Fizetésképtelenségi ügyek

Az összefoglalóban megjelölt határozatok közül az ítéletek anonimizált teljes szövege a www.birosag.hu honlapon, a "Bírósági Határozatok Gyűjteménye" menüpont alatt érhető el.
A végzések anonimizált másolata a Polgári perrendtartásról szóló, módosított 1952. évi III. törvény (Pp.) 119. § (7) bekezdése értelmében az eljárás jogerős befejezését követő három hónap eltelte után a bíróságnak fizetendő - oldalanként háromszáz forint, de határozatonként legalább ötezer forint díj ellenében - a Kúria Polgári kezelőirodájánál igényelhető.
 

A joganyagok között szavakra is kereshet, ha azok egy részletét beírja az alábbi mezőbe. Egyszerre több szóra is kereshet [SPACE]-szel elválasztva, ilyenkor a rendszer csak azokat a joganyagokat jeleníti meg, amelyekben pontosan a beírt szövegminta szerepel.

Csődeljárás

Tárgyszavak: csődegyezség elleni felülvizsgálati kérelem
Tárgyszavak: egyezségi javaslat átdolgozhatósága, adósság-tőke konverzió, a csődegyezség hitelezőkre kiható következménye
Tárgyszavak: a hitelezők csődegyezségi tárgyalásra való meghívójának eljuttatás, az adós és a vagyonfelügyelő együttműködési kötelezettsége, a meghívó tartalma
Tárgyszavak: vagyonfelügyelő díjának megállapítása, a vagyonfelügyelő ellenőrzése és véleménye
Tárgyszavak: vitatott hitelezői igény, tartalékképzés, Cstv. 12. § (7) bekezdés, egyéb biztosíték
Tárgyszavak: csődegyezség, Cstv. 20.§ (1a) bekezdés, kényszeregyezséges hitelezők, Cstv. 20.§ (2) bekezdés tilalma, joggal való visszaélés, reorganizációs terv megvalósíthatósága
Tárgyszavak: kifogás más hitelező igényének nyilvántartásba vétele ellen, tudomásszerzés, Cstv. 15.§ (3) bekezdés
Tárgyszavak: csődegyezségi tárgyalás szabálytalan összehívása, együttes cégjegyési jog és a pénzforgalmi számlák feletti együttes rendelkezési jog
Tárgyszavak: az egyezség tartalmi vizsgálata, a reorganizációs terv, a gazdasági tartalom vizsgálatának tilalma
Tárgyszavak: Jogszabály megkerülése érdekében kötött csődegyezség, Formailag helyes csődegyezség
Tárgyszavak: a csődegyezségi tárgyalás formai szabályai, fizetési haladék (moratórium) meghosszabbítása, együttes cégjegyési jog és a pénzforgalmi számlák feletti együttes rendelkezési jog
Tárgyszavak: vagyonfelügyelő felülvizsgálati kérelme, jóhiszemű joggyakorlás, joggal való visszaélés, kirívóan előnytelen, méltánytalan feltétel, első helyen bejegyzett zálogjogosult helyzete a csődegyezségben
Tárgyszavak: reorganizációs terv/program tartalma
Tárgyszavak: reorganizációs program, egyezség bírósági vizsgálatának korlátai
Tárgyszavak: szavazatszámítás hivatalból történő vizsgálata, többségi befolyással rendelkező tulajdonos szavazatának számítása
Tárgyszavak: közokiratba foglalt követelés, vitatott követelés, vagyonfelügyelő vitató nyilatkozata, szavazati jog megállapítása, tagi kölcsön, engedményezés, adóssal összefonódásban állók szavazati joga
Tárgyszavak: res iudicata a kifogás tárgyában hozott határozat kapcsán, előzetes bizonyítás, közjegyzői eljárás
Tárgyszavak: személyes kötelezett csődeljárása, dologi kötelezett kötelezettsége, kötelezettség megszűnése csődegyezség esetén, iratok megismerésére irányuló kifogás
Tárgyszavak: hiánypótlás az egyezség benyújtása után, egyezség jóváhagyása iránti kérelem visszavonása, a kényszeregyezség hatálya alá eső zálogjogosult zálogjoga
Tárgyszavak: szavazati jog számítása vitatott követelés esetén
Tárgyszavak: személyes kötelezett csődeljárása, dologi kötelezett felelőssége, jóhiszemű joggyakorlás, a hitelező követelésének megszűnése csődegyezség teljesítése esetén, más hitelező követelését megalapozó iratok megismerése
Tárgyszavak: követelés, mint a csődegyezség alapjául szolgáló vagyontárgy, csődegyezség tartalmi vizsgálata, csődegyezség végrehajthatósága
Tárgyszavak: csődegyezség létrejöttének időpontja, csődegyezség jóváhagyására irányuló kérelem visszavonhatósága, a csődegyezséget jóváhagyó végzés tartalma
Tárgyszavak: vagyonfelügyelő társaság, vagyonfelügyelő-biztos, vagyonfelügyelő részvételi kötelezettsége
Tárgyszavak: csődegyezség, vitatott hitelezői igény, csődeljárásban részt nem vett hitelező (2012. márc.1. előtt), joggal való visszaélés
Tárgyszavak: csődegyezség tartalmának vizsgálata, végrehajthatóság, csődegyezség formájának vizsgálata
Tárgyszavak: csődegyezség tartalma, végrehajthatóság fogalma, követelések átadásának módja
Tárgyszavak: kiemelt ügy fogalma, perújítás a jogerősen jóváhagyott csődegyezség ellen (2012. márc. 1. előtt indult csődeljárásokban kötött egyezség esetén), adós csalárd magatartása, kártérítési per
Tárgyszavak: csődegyezség tartalma, program, a bíróság ellenőrzési jogköre
Tárgyszavak: vitatott igény, tartalékképzés vitatott igényre (2012. március 1. előtt hatályos Cstv.), kényszeregyezség hatálya
Tárgyszavak: vagyonfelügyelő jóváhagyása, adós kötelezettségvállalása, egyezség bíróság általi felülvizsgálatának korlátai, egyezség végrehajthatósága, hitelező kártérítési igénye, közokiratba foglalt fedezetelvonó megállapodás megtámadhatósága, jogerősen jóváhagyott egyezség perbeli megtámadhatóságának kizártsága, csődeljárásban érvényesíthető követelések, az egyezség hatálya
Tárgyszavak: csődegyezségi tárgyalás, fizetési haladék meghosszabbítása, csődeljárás megszüntetése
Tárgyszavak: kifogás, kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, fellebbezési jog, fellebbezési határidő
Tárgyszavak: külön fellebbezéssel nem támadható végzés felülbírálhatósága
Tárgyszavak: csődegyezség megtámadása, semmisségi kifogás, csődegyezség hatálya, vételi jog gyakorlása a moratórium tartama alatt
Tárgyszavak: kifogás a csődegyezség megkötése után, vitatott hitelezői igény, perben érvényesített igény, közokiratba foglalt, vitatott igény, vagyonfelügyelő ellenjegyzése
Tárgyszavak: kifogás a hitelezői igény besorolása ellen, külön fellebbezés
Tárgyszavak: kifogás tárgyában hozott végzés felülbírálata, készfizető kezes csődeljárása, készfizető kezesség, csődeljárást megszüntető végzés elleni felülvizsgálati kérelem, függő követelés
Tárgyszavak: csődegyezség, csődegyezség vizsgálata, nyilvántartásba vételi díj, nyilvántartásba vételi díj határideje, egyezségi tárgyalás

