Gfv. VII.30.310/2013/11. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

Felszámolási eljárás – felszámolás

Tárgyszavak:
-    igazolási kérelem a hitelezői igénybejelentési határidő elmulasztása miatt
-    a felszámoló feladatai igazolási kérelem benyújtása esetén

Gfv.VII.30.310/2013/11. szám

végzés

A határozathozatal dátuma: 2014. június 11.

“A Kúria álláspontja szerint helytállóan állapította meg a jogerős határozat, a félnek minősülő felszámolónak nincs joga arra, hogy a Cstv-ben szabályozott törvényi határidő másik fél által történt elmulasztása miatt igazolási kérelmet bíráljon el, azaz döntést hozzon arról, hogy a hitelezői igény bejelentésére megállapított 40 napos határidő elmulasztása a hitelező önhibáján kívül történt-e.
Jóllehet a hitelezői igényt a szükséges iratokkal, és az igazolási kérelemmel együtt a felszámolóhoz kell bejelenteni, és a felszámoló az, aki először minősíti a bejelentett igényt, a vitás kérdésekben - s ezen belül abban is, hogy önhibájából mulasztott-e a hitelező, vagy sem - csak a bíróság hozhat határozatot. A felszámolási eljárás egy nemperes eljárás, amelyben a bíróság felügyeli a felszámoló tevékenységét, és a felszámolónak a hitelezői igények elfogadásával kapcsolatos, döntést igénylő kérdésben a bírósághoz kell fordulnia (Cstv. 46.§ (6) bekezdés). A hitelezői igény határidőn belül vagy határidőn túl bejelentett igényként történő besorolhatóságának a kérdése alapvetően befolyásolja a hitelező - és ezzel a többi hitelező - kielégítési lehetőségét is.
A felszámolónak tehát ilyen esetben - ha nem kell a jogvesztő határidő letelte miatt elutasítania a bejelentett igény nyilvántartásba vételét - tájékoztatnia kell a hitelezőt arról, hogy követelését a 40 napos igénybejelentési határidőn túl érkezett hitelezői igények között tartja nyilván és vizsgálja a követelését, egyidejűleg az igazolási kérelmet a saját - erre irányuló - nyilatkozatával együtt a bíróságnak kell megküldenie a kérelem elbírálása érdekében. Az igazolási kérelem bíróságnak történő megküldésével a felszámoló nem  várhatja meg a bejelentett pénzkövetelés érdemi vizsgálatának a befejezését. A felszámolási eljárás lefolytatására előírt határidőkre is tekintettel ugyanis mielőbb tisztázni kell, hogy kinek az igényét kell  határidőben bejelentett hitelezői igényként, és kiét  határidőn túl érkezettként nyilvántartásba venni. A Pp. 107. § (1) bekezdésében található szubjektív és objektív határidők számításánál azonban az eljárás sajátosságaira tekintettel, az igazolási kérelem felszámolóhoz történő benyújtásának időpontját (az igazolási kérelem hozzá való megérkezésének időpontját) kell figyelembe venni.