Gfv. VII.30.190/2016/7. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS
FIZETÉSKÉPTELENSÉG VIZSGÁLATA

Tárgyszavak:
-    csődegyezségben vállalt kötelezettség nem teljesítése
-    devizában fennálló kötelezettség
-    csődegyezség
-    késedelmi kamat

VÉGZÉS

Gfv.VII.30.190/2016/7.

A határozathozatal dátuma: 2017. január 26.

„Ha a hitelező a felszámolási kérelmét a csődegyezségben foglaltaktól eltérő összegű követelésre alapítja, a bíróságnak akkor is vizsgálnia kell, hogy az adós csődegyezségben vállalt kötelezettségét teljesítette-e. Az egyezségben szereplő és a hitelező által állított összegben fennálló különbség az adós fizetésképtelenségének megállapítására nincs hatással. Ha fennállnak a Cstv. 27. § (2) bekezdés d) pontjában írt feltételek a hitelező tekintetében – bármekkora összeg határidőben való teljesítésének elmulasztása miatt – az adós fizetésképtelenségét meg kell állapítani.
A jogerős végzésben kifejtettek alapján a Kúria vizsgálta, helyes-e az az álláspont, hogy a csődegyezségre alapított felszámolási kérelem esetén a csődegyezségben forintban megállapított összegre tarthat igényt a hitelező, még akkor is, ha egyébként az adós tartozása devizában áll fenn a hitelező felé.
A hitelező a Cstv. 27. § (2) bekezdés d) pontjára alapított felszámolási kérelem esetén a csődegyezségben foglaltak végrehajtásának elmaradása miatt kezdeményezheti az adós felszámolásának elrendelését.
Ha tehát az adós forint fizetését vállalta, akkor forint összeget kell a hitelező részére fizetnie akkor is, ha a hitelező az adós követelését devizában tartja nyilván. A fizetendő forint összeget a csődegyezség határozza meg.
A Kúria hangsúlyozza, hogy a hitelezőnek joga van a késedelmesen teljesített csődegyezségből eredő késedelmi kamat igényének az érvényesítésére. Ez a polgári jogi igény azonban – figyelemmel a felszámolási kérelemben foglaltakra – jelen eljárásban nem alapozza meg az adós fizetésképtelenségét.
A hitelező a felszámolási kérelmében nem hivatkozott arra, hogy az adós fizetésképtelenségét megalapozza a csődegyezség megkötésétől felszámított késedelmi kamat is, és annak mekkora a mértéke. Jóllehet a Cstv. 27. § (2) bekezdés d) pontjára alapított felszámolási kérelem esetén az adós megakadályozhatja a felszámolás megindítását a hitelezőnek járó csődegyezségben vállalt fizetési kötelezettség teljesítésével (Gfv.VII.30.290/2013/9.), azonban a hitelezőnek, ha a felszámolási kérelmét e pontra alapítja, pontosan közölnie kell a követelése összegét, az érvényesítendő késedelmi kamat mértékét.
Ahogyan azt a Legfelsőbb Bíróság a Gfv.X.30.296/2011/4. számú végzésében kifejtette, a felszámolási eljárás során a bíróság a Cstv. rendelkezései alapján és arra az összegre vonatkozóan vizsgálja az adós fizetésképtelenségének a megállapíthatóságát, amelyre hivatkozással a hitelező azt állította, és nem abban a kérdésben kell döntést hoznia, hogy a Ptk. szabályainak megfelelően teljes mértékben kielégítésre került-e a hitelező igénye. Ebből következően, ha a hitelező a felszámolási eljárás lefolytatása iránti kérelmében nem hivatkozott a késedelmi kamat iránti igénye teljesítésének elmulasztására, amely egyébként szintén alátámaszthatja az adós fizetésképtelenségének fennállását, akkor az adós által megfizetett összeg vonatkozásában – jóllehet a hitelezőnek lehetősége van a Ptk. szerinti elszámolásra –, csak azt kell vizsgálni, hogy a hitelező által a fizetésképtelenség fennállásának alapjaként állított összeg kiegyenlítésre került-e.”