Felszámolási eljárás

Fizetésképtelenség vizsgálata

Tárgyszavak: joghatóság, adós, fióktelep, fő érdekeltségek központja, területi eljárás, Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékessége
Tárgyszavak: fizetésképtelenség vizsgálata, végrehajtás eredménytelensége, Cstv. 27.§ (2) bekezdés c) pont
Tárgyszavak: vitatott igény, fizetési felhívás, fizetési felszólítás, 4/2013 PJE, számla
Tárgyszavak: csődegyezségben vállalt kötelezettség nem teljesítése, devizában fennálló kötelezettség, csődegyezség, késedelmi kamat
Tárgyszavak: fizetési felhívás, fizetési felszólítás, vitatás, számla kiállítási kötelezettség, 4/2013.PJE
Tárgyszavak: csődegyezség nem teljesítésére hivatkozással kezdeményezett felszámolási eljárás, harmadik személy által teljesített kötelezettség, dologi kötelezett fizetési kötelezettsége
Tárgyszavak: vitató nyilatkozat, írásbeli vitatás e-mailben
Tárgyszavak: fizetésképtelenség vizsgálata csődegyezség nem teljesítésére hivatkozással
Tárgyszavak: ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelése, valószínűsítés, bizonyítás
Tárgyszavak: fizetésképtelenség megállapítása, fizetésképtelenségi ok (Cstv. 27. § (2) bekezdés a) pont), fizetési felszólítás, szerződés érvénytelensége, vitatás lehetősége
Tárgyszavak: vitatási határidő kezdete, adós vitatást tartalmazó nyilatkozata, kézbesítés
Tárgyszavak: felszámolási kérelem, befolyt összeg elszámolása, fizetésképtelenség alapjául szolgáló követelés megváltoztatása
Tárgyszavak: fizetésképtelenség megállapítása, fizetési felszólítás, számla
Tárgyszavak: fizetésképtelenség megállapítása, követelés vitatása
Tárgyszavak: vitatott követelés, fizetésképtelenség vizsgálata

