámlakivonatát.
 4. A Kmr. 10. § (3) bekezdése eltérést meg nem engedő, kógens követelményt fogalmaz meg a költségmentesség engedélyezéséhez szükséges igazolások tekintetében, ezért a Kúria figyelemmel arra, hogy a jogegységi panasz eljárásban hiánypótlásnak nincs helye, a panaszosnak az illetékre kiterjedő részleges költségfeljegyzés engedélyezésére irányuló hiányos kérelmét elutasította.
 5. A Bszi. 41/C. § (6) bekezdésének c) pontja szerint, a Jogegységi Panasz Tanács – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – a jogegységi panaszt visszautasítja, ha az eljárási illetéket nem vagy hiányosan fizették meg.
 6. A panaszos a jogegységi panasz eljárás illetékét nem fizette meg, továbbá az illetékre kiterjedő részleges költségfeljegyzés engedélyezésére irányuló hiányos kérelmét a Kúria elutasította.
 7. A kifejtettekre tekintettel a Kúria a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja alapján a jogegységi panaszt – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – visszautasította.

Elvi tartalom

 1. A jogegységi panasz befogadásához elvárható, hogy a panaszos vagy hiánytalanul fizesse meg az illetéket, vagy nyújtson be teljes körű, szabályszerű, érdemben elbírálható költségmentességi kérelmet. Ha a panaszos az illetékfizetési kötelezettségét nem teljesíti, és a költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelméhez a jogszabályban meghatározott iratokat nem mellékeli, akkor a költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem elutasításának, és erre tekintettel a jogegységi panasz visszautasításának van helye a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja alapján.

Záró rész

 1. Az eljárás a jogegységi panasz visszautasítására tekintettel az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 57. § (1) bekezdés a) pontja szerint illetékmentes.
 2. A végzés ellen sem a Bszi., sem más jogszabály nem biztosít jogorvoslatot.

Budapest, 2024. február 12.

Böszörményiné dr. Kovács Katalin s.k. a tanács elnöke, 
Dr. Varga Zs. András s.k. bíró, 
Dr. Balogh Zsolt Péter s.k. bíró, 
Dr. Bartkó Levente s.k. bíró, 
Dr. Csák Zsolt s.k. bíró, 
Dr. Cseh Attila s.k. bíró, 
Dr. Darák Péter s.k. bíró, 
Dr. Domonyai Alexa s.k. bíró, 
Dr. Döme Attila s.k. bíró, 
Dr. Farkas Attila s.k. bíró, 
Dr. Hajnal Péter s.k. bíró, 
Dr. Harangozó Attila s.k. bíró, 
Dr. Kovács András s.k. bíró, 
Dr. Kurucz Krisztina s.k. bíró, 
Nyírőné dr. Kiss Ildikó s.k. bíró, 
Dr. Sperka Kálmán s.k. bíró, 
Dr. Tánczos Rita s.k. bíró