Gfv. VII.30.131/2017/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS

FELSZÁMOLÁS

Tárgyszavak:

-       módosítás hatálya az értékesítésre

-       „folyamatban levő eljárás” értelmezése

-       Cstv. 83/O.§

-       Cstv. 49/D.§ szerinti elszámolás

Végzés

A határozat száma: Gfv.VII.30.131/2017/4.

A határozat hozatal időpontja: 2017. december 12.

„A 2015. december 12-én hatályba lépett 49/D. § (1) bekezdésének módosítását – a Cstv. 83/O. §-a szerint – a 2015. évi CXCIII. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. A Kúriának az adott ügyben abban a kérdésben kellett elsőként állást foglalnia, hogy hogyan kell érteni a hatályba léptető rendelkezést.

A Kúria álláspontja szerint a Cstv. 83/O. §-ában található „folyamatban levő eljárás” kifejezés magára a felszámolási eljárásra, az ott a jövőben elvégzendő tevékenységekre, bekövetkező események megítélésére vonatkozik.

A felszámolás során a felszámoló az adós vagyonával kapcsolatosan végzi a gazdaságból való kivonuláshoz szükséges jogviszonyok lezárását, az adós tulajdonában álló vagyontárgyak értékesítését. Ahogyan azt a Kúria a Gfv.VII.30.044/2016/5. számú végzésében is kifejtette, ha egy módosító jogszabály úgy rendelkezik, hogy a módosítást a folyamatban levő eljárásokban is alkalmazni kell, abban az esetben nyilvánvalóan csak a felszámolás egyes, a jövőben elvégzendő részfolyamatai tekintetében értelmezhető ez a rendelkezés. A korábbi rendelkezések alapján megindult értékesítési folyamatban például a módosítás következtében kialakult jogi környezetnek való meg nem felelést nem lehet számon kérni az eljáró feleken. Ugyanígy a módosítás hatályba lépésekor már megtörtént értékesítés esetén az elszámolást csak az értékesítéskor hatályos rendelkezések szerint lehet teljesíteni.

A felszámoló arra is hivatkozott, hogy sem az elszámolás formájára, sem annak befejezésére vonatkozóan nincsenek kötelező rendelkezések a Cstv.-ben.

A Kúria e körben hangsúlyozza, hogy a felszámolónak mint az adós vagyonával a hitelezői igények kielégítése érdekében rendelkezni jogosult személynek [Cstv. 34. § (2) bekezdés, 48. §] egyértelmű, átlátható, bizonyítható módon kell az elszámolást elkészítenie. Amennyiben ugyanis a zálogjogosult az elszámolást nem találja megfelelőnek, jogosult kifogás előterjesztésére (Cstv. 51. §).

Az elszámolás teljesítésével kapcsolatban a Kúria a zálogjogosultnak „haladéktalanul” kifizetendő összeg kifejezés értelmezése körében utal a Gfv.VII.30.125/2012/13. számú végzésében kifejtett álláspontjára. Eszerint a felszámoló akkor jár el helyesen, ha a 30 napos – a perindításra rendelkezésre álló [Cstv. 49. § (5) bekezdés] – jogvesztő határidő alatt nem fizeti ki a zálogjogosult követelését. Helyesen csak e határidő letelte után járhat el a felszámoló a Cstv. rendelkezései szerint, számolhatja el a Cstv.-ben megengedett költségeket e befolyt vételárral szemben, vonhatja le a felszámolói díjat és utalhatja át a zálogjogosult részére a maradék összeget. Az e végzésben kifejtett álláspont azonban csak a tényleges kifizetésre vonatkozik, tehát nem jelenti azt, hogy az elszámolást a felszámoló a zálogjogosult hitelezővel korábban nem közölheti. A 30 napos jogvesztő határidő letelte után azonban – amennyiben nem indítottak pert az értékesítés miatt – azonnal ki kell fizetnie a privilegizált hitelezőnek járó összeget.”