Felszámolás

Tárgyszavak: vezető tisztségviselő felelőssége, fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezésének időpontja, vélelem tartalma, vagyoncsökkenés mértéke, felelősség mértéke, irathiány
Tárgyszavak: társasági részesedés értékcsökkenése, társasági vagyon értékvesztése, tulajdonos kára, „látszatkár”, kártérítés
Tárgyszavak: kifogás, felfüggesztés, Cstv. 51. §
Tárgyszavak: felszámolási kényszeregyezség, egyezségi tárgyalás, kényszeregyezség formája, személyes kötelezett, dologi kötelezett
Tárgyszavak: vezető tisztségviselő felelőssége, egyszemélyes gazdasági társaság, tag felelőssége, árnyékvezető, Cstv. 33/A. §
Tárgyszavak: vezető tisztségviselő felelőssége, árnyékvezető, árnyékvezető kártérítési felelőssége, mulasztás, vélelem
Tárgyszavak: vezető tisztségviselő felelőssége, vagyoncsökkenés, válságkezelés, hitelezői érdekek
Tárgyszavak: Cstv. 49/D. §, felszámolási költség, zálogtárgyhoz kapcsolódó költség, gazdasági tevékenység folytatása, zálogtárgy
Tárgyszavak: óvadék, óvadék érvényesíthetősége, a felszámolás kezdő időpontja után beérkezett összeg, Cstv. 38. § (5) bekezdés
Tárgyszavak: felszámolási költségként való elismerés megtagadása
Tárgyszavak: vezető tisztségviselő felelőssége, irat- és vagyonátadás elmulasztása
Tárgyszavak: felszámolás tartama alatti engedményezés, törvényi engedmény
Tárgyszavak: vagyonfelügyelői díj és költség fedezete, kezesi felelősség a vagyonfelügyelői díjért és költségekért
Tárgyszavak: a vezető tisztségviselő felelősséget, irathiány
Tárgyszavak: Cstv. 57. § (1) bekezdés h) pontja, taxatív felsorolás
Tárgyszavak: Cstv. 27/A.§ (12)-(13) bekezdés, felszámoló jogi képviselője, teljesítési segéd
Tárgyszavak: vezető tisztségviselő felelőssége, üzletrész-értékesítés, Cstv. 33/A. §
Tárgyszavak: hitelezői igény bejelentésének határideje, hitelezői igény felszámolóhoz történő érkezése, anyagi jogi határidő
Tárgyszavak: beszámítás, a felszámolás megindításának hatása a szerződésre, bank felszámolása
Tárgyszavak: közbenső mérleg tartalmának vizsgálata
Tárgyszavak: pályázati értékesítés, ajánlati biztosíték, értékesítési bevétel, értékesítés során befolyt nettó vételár, eredményes pályázat, zálogtárgy értékesítése, zálogjogosultat illető összeg
Tárgyszavak: jóteljesítési biztosíték megítélése, óvadék jogosultjának felszámolása, az óvadékot adó igényének megítélése
Tárgyszavak: zálogtárgy biztosítása, zálogtárgy biztosításához szükséges kölcsön, együttműködési kötelezettség
Tárgyszavak: zálogtárgy értékesítése, két alkalommal sikertelen értékesítés, zálogjogosult jogai és kötelezettségei, felszámoló eljárása a zálogjogosult tekintetében
Tárgyszavak: érvénytelen pályázat, eredménytelen pályázat, pályázati feltételek kialakítása
Tárgyszavak: csődeljárás megszüntetése miatt indult felszámolás, engedményezés, kielégítési sorrend, kis- vagy mikrovállalkozás, egységes fizetésképtelenségi eljárás, határidők számítása
Tárgyszavak: bérleti szerződés, vezető tisztségviselő, többségi befolyással rendelkező tulajdonos bérlő, hitelezői választmány(hitelezők képviselője) jóváhagyása, hatályba léptetés
