Gfv. VII.30.709/2016/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS
FELSZÁMOLÁS

Tárgyszavak:
-    vezető tisztségviselő felelőssége
-    Cstv. 33/A.§ megállapítási per
-    keresetlevél benyújtásának időpontja
-    a „felszámolási eljárás ideje alatt” kifejezés értelmezése

A végzés száma: Gfv.VII.30.709/2016/4.

A határozathozatal dátuma: 2017. június 27.

      „A Kúriának elsőként abban a kérdésben kellett állást foglalnia, helytállóan állapította-e meg a másodfokú bíróság, hogy a felperes nem késett el a keresetlevél benyújtásával.
A Cstv. 33/A. § (1) bekezdése szerinti „felszámolási eljárás ideje alatt” kifejezés a jelen perbeli igény érvényesítésére nyitva álló határidőt nem napokban, hónapokban vagy években, hanem egy jól behatárolható időtartamban jelöli meg. Az adott jogszabályi rendelkezésből kitűnik, hogy ez az időtartam a felszámolás kezdő időpontjával – azaz a felszámolás elrendeléséről szóló végzés Cégközlönyben való közzétételével - indul.
Az időtartam végének is a felszámolási eljárás jogerős befejezéséről szóló közlemény Cégközlönyben való közzétételének időpontját kell tekinteni. A felszámolási eljárást befejező végzés jogerőre emelkedéséről ugyanis nem a Cstv. 6.§ (3) bekezdése szerint megfelelően alkalmazandó Pp. 230/A.§ (3) bekezdése alapján kell a feleket értesíteni, hanem az e körben speciális szabályokat tartalmazó Cstv. 60. § (3) bekezdése szerint, azaz, a Cégközlönyben való közzététellel. E hirdetménnyel válik ezért valamennyi érintett számára hatályossá a felszámolási eljárás jogerős befejeződése.
Az alperes a felülvizsgálati kérelmében azzal érvelt, hogy az adott ügyben a BH2014. 279. számú eseti döntés nem alkalmazható, mert abban a Kúria a felszámolási eljárás jogerős lezárásának időpontját értelmezte. A szerint az alatt azt kell érteni, amikor az adós társaság felszámolásának megszüntetéséről szóló végzésről valamennyi érintett hitelező tudomást szerezhetett, vagyis, amikor az arról szóló jogerős bírósági határozat a Cégközlönyben közzétételre került.
Nem vitásan, az eseti döntésben vizsgált, a marasztalási perekre vonatkozó szabályokban alkalmazott, „felszámolási eljárás jogerős lezárása” kifejezés nem azonos tartalmát tekintve a „felszámolási eljárás ideje alatt” kifejezéssel. Az előbbi a marasztalási kereset előterjesztésére nyitva álló jogvesztő határidő kezdő napja, az utóbbi a marasztalási keresetet megalapozó megállapítási kereset benyújtására nyitva álló határidő kezdő és végső időpontját foglalja magában. Helytállóan állapították meg azonban az eljárt bíróságok, hogy a vezető tisztségviselő marasztalása iránti igényérvényesítésnek a vezető tisztségviselő felelősségének megállapítása iránti igényérvényesítéssel való szoros kapcsolata, arra épülése, attól való függése miatt a felszámolási eljárás megszűnésének időpontja mindkét igényérvényesítés tekintetében csak azonosan határozható meg.”