Gfv. VII.30.504/2017/5. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS
FIZETÉSKÉPTELENSÉG VIZSGÁLATA

Tárgyszavak:
-    fizetésképtelenség vizsgálata
-    végrehajtás eredménytelensége
-    Cstv. 27.§ (2) bekezdés c) pont

Gfv.VII.30.504/2017/5.

Végzés

A határozathozatal dátuma: 2018. január 23.

„A Cstv. 27. § (1) bekezdése értelmében a bíróságnak az adós felszámolását akkor kell elrendelnie, ha megállapítja fizetésképtelenségét. A fizetésképtelenség megállapításának feltételeit a Cstv. 27. § (2) bekezdés taglalja. A szabályozásból megállapítható, hogy a fizetésképtelenség megállapíthatósága alapvetően nem az adós vagyonának vizsgálatán, a vagyon pozitív és negatív elemeinek feltárásán és egybevetésén, hanem a követelés ki nem fizetésének tényén alapul.
A jogszabály meghatározza azt is, hogy melyek azok a követelések, amelyekre a felszámolási kérelem alapítható. Ezek köre két nagy csoportra oszlik: az elsőbe az elismert és a nem, vagy nem megfelelő módon, illetve időben vitatott követelések tartoznak, míg a másik csoportba a nem vitatható követelések, azon belül egyrészről azok, amelyek jogerős bírósági határozaton alapulnak, másrészt a jogalkotó által más jogágakban végrehajthatóvá minősített követelések.
A korábban hatályos 2/1999. PJE határozat az adós gazdálkodó szervezet fizetésképtelenségének megállapításának feltételeiről az akkor hatályos jogi szabályozás mellett úgy foglalt állást, hogy a jogerős és végrehajtható bírósági, hatósági határozaton (végrehajtható okiraton) alapuló, lejárt pénz- vagy pénzben kifejezett vagyoni követelés alapján csak akkor van helye az adós gazdálkodó szervezet fizetésképtelensége megállapításának, ha a hitelező az ilyen határozat, illetve az okirat birtokában eredménytelenül kísérelte meg a végrehajtást. A jogegységi határozat indokolása arra mutatott rá, hogy mindez azért nem hozza a hitelezőt méltánytalanul hátrányos helyzetbe, mert az egységes bírói gyakorlat a végrehajtás eredménytelenségének vizsgálata körében megelégszik az azonnali beszedési megbízás sikertelenségének igazolásával.
A 2/1999. PJE határozat az időközben bekövetkezett jogszabályváltozásokra tekintettel meghaladottá vált, mivel a Cstv. és a Vht. szabályai is módosultak, és 2009. november 1-től  megszűnt az azonnali beszedési megbízás lehetősége is.
A módosítás azonban nem változtatott azon, hogy a fizetésképtelenség fogalma a Cstv.-ben továbbra is pénzforgalmi szemléletű maradt.
A Kúria a Cstv. ismertetett rendszerére figyelemmel egyetért azzal a felülvizsgálati kérelemben kifejtett állásponttal, amely szerint a Cstv. 27. § (2) bekezdés c) pontja alapján az adós fizetésképtelensége megállapítható, ha bármelyik végrehajtási cselekmény foganatosítása megtörtént és a követelés sem a végrehajtás, sem önkéntes teljesítés folytán nem térült meg. Ezen feltételek bekövetkeztével a felszámolás elrendelésének a feltételei beállnak, az újabb végrehajtási cselekmény megindítása már nincs kihatással erre, és utólag azt már nem változtatja meg. Az adós a felszámolás elrendelését akkor kerülheti el, ha igazolja, hogy a kérelemben megjelölt követelést maradéktalanul kiegyenlítette, vagy ha annak átütemezéséről a hitelezővel megállapodott.”