Tárgyszavak: kifogás alapján indult eljárásban vizsgálható felszámolói magatartás, kifogás alapján hozott határozat végrehajthatósága, felszámolási költség kiegyenlítése
Tárgyszavak: kifogás, kifogással érintett hitelező, beavatkozás, egységes pertársaság, kényszerű pertársaság, ítélt dolog (res iudicata)
Tárgyszavak: módosítás hatálya az értékesítésre, „folyamatban levő eljárás” értelmezése, Cstv. 83/O.§, Cstv. 49/D.§ szerinti elszámolás
Tárgyszavak: hitelezői igény bejelentése, Cstv. 28.§ (2) bekezdés
Tárgyszavak: engedményezés a felszámolás tartama alatt, fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben történő engedményezés, hitelezői igény besorolása, joggal való visszaélés
Tárgyszavak: követelés behajtása, követelés értékesítése, felszámoló kötelezettsége a behajtásra
Tárgyszavak: kifogás, felszámoló fellebbezése, tárgyi illetékfeljegyzési jog, egységes eljárás, önálló illetékköteles eljárás
Tárgyszavak: vezető tisztségviselő felelőssége, Cstv. 33/A.§ megállapítási per, keresetlevél benyújtásának időpontja, a „felszámolási eljárás ideje alatt” kifejezés értelmezése
Tárgyszavak: tagi felelősség, konszernjogi felelősség, tartósan hátrányos üzletpolitika, uralt társaság, uralkodó tag, Cstv. 63.§ (2) bekezdés
Tárgyszavak: személyes kötelezett, dologi kötelezett, dologi kötelezett felelőssége, engedményezés, jogutódlás
Tárgyszavak: zálogtárgyból befolyt összeg, szerződéses kamat, ügyleti kamat
Tárgyszavak: felszámoló felmentése, kifogás, hivatalból történő felmentés
Tárgyszavak: kizárólagosan illetékes bíróság, per megszüntetése, keresetlevél áttétele, elővásárlási jog
Tárgyszavak: engedményezés, szerződés felbontása, beszámítás – Cstv. 36.§
Tárgyszavak: vezető állású munkavállaló, Mt. 208. § (1) bekezdés, Mt. 208.§ (2) bekezdés
Tárgyszavak: tartósan hátrányos üzletpolitika, közfeladatot ellátó gazdasági társaság
Tárgyszavak: hitelező jogorvoslati joga a felszámolót felmentő végzés ellen, a felmentett felszámoló jogorvoslati kérelmének tartalma, a felszámoló jogállása és eljárási jogai, a felszámoló felmentésének feltételei
Tárgyszavak: jövőbeni követelésen alapított zálogjog, a zálogjog keletkezése, bérleti díjon alapított zálogjog érvényesíthetősége, Cstv. 49/D.§ (1) bekezdés
Tárgyszavak: hitelezői igény, engedményezési szerződés felbontása , eredeti állapot helyreállítása, visszaengedményezés
Tárgyszavak: kifogás (Cstv.51.§), felszámolási eljárás befejezése, kifogás alapján indult eljárás megszüntetése felülvizsgálati eljárásban
Tárgyszavak: kifogás (Cstv.51.§), kifogás előterjesztésének határideje, elkésett kifogás, közbenső mérleg, felszámolási költség visszamenőleges vizsgálata, EBH2011.2333.
Tárgyszavak: a felszámolás alá került adós vagyonába nem tartozó vagyonelemek, 4. § (3) bekezdés e)-g) pontba tartozó vagyon, céltartalék, közteher, sui generis tulajdoni igény
Tárgyszavak: behajthatatlan követelés, behajthatatlansági igazolás, jogosult, hitelező, hitelezési veszteség, mérlegen kívüli tétel
Tárgyszavak: egyezségi tárgyalás, felszámolási kényszeregyezség megkötésének módja, felszámolási kényszeregyezség jóváhagyásának megtagadása
