Kgyk.IV.39.037/2023/2. számú határozat

A Kúria

mint elsőfokú bíróság

végzése

Az ügy száma: Kgyk.IV.39.037/2023/2.

A tanács tagjai:

Dr. Balogh Zsolt a tanács elnöke
Dr. Hajas Barnabás előadó bíró
Dr. Dobó Viola bíró
Dr. Kiss Árpád Lajos bíró
Dr. Patyi András bíró

A felperes: ……… (…….)

A felperes képviselője: Dr. László Ügyvédi Iroda (……….) Ügyintéző: Dr. László Péter András ügyvéd)

Az alperes: Budapest Rendőr-főkapitánya (……..)

Az alperes képviselője: Dr. Vattay Gergely kamarai jogtanácsos

A per tárgya: gyülekezési ügyben hozott 01000-160/372-2/2023. rendb. számú, gyűlés megtartását megtiltó közigazgatási határozat, mint közigazgatási cselekmény jogszerűségének vizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria a keresetlevelet visszautasítja.

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

Az alperes határozata

[1] Az alperes 2023. április 15. napján kelt, 01000-160/372-2/2023. rendb. számú határozatával a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény 13. § (1) és (4) bekezdése alapján a felperes által 2023. április 15. napján 00:00:00 órakor a 2023. július 15. napján 10:00 órától 18:00 óráig a Hősök tere – Andrássy út – Deák Ferenc tér – Károly körút – Astoria útvonalra bejelentett gyűlés – bejelentésben megjelölt helyszínen és időpontban történő – megtartását megtiltotta.

[2] A határozatot az alperes 2023. április 15. napján 21:54:02 órakor megküldte a felperes ügyfélkapujára, aki azt 2023. április 16. napján 07:18:55 órakor letöltötte. Az alperes 2023. április 15. napján 21:57 órakor a rendőrség központi honlapján a határozatát közhírré tette.

A kereseti kérelem és az alperes védekezése

[3] A felperes jogi képviselője útján, ügyfélkapun keresztül 2023. április 18. napján benyújtott keresetlevelében az alperes határozatának hatályon kívül helyezését és az alperes új eljárás lefolytatására kötelezését kérte.

[4] Az alperes védiratában elsődlegesen a „nem a jogszabályban meghatározott módon” előterjesztett keresetlevél visszautasítását, másodsorban a kereset elutasítását kérte.

A Kúria döntése és jogi indokai

[5] A kereset érdemi elbírálására – az alábbiakra tekintettel – nincs törvényes lehetőség.

[6] Az alperes pergátló akadályként a keresetlevél nem megfelelő módon való előterjesztésére hivatkozott.

[7] A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 48. § (1) bekezdés l) pontja értelmében a bíróságnak a keresetlevelet vissza kell utasítania, ha az elektronikus ügyintézésre köteles felperes vagy a jogi képviselő nem elektronikus úton vagy elektronikus úton, de nem a jogszabályban meghatározott módon terjesztette elő.

[8] A Kp. 29. § (1) bekezdése folytán alkalmazandó a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 618. § (1) bekezdés b) pontja szerint, ha az elektronikus úton kapcsolatot tartó beadványát elektronikus úton, de nem az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon terjeszti elő – ha e törvény másként nem rendelkezik –, a bíróság a keresetlevelet, a bírósági meghagyással szembeni ellentmondást, a fellebbezést, a felülvizsgálati kérelmet és a perújítási kérelmet visszautasítja, az egyéb beadványban foglalt nyilatkozat pedig hatálytalan.

[9] A Pp. 7. § (1) bekezdés 6. pontja szerint az ügyvédi iroda gazdálkodó szervezet. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (E-ügyintézési vhr.) 89. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a kézbesítési szolgáltatáshoz kötődő, biztonságos kézbesítési szolgáltatási címnek minősülő, a kijelölt szolgáltató által a gazdálkodó szervezetek számára biztosított tárhelyre (cégkapu) a hivatali tárhelyre vonatkozó rendelkezések az e §-ban foglalt eltérésekkel alkalmazandók. A gazdálkodó szervezet egy cégkapuval rendelkezik.

[10] A fenti jogszabályi rendelkezések értelmében a felperes jogi képviseletében eljáró ügyvédi irodának az elektronikus ügyintézés során a cégkaput kell használnia, azonban a rendelkezésre álló iratok (keresetlevél űrlap, érkeztetés metaadatai) alapján a Kúria azt állapította meg, hogy az ügyvédi iroda a keresetlevelet a jogszabály kötelező rendelkezése ellenére nem cégkapun, hanem ügyfélkapun keresztül terjesztette elő.

[11] Mindezek alapján a felperes keresetlevele elektronikus úton, de nem a jogszabályban (az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben) meghatározott módon előterjesztettnek minősül. Ezért – amint arra a Kúria közigazgatási perekben kialakított, töretlen gyakorlatát bemutatva a Kgyk.VII.39.537/2022/6. számú, gyülekezési ügyben hozott végzésében is rámutatott – a keresetlevelet a Kp. 48. § (1) bekezdés l) pontja alapján, a Pp. 618. § (1) bekezdés b) pontjára is figyelemmel vissza kellett utasítani.

[12] A Kúria tájékoztatja a feleket, hogy a Kp. 49. § (1) bekezdés b) pontja szerint a keresetlevél benyújtásának joghatásai fennmaradnak, ha a bíróság a felperes keresetlevelét a 48. § (1) bekezdés l) vagy m) pontja alapján utasította vissza, és a felperes a visszautasító határozat jogerőre emelkedésétől számított nyolc nap alatt a keresetlevelet a bíróságnál az e törvényben foglaltaknak megfelelően – a már megfelelően becsatolt mellékletek kivételével – újra benyújtja. E határidő elmulasztása esetében igazolásnak – a Kp. 49. § (3) bekezdése értelmében – nincs helye.

A döntés elvi tartalma

[13] A keresetlevelet vissza kell utasítani, ha azt a felperes jogi képviseletében eljáró ügyvédi iroda ügyfélkapun és nem cégkapun keresztül terjesztette elő.

Záró rész

[14] A Kúria a keresetlevél visszautasításáról a Kp. 124. § (5) bekezdése szerint tárgyaláson kívül döntött.

[15] Az alperes a keresetlevél visszautasítására figyelemmel a védirat előterjesztésének költségét a Kp. 48. § (3) bekezdése alapján nem számíthatta fel.

[16] Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 57. § (1) bekezdés a) pontja értelmében tárgyi illetékmentessé vált, ezért ebben a kérdésben a Kúriának nem kellett rendelkeznie.

[17] A Kúria végzése ellen fellebbezésnek a Kp. 112. § (2) bekezdése alapján nincs helye.

Budapest, 2023. április 21.

Dr. Balogh Zsolt s.k. a tanács elnöke   
Dr. Hajas Barnabás s.k. előadó bíró
Dr. Dobó Viola s.k. bíró
Dr. Kiss Árpád Lajos s.k. bíró
Dr. Patyi András s.k. bíró