Jpe.II.60.040/2023.

Támadott határozat: Pfv.VI.21.242/2022/6. számú határozat

A panasz előterjesztője: az alapügy felperesei

Tárgy:

Pfv.III.21.817/2013/6., Pfv.III.20.913/2013/7., Pfv.III.21.382/2015/4., Pfv.III.21.280/2016/5., Pfv.III.20.415/2017/5., Pfv.III.20.677/2017/7., Pfv.III.21.119/2018/8., Pfv.III.21.024/2015/5., Pfv.I.20.593/2019/8., Pfv.III.20.442/2014/5., Pfv.III.21.679/2014/9., Pfv.III.20.218/2022/5., Pfv.III.21.038/2018/11., Pfv.III.20.291/2018/7.:
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.) 100. §-a és 339. §-a alapján indult, a mobilátjátszó állomás levételével és működésével összefüggő szükségtelen zavarásból eredő kártérítési perekben a károkozó kártérítési felelősség alóli mentesüléséhez szükséges bizonyítás; a kártérítés esedékessége és a kár összegszerűségének vizsgálata; a kárfelelősség alóli kimentéssel összefüggő bizonyítás elmaradásának értékelése; az Eht. 96. § (3) bekezdésének alkalmazása a károkozó kártérítési felelősség alóli mentesülésének vizsgálata során;
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (régi Pp.) 177. § (1) bekezdése alapján az ingatlanok forgalmi értéke csökkenésének mint a kár bekövetkezésének a megállapítása mint ingatlanforgalmi szakértő kompetenciájába tartozó szakkérdés, az értékcsökkenés mérlegelése során figyelembeveendő tényezők;

Pfv.V.21.965/2018/8., Pfv.V.21.272/2019/8., Pfv.V.21.800/2013/7., Pfv.I.20.861/2020/8., Pfv.III.20.587/2020/5., Pfv.II.20.041/2021/12., Pfv.III.20.364/2018/7., Pfv.IV.21.277/2015/4., Pfv.II.20.329/2022/6., Pfv.V.21.724/2017/10., Pfv.I.21.554/2017/4., Pfv.II.20.014/2021/6., Pfv.I.20.593/2019/8., Pfv.III.20.291/2018/7., Pfv.I.20.256/2020/8., Pfv.V.21.118/2021/6., Pfv.III.20.498/2020/3., Pfv.V.20.241/2022/6.:
a régi Pp. 275. § (4) bekezdése, 3. § (3) bekezdése, 164. § (1) bekezdése és 182. § (3) bekezdésének értelmezése; az ügy érdemére kiható eljárásjogi jogszabálysértések megállapítása mellett az ügy érdemében való állásfoglalás;
a régi Pp. 270. § (1) bekezdés alapján a régi Pp. 163. § (3) bekezdése, 177. § (1) bekezdése, 182. § (3) bekezdése és 221. § (1) bekezdése alkalmazása a felülvizsgálati eljárásban;
a régi Pp. 206. § (1) bekezdése és 275. § (1) bekezdése alkalmazása körében a bizonyítékok felülmérlegelésének tilalmába ütköző megállapítások;
a régi Pp. 78. § (1) bekezdésének és 82. § (1) bekezdésének értelmezése, a peres felek egyetemleges perköltségfizetésre kötelezése, abban az esetben, ha a felek nem alkotnak a régi Pp. 51. § a) pontja szerinti pertársaságot