Tárgyszavak: nem uniós áruk szabad forgalomba helyezése, vámeljárás, kötelező értékesítési szabályoktól való eltérés
Tárgyszavak: Cstv.40.§ (1) bekezdés a) pont szerinti megtámadási per, a megtámadásra jogosult „hitelező” fogalom értelmezése
Tárgyszavak: kifogás tartalma, bíróság által megállapított hitelezői igény esedékessége
Tárgyszavak: szakszervezet elleni felszámolási eljárás lefolytathatósága
Tárgyszavak: kifogás előterjesztésének határideje, faxon küldött kifogás
Tárgyszavak: bíróság törvényességi felügyeleti jogköre, közbenső mérleg, zárómérleg, hitelezői igény nyilvántartásba vétele, besorolása
Tárgyszavak: kifogás benyújtására jogosult, vitatott követeléssel rendelkező hitelező kifogás benyújtási joga
Tárgyszavak: felszámoló általi értékesítés pályázat útján (49/A.§), a „vagyon értékesítése megkezdésének” fogalma
Tárgyszavak: vitatott igény elbírálása, felszámolási eljárás megszüntetése
Tárgyszavak: felszámolás előtti szerződések vizsgálata, felszámoló indokolási kötelezettsége, Cstv.40.§ szerinti perindítás
Tárgyszavak: felszámolási zárótárgyaláson kihirdetett végzés közlése, Cstv.56.§ (1) bekezdés szerinti kifogás
Tárgyszavak: értékesítés, zálogjogosult hitelező, Cstv. 49/A.§ (5) bekezdés, beszámítás, becsérték
Tárgyszavak: egyszerűsített felszámolás, Cstv. 63/B.§, közbenső mérleg, éves elszámolási kötelezettség
Tárgyszavak: Cstv. 51.§-a szerinti kifogás, Cstv. 56.§-a szerinti kifogás, felszámolási költség
Tárgyszavak: vagyont terhelő zálogjog, felszámolás alatt keletkezett bérleti díjak
Tárgyszavak: közbenső mérleg, egyszerűsített felszámolás
Tárgyszavak: záróanyag elleni kifogás, kifogásnak helyt adó végzés elleni fellebbezés, fellebbezési határidő kezdő időpontja
Tárgyszavak: közbenső mérleg, észrevétel, kifogás
Tárgyszavak: biztosítéki engedményezés, kötelezett felszámolása, beszedés fogalma, engedményes, hitelezői igény bejelentése
Tárgyszavak: a zálogjogos hitelezői igények besorolása, követelésbehajtás értelmezése, számlakövetelésen fennálló zálogjog, dologi kötelezettel szembeni igényérvényesítés időpontja
Tárgyszavak: óvadék, jóteljesítési biztosíték/jóteljesítési garancia, csődeljárás hatása az óvadék jogosultjának jogaira és kötelezettségeire
Tárgyszavak: közbenső mérleg jóváhagyása, a közbenső mérleg bírósági vizsgálata, észrevétel a közbenső mérlegben foglaltakkal szemben
Tárgyszavak: egyszerűsített felszámolás, felszámoló díja, mérleg
Tárgyszavak: zálogjog terjedelme, vagyont terhelő zálogjog, tevékenység folytatása, Cstv. 49/D.§ „régi zálogjogos” hitelező kielégítése
Tárgyszavak: tagállami hitelező értesítése, hivatalbóli vizsgálat, tájékoztatási kötelezettség, más tagállami hitelező igénybejelentése
Tárgyszavak: csődegyezségben vállalt kötelezettség megszűnése, zálogjog, személyes kötelezett csődeljárása, dologi kötelezett felszámolása
Tárgyszavak: felszámolás során esedékessé vált munkabérkövetelések kielégítése
Tárgyszavak: a tudomásszerzés fogalma
Tárgyszavak: fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható határozat, hitelezői választmányt létrehozó hitelezők, az adóssal összefonódásban álló hitelezők, a felszámolás kezdő időpontja után engedményezett követelések
