Elkészült a Kúria középtávú intézményi stratégiája

Széchenyi Terv

 

 

 

Az ÁROP-1.1.19-2012-2012-0002. számú projekt 22 millió forintos pénzügyi támogatásával 2013 szeptemberében elkészült a Kúria középtávú intézményi stratégiája, mely a szervezeti- intézményi kérdések mellett kiemelt hangsúlyt fektet a Kúria jogegységesítő és joggyakorlat-elemző tevékenységének fejlesztésére. Ugyancsak a projekt keretében kidolgozásra került a Kúria esélyegyenlőségi terve is. Az intézményi stratégiát egy 10 fős kúriai bírókból álló munkacsoport külső szakértő támogatásával dolgozta ki 2013 márciusától kezdődően.

A stratégia megalkotására a legfőbb ítélkező fórum szervezet rendszerének és részben működési céljainak 2012. január 1-től történő megváltozása miatt volt szükség. A legjelentősebb változás a bíróságok igazgatásának megváltozásán kívül az, hogy a 2012. január 1. napjától hatályos, a Kúriára vonatkozó törvényi szabályozás kiemelt feladatként határozza meg a Kúria részéről a jogegységesítő tevékenységet. A közvélemény és a bírói kar többi részének is jogos elvárása, hogy a Kúria középtávon is magas szinten, és egységes elvek szerint végezze ezt a feladatát. A stratégia megfogalmazói arra törekedtek, hogy egy alapos helyzetelemzést adjanak, felmérjék a Kúria jelenlegi működésének erősségeit és gyengeségeit, valamint azt, hogy milyen területen kell és lehet – a törvényi szabályozás maximális tiszteletben tartásával – beavatkozni, fejleszteni a Kúria ítélkező és jogegységi tevékenységét.

A stratégia szembenéz a szervezet és működés eddigi problémáival, empirikus adatok alapján felmérte a Kúria társadalmi elfogadottságát, a Kúria által használt jogegységesítő eszközök hatékonyságát, és tervet dolgozott ki arra nézve, hogy miképpen küszöbölje ki a jelenleg létező bizonytalanságokat és megteremtse a magas szintű – koherens és értékalapú – ítélkező és jogegységi tevékenység intézményi és szervezési kereteit. A dokumentum általános célja, a Kúria átlátható eredményes és hatékony működésének biztosítása, mely mind a társadalmi, mind a szakmai dimenziót illetően meg tud felelni a XXI. század kihívásainak.

A stratégia figyelembe veszi a régóta működő jogállami demokráciák tapasztalatait, és számot vet a történeti-társadalmi körülmények sajátosságaival. Mindezekre építve törekszik a joggyakorlat-elemzés intézményesítve eddig nem létező rendszerének kiépítésére, az alsóbb fokú bíróságokkal történő intenzívebb kapcsolattartásra, és a jogegységesítést elősegítő dokumentumok megfelelő hatásfokú publikálására. Kitér az ítélkezési tevékenység újabb dimenzióira (az európai jog alkalmazására, az alkotmányjogi panaszra és az önkormányzati normakontrollra). A stratégia alkotói egy modern legfelsőbb ítélkező fórum képét tartották szem előtt, ugyanakkor a meglévő személyi és anyagi erőforrásokra támaszkodva igyekeztek reális jövőképet felvázolni.

A stratégia sajátossága, hogy szól olyan kérdésekről is, amelyekről eddig a bírói berkeken kívül kevés szó esett: a bírósági szintek közötti megfelelő információáramlásról, az egyes jogegységesítő eszközök (kollégiumi vélemények, jogegységesítő határozatok, elvi bírósági döntések stb.) egymáshoz való viszonyáról, a közhangulat és a közvélemény felől érkező nyomás kezeléséről, a kollégiumok szerepének és a létező tanácsszerkezet modelljének átgondolásáról.
A stratégia végig kiemelt alapértékként és célként kezeli a Kúria és a bíróságok függetlenségét, ugyanakkor a közbizalom fenntartását és a hatékony működés megteremtését.

B u d a p e s t, 2013. szeptember 27.

Kúria

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

 

 

 

A Kúria középtávú intézményi stratégiája itt olvasható

Kúria
Felhívás

A Kúrián folyamatban van “A Kúria középtávú intézményi stratégiájának összeállítása, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére” megnevezésű, ÁROP-1.1.19-2012-2012-0002 azonosító jelű, európai uniós támogatásból megvalósúló pályázat megvalósítása. A projekt 2012. december 1. és 2013. június 30. közötti kivitelezési időben valósul meg. A projekt célja a Kúria középtávú stratégiai tervének elkészítése, a jogegység megvalósításának biztosítása.

A projekt során megbízási szerződés keretében

szakmai tanácsadó

foglalkoztatására kerül sor.

Ellátandó feladatok:

 •  a stratégiaalkotáshoz szükséges speciális szakmai és alkalmazott tervezési ismeretek átadása  projekt keretében felállításra kerülő munkacsoport tagjainak, akik valamennyien kúriai bírák,
 •  az intézményi stratégia elkészítésének elősegítése,
 •  a stratégiaalkotás fázis folyamatának általános ismertetése,
 •  szaktanácsadás,
 •  munkaanyagok elkészítésében való közreműködés,
 •  ütemezés elkészítésében való közreműködés,
 •  intézményi stratégia véglegesítésében való közreműködés.

Jogállás:

A szakmai tanácsadóval a Kúria megbízási szerződést köt.

A megbízási szerződés megkötésének feltételei, hogy a tanácsadó rendelkezzen:

 •   felsőfokú végzettség (jogász)
 •   stratégiai tervezési elméleti ismeretekben való jártasság, és gyakorlati alkalmazásának képessége
 •   felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
 •   Önálló, felelősségteljes, precíz munkavégzés.

Előnyt jelent ha a jelentkező:

 •   Európai Unió által finanszírozott projektek végrehajtása során már szerzett tapasztalatot,
 •   bíróságok ítélkezésével, igazgatásával kapcsolatos tapasztalattal rendelkezik.

A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások:

A jelentkezéshez részletes fényképes szakmai önéletrajzot (telefon és e-mail elérhetőség megjelölésével)) és motivációs levelet kell becsatolni. 

Kérjük, hogy a motivációs levélben adjon árajánlatot a fent leírt szakmai tanácsadói feladatok ellátására vonatkozóan, úgy, hogy azt a feladat ellátásával kapcsolatban esetlegesen felmerülő valamennyi költsége (utazási költségek, adminisztratív költségek, stb.) beszámításával adja meg.

A jelentkezések értékelésének szempontjai:

A jelentkezők közül az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő jelentkezővel fog a Kúria megbízási szerződést kötni.

A jelentkezés, illetve az árajánlat benyújtásának határideje 2013. március 18. 12.00 óra.
A jelentkezést az international@kuria.birosag.hu címre kérjük megküldeni. A jelentkezéskor kérjük feltüntetni az ÁROP azonosító jelet.

A jelentkezéssel kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető dr. Höltzl Lipót igazgató úrtól a 1/268-47-49-es telefonszámon, vagy a fent megadott e-mail címen.