Gfv. X.30.135/2011/5. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁS

Tárgyszavak:

- szerződés felmondása
- azonnali hatályú felmondás
- kifogás

Végzés

Gfv. X.30.135/2011/5.

A határozathozatal dátuma: 2011. október 26.

"A felülvizsgálati kérelem alapján eldöntendő jogkérdés az, hogy bár a felszámoló részére a Cstv. biztosítja a szerződés felmondásának jogát, amennyiben a felszámoló felmondása egyéb anyagi jogszabályokkal ellentétes, a Cstv. 51. § (1) bekezdése szerinti kifogás alapján indult eljárásban vizsgálhatók-e a felszámoló bíróság által a felmondás anyagi jogi indokai, vizsgálható-e a felmondás tartalma, annak érvényessége.

A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint a jogkérdés megválaszolásánál a Cstv. 47.§ (1) bekezdésének rendelkezéseiből kell kiindulni. A Cstv. 47. § (1) bekezdése szerint a felszámoló jogosult az adós által kötött szerződéseket azonnali hatállyal felmondani, vagy ha a felek egyike sem teljesített szolgáltatást, a szerződéstől a felszámoló elállhat. A másik felet ennek folytán megillető követelés az elállás illetve a felmondás közlésétől számított 40 napon belül a felszámolónak való bejelentéssel érvényesíthető.

Ha a hitelező a felmondásból, elállásból eredő követelését bejelentette a felszámolási eljárásban a Cstv. 47.§ (1) bekezdése alapján, az azt jelenti, hogy elfogadta a felmondást, elállást, annak már csak a jogkövetkezményei tekintetében van vita a felek között, tehát ilyen esetben nem merülhet fel a felmondás, elállás érvénytelenségének kérdése.
Ha azonban az adóssal szerződő fél nem fogadja el a felszámoló felmondását, elállását - emiatt nem is jelenti be a hitelezői igényét -, úgy a felmondás érvényességének a megállapítása, az elállásból eredő jogkövetkezmények levonása iránt a felszámolónak kell a peres eljárást megindítania, mert ő kívánja érvényesíteni az adós jogát a szerződő féllel szemben.

Mindezekből következően a bíróság a jogerős végzésében helytállóan helyezkedett arra a jogi álláspontra, hogy amennyiben a felszámoló érvényesíteni kívánja az engedményezési szerződés felmondásának jogkövetkezményeit, annak tárgyában a peres eljárást lefolytató bíróságnak kell határozatot hoznia."