Tárgyszavak: közigazgatási hatóság követelése keletkezésének ideje, környezeti károk elhárításának költsége
Tárgyszavak: Cstv. 49/D.§ (1) bekezdés, végrehajtás során értékesített zálogtárgy, végrehajtótól átvett pénzösszeg, felszámolói díj a végrehajtótól átvett pénzösszeg alapján
Tárgyszavak: hitelezői igénybejelentés tartalma, a követelés biztosított hitelezőként történő nyilvántartásba vételéhez szükséges feltételek
Tárgyszavak: a hitelezők egyetértésének beszerzése a pályázaton, árverésen kívüli értékesítéshez (Cstv. 49/A.§ (5) bekezdés, 49/B.§ (7) bekezdés), egyetértési jog gyakorlása, becsérték fogalma, irányár, menekülési érték, zálogjogosult fizetési kötelezettsége, zálogjoggal biztosított követelés késedelmi kamatának besorolása
Tárgyszavak: Cstv. 49/D.§ (1) bekezdés, értékesítés költsége
Tárgyszavak: többségi befolyással rendelkező tag fogalma zálogjoggal biztosított követelés esetén, Cstv.49/D.§ (5) bekezdés, a biztosított követeléssé válás időpontja
Tárgyszavak: Fenyegető fizetésképtelenség fogalma, vezető tisztségviselő felelőssége
Tárgyszavak: hitelezővé válás feltételei, hitelezői igénybejelentés határideje, nyilvántartásba vételi díj befizetésének határideje, határidőben bejelentett hitelezői igény, határidőn túl bejelentett hitelezői igény, jogvesztő határidőn túl bejelentett igény
Tárgyszavak: vezető tisztségviselő felelőssége
Tárgyszavak: keretbiztosítéki ingó jelzálogjog, vagyont terhelő zálogjog
Tárgyszavak: hátrasorolt kötelezettség, a hátrasorolt kötelezettség besorolása
Tárgyszavak: felszámoló felmentése, felszámoló társaság felelőssége, felszámoló biztos
Tárgyszavak: hitelezői választmány, hitelezői képviselő, fellebbezési jog, hitelezői választmányt működtető hitelezők
Tárgyszavak: közbenső mérleg, felszámolás befejezése
Tárgyszavak: adóbevallás, adóhatósági eljárás, adóhatóság mint hitelező, adóhatóság mint hatóság, kifogás előterjesztési határidő – mulasztás esetén, felszámolás adóhatósági ellenőrzése, egyszerűsített felszámolás, záróadóbevallás
Tárgyszavak: közbenső mérleg, felszámolási költség, visszafizetésre kötelezés
Tárgyszavak: zálogjoggal biztosított követelés (2007. január 1. előtt indult eljárásokban), Cstv. 49/D.§, Cstv. 57.§ (2) bekezdés b) pontjába sorolt hitelező, Zálogtárgy értéke
Tárgyszavak: Cstv. 40.§ (1) bekezdés c) pont, Érvénytelenségi per, Cstv. 40.§ (2) bekezdés, Visszakövetelési per, Hitelező előnyben részesítése, Vételi jog – adásvételi szerződés, Jogcímhez kötöttség
Tárgyszavak: behajthatatlansági igazolás, hitelező, jogosult, nyilvántartásba vételi díj befizethetőségének határideje
Tárgyszavak: Cstv. 40. § (2) bekezdése, rendes gazdálkodás körébe tartozó szolgáltatás
Tárgyszavak: pénzügyi lízing, felszámolási kényszeregyezség
Tárgyszavak: vitatott követelés, peresített követelés
Tárgyszavak: a Cstv. 40. § (1) bekezdésében és 49.§ (5) bekezdésében meghatározott tényállások egymáshoz való viszonya, a Cstv. 49.§ (5) bekezdésére és a Ptk. szabályaira alapított kereseti kérelem viszonya, az értékesítés fogalma, az értékesítés jogkövetkezménye a fennálló jogokon
