Gfv. VII.30.573/2016/6. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS

FELSZÁMOLÁS

Tárgyszó:
-    kizárólagosan illetékes bíróság
-    per megszüntetése
-    keresetlevél áttétele
-    elővásárlási jog

Gfv.VII.30.573/2016/6.

Végzés

A határozathozatal dátuma: 2016. október 25.

Az elővásárlásra jogosult a felszámolás során értékesített ingatlanhányad vonatkozásában kívánt élni elővásárlási jogával. A másodfokú bíróság a pert megszüntette, az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte és a per iratait áttette az adós elleni felszámolási eljárást lefolytató törvényszékhez.
A felperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős végzésnek azt a rendelkezését támadta, hogy a másodfokú bíróság a pert megszüntette annak ellenére, hogy a per iratait áttette a kizárólagosan illetékes bírósághoz. Álláspontja szerint a per megszüntetése és a keresetlevél áttétele egymást kizáró eljárásjogi rendelkezések.
A bíróság a Pp. 157.-157/A. §-aiban felsorolt esetekben szüntetheti meg a pert. A Pp. 158-160. §-ai szabályozzák a Pp. 157. §-ában felsorolt egyes esetek vonatkozásában azt, hogy kinek a kérelmére lehet az eljárást megszüntetni, illetve, hogy mikor van helye a bíróság hivatalból való eljárásának.
Kizárólagos illetékesség esetén a Pp. 43. § (1) bekezdése szerint az illetékesség hiányát hivatalból kell figyelembe venni, mely rendelkezést a Pp. 158. § (2) bekezdése is megerősíti. Ez a bekezdés tehát – a hatásköri szabályokkal kapcsolatos rendelkezésen felül – azt mondja ki, hogy kizárólagos illetékesség esetén
– a bíróságnak hivatalból kell vizsgálnia az illetékessége fennállását; és
– még az alperes érdemi ellenkérelmének előterjesztése után is lehetősége van arra, hogy ezt vizsgálja (míg nem kizárólagos illetékesség esetén ez kizárt).
A felperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős végzéstől eltérően értelmezte a Pp.158. § (2) bekezdés utolsó mondatát: „A pernek hatáskör vagy illetékesség hiánya miatt való megszüntetése esetében a 129. § megfelelően irányadó.”
A Kúria arra az álláspontra helyezkedett, a Pp. 158. § (2) bekezdésének az a rendelkezése, hogy kizárólagos illetékesség esetén a pert meg kell szüntetni és a Pp. 129. §-a megfelelően irányadó, azt jelenti, a jogalkotó az általános eljárási szabályokat a kizárólagos illetékesség alapján kialakult speciális helyzet megoldásához igazította.
A Pp. 157. § a) pontja alapján visszahivatkozott Pp. 130. § (1) bekezdés b) pontja – a Pp. 129. §-sal együtt alkalmazva – tartalmazza az általános eljárási szabályt arra az esetre, ha a bíróság nem illetékes.
A Pp. 158. § (2) bekezdése rendelkezik az általános eljáráshoz képest különös helyzetről kizárólagos illetékesség esetén. Jóllehet a nem illetékes bíróság előtt befejeződik a peres eljárás azzal, hogy a nem illetékes bíróság a pert megszünteti, miután azonban a nem illetékes bíróság ismeri a kizárólagosan illetékes bíróságot, a Pp. 158. § (2) bekezdésének speciális rendelkezése alapján a megfelelően irányadó Pp. 129. § alkalmazásával a keresetlevelet át kell tennie a kizárólagosan illetékes bírósághoz. Ezzel a rendelkezéssel érhető el, hogy olyan helyzet alakuljon ki, mintha a nem illetékes bíróság nem folytatott volna eljárást.
A Pp. 158. § (2) bekezdése rendelkezésének hiányában a másodfokú bíróságnak az elsőfokú bíróság határozatát hatályon kívül helyező végzése sem lenne elegendő arra, hogy a keresetlevél benyújtásának „időállapotába” kerüljön vissza az eljárás, hiszen a hatályon kívül helyező végzés csak az eljárás eredményeként hozott döntést helyezi hatályon kívül, a nem illetékes bíróság által lefolytatott (bizonyítási) eljárás következményeinek levonása elmaradna. Mindebből következően kerül sor permegszüntetésre az arra nem illetékes bíróság által már lefolytatott eljárás befejezéseként, figyelemmel arra is, hopgy kizárólagos illetékesség esetén a nem illetékes bíróság előtt lefolytatott eljárásnak nincs joghatálya.
A keresetlevél benyújtásának joghatálya azonban fennmarad. Nem kerülhet ugyanis hátrányosabb helyzetbe a felperes amiatt, hogy a bíróság a per kezdetén hivatalból nem észlelte az illetékessége hiányát, ezért az eljárást megszüntető bíróság által ismert kizárólagosan illetékes bírósághoz a keresetlevelet meg kell küldeni. A keresetlevélnek a kizárólagosan illetékes bírósághoz történő megérkezésével kerül abba a helyzetbe a bíróság, hogy a szükséges intézkedéseket meg tudja hozni. A nem illetékes bíróság által lefolytatott eljárás során keletkezett iratokat – a szabad bizonyítás elvének megfelelően – a kizárólagosan illetékes bíróság felhasználhatja.