Gfv. VII.30.158/2013/7. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁS

Tárgyszavak:
-    hitelezővé válás feltételei
-    hitelezői igénybejelentés határideje
-    nyilvántartásba vételi díj befizetésének határideje
-    határidőben bejelentett hitelezői igény
-    határidőn túl bejelentett hitelezői igény
-    jogvesztő határidőn túl bejelentett igény

Gfv.VII.30.158/2013/7. szám

Végzés

A határozathozatal dátuma: 2014. február 11.

“A Kúria álláspontja szerint a nyilvántartásba vételi díj befizetésének határideje tekintetében hozott BH2001. 240. számú eseti döntésben kifejtettek – az időközben történt jogszabályváltozásokra is figyelemmel – nem tarthatók fenn az alábbiak miatt:
Ahhoz, hogy az adóssal szemben követeléssel rendelkező a felszámolási eljárásban hitelezővé váljon, és a hitelezők jogait gyakorolhassa, két feltételnek kell eleget tennie:
1) Be kell jelentenie a követelését a felszámolóhoz a Cégközlönyben való közzétételt követő 40 napon belül, illetve ha ezt elmulasztja, úgy a közzétételtől számított 180 napos (jelen eljárásban még 1 éves) jogvesztő határidőn belül.
2) A bejelentésen felül, a Cstv. 46.§ (7) bekezdése szerint, az 57. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követelések kivételével a nyilvántartásba vétel feltétele, hogy a hitelező a követelése tőkeösszegének 1%-át, de legalább 5000 forintot és legfeljebb 200 000 forintot a bíróság Gazdasági Hivatala által kezelt elkülönített számlára - a bírósági ügyszámra hivatkozással - befizessen, és ezt a felszámolónak igazolja.
Nem vitásan a Cstv. nem állapít meg külön határidőt a nyilvántartásba vételi díj befizetésére. A Cstv. 46.§ (7) bekezdésében azonban egyértelműen fogalmaz a törvény: a nyilvántartásba vételhez elengedhetetlen a nyilvántartásba vételi díj befizetése és ennek felszámoló részére történő igazolása. Ennek megfelelően valamennyi Cégközlönyben megjelenő felszámolást megindító hirdetményben megtalálható a bíróság felhívása a nyilvántartásba vételi díj 40 napon belül történő befizetésére és annak a felszámoló részére történő igazolására.  Enélkül ugyanis a felszámoló nem tudja a követelést hitelezői igényként figyelembe venni, a törvényben előírtak szerint megvizsgálni és besorolni (Cstv. 46.§ (6) bekezdés). A bejelentett, de nyilvántartásba vételi díjat nem fizetett követelés jogosultját a felszámoló nem hívhatja meg hitelezőként a hitelezői választmány megválasztása céljából  tartandó hitelezői gyűlésre (Cstv.39.§), az adós az esetleges egyezségi javaslat készítésénél nem veheti figyelembe hitelezőként (Cstv. 41.§), holott a felsoroltak határidőhöz kötött cselekmények a felszámolási eljárás lefolytatása során. Mind a felszámoló, mind az adós, mind a többi hitelező érdekével ellentétes az, ha bizonytalanság áll fenn a felszámolási eljárásban hitelezőként figyelembe vehető személyek köre és a figyelembe vehető hitelezői igények összege tekintetében.

A felszámolási eljárás fent is hivatkozott rendelkezésének egybevetéséből tehát egyértelműen az következik, hogy a hitelezőnek, amennyiben ilyen minőségben a felszámolási eljárásban részt akar venni, a bíróság felhívásának megfelelően a nyilvántartásba vételi díjat a 40 napos határidőn belül be is kell fizetnie. Ha az igénybejelentési határidőn belül bejelentkezik, de a nyilvántartásba vételi díjat csak a bejelentési határidőn túl fizeti meg, úgy csak az igényét határidőn túl bejelentő hitelezőként vehető figyelembe, mert a hitelezőként történő nyilvántartásba vétel együttes feltételei közül a másodikat csak az igénybejelentési határidőn túl teljesítette. Aki a 40 napos határidőn túl, a jogvesztő határidőn belül jelenti be a követelését, de a jogvesztő határidőn belül nem fizeti meg a nyilvántartásba vételi díjat, nem válik az adós felszámolási eljárásában figyelembe veendő hitelezőjévé.
Mindezekből az is következik, hogy az adóssal szemben követeléssel rendelkező személy addig, amíg nem teljesítette a hitelezővé válás mind a két feltételét, nem gyakorolhatja hitelezői jogosítványait.

A Kúria a fent kifejtetteken felül utal az EBH2011. 2332 számú döntésében a csődeljárásokban - a 30 napos bejelentkezési határidőn belül befizetendő nyilvántartásba vételi díjakkal kapcsolatban - kifejtett elvekre, amelyek a felszámolási eljárásban is érvényesülnek.”