Tárgyszavak: határokon átnyúló eljárás, biztosított követelés, joghatóság, 1346/2000/EK rendelet, Európai Unió, Brüsszel I. rendelet, 44/2001/EK rendelet, nemzetközi magánjog, óvadék
Tárgyszavak: nem az adós tulajdonában álló vagyontárgyak, felszámoló általi értékesítés
Tárgyszavak: biztosítéki célú engedményezés, határokon átnyúló biztosítéki engedményezés, Európai Unió, 1346/2000/EK rendelet
Tárgyszavak: felszámolás megindulása utáni megszüntetés
Tárgyszavak: közbenső mérleg, felszámoló felmentése
Tárgyszavak: Cstv. 49.§ (5) bekezdés szerinti megtámadási per, szerződés érvénytelensége, eredeti állapot helyreállítása, „csonka” eredeti állapot helyreállítása, a zálogtárgy értékesítéséből befolyt árbevétel kifizetésének határideje
Tárgyszavak: függő követelés, számviteli törvény szerinti függő követelés, óvadék, Cstv. 49/D.§ (1) bekezdés
Tárgyszavak: Cstv. 49/D.§ (1) bekezdése (2009. szeptember 1. előtt indult eljárásokban), jogon és követelésen alapított zálogjog, önkéntes teljesítés
Tárgyszavak: felszámolási vagyon, biztosítéki célú engedményezés, teljesítési célú engedményezés
Tárgyszavak: iratátvétel
Tárgyszavak: készfizető kezes hitelezői igénye, nyilvántartásba vételi díj, hitelező, jogutódlás a hitelezői minőségben
Tárgyszavak: beszámítási kifogás perben, jogutódlás
Tárgyszavak: kifogás (Cstv. 56. § (1) bekezdés), eljárást befejező határozat
Tárgyszavak: felszámoló felmentése, felszámoló kizártsága, elfogultság
Tárgyszavak: szerződés felmondása felszámolás során, felszámolási költség
Tárgyszavak: hitelezői igény elbírálása, vitatott igény, adós védekezése
Tárgyszavak: jogi képviselő díja, felszámoló díja, felszámolási költség
Tárgyszavak: irattározás, iratrendezés, iratőrzés, felszámoló felelőssége
Tárgyszavak: szerződés felmondása, azonnali hatályú felmondás, kifogás
Tárgyszavak: ingó zálogjogi nyilvántartás közhitelessége, közhitelesség
Tárgyszavak: felelősségbiztosítási szerződés, kifogás, hitelezői igény bejelentése, biztosítás, kártérítés
Tárgyszavak: határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárás,végrehajtás, végrehajthatóság megállapítása, közrend
Tárgyszavak: gazdasági tevékenység, gazdasági tevékenység ésszerű befejezése, könyvelés költsége, felszámolási költség, tevékenységet lezáró mérleg
Tárgyszavak: gazdasági tevékenység, gazdasági tevékenység ésszerű befejezése, felszámolási költség
Tárgyszavak: kifogás, törvényességi felügyeleti jogkör, tudomásszerzés időpontja, tájékoztatás
Tárgyszavak: közbenső mérleg, "ítélt dolog", "res iudicata"
Tárgyszavak: perköltség, perköltség besorolása, felszámolási költség
Tárgyszavak: "jóteljesítési garancia", felszámolási eljárás, zálogjog, óvadék
Tárgyszavak: pályázat, szerződés megtámadása, feltűnő értékaránytalanság, becsérték, kifogás
Tárgyszavak: késedelmi kötbér
Tárgyszavak: határozott idejű munkaszerződés, vezető munkaviszonyának megszüntetése, követelés besorolása
Tárgyszavak: beszámítás perben, engedményezett követelés elleni beszámítás, hitelezői igény beszámítása
Tárgyszavak: tagi kölcsön, jóerkölcsbe ütköző megállapodás, csatlakozó felülvizsgálati kérelem
Tárgyszavak: iratátadás helye, iratátadás költségeinek a viselése

Vagyonrendezési eljárás

Tárgyszavak: vagyonrendező tájékoztatási kötelezettsége, közös kérelem az értékesítés mellőzésére, ennek formája
Tárgyszavak: igénybejelentési határidő jellege, vitatott igény kezelése

Adósságrendezési eljárás

Tárgyszavak: kamat érvényesíthetősége az adósságrendezés hatálya alá vont követelés után
Tárgyszavak: adósságrendezési eljárásban érvényesített követelés, szerződéses kamat érvényesítése, adósságrendezési egyezség
Tárgyszavak: fizetésképtelenség vizsgálata, fizetésképtelenségi ok, tartozáselismerés, követelés vitatása
Tárgyszavak: be nem jelentett hitelezői igény érvényesíthetőségének időpontja

Természetes személyek adósságrendezési eljárása (magáncsőd)

Tárgyszavak: bírósági adósságrendezést elrendelő végzés, fellebbezés a bírósági adósságrendezést elrendelő végzés ellen
Tárgyszavak: az adósságrendezés kezdeményezésének feltétele 2016. október 1. után, az adós adósságrendezésbe vonható várható bevétele
Tárgyszavak: az adósságrendezés kezdeményezésének időpontja, az adósság kezdeményezésének időpontjához fűződő jogkövetkezmény, adósságrendezés kezdő időpontja
Tárgyszavak: az 50.000 Ft alatti tartozások bejelentési kötelezettsége a kérelem benyújtásakor
Tárgyszavak: bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás, a főhitelező adósságrendezési eljárást sikertelennek minősítő nyilatkozata, bírósági adósságrendezést elutasító végzés