Dr. Orosz Árpád Gábor

a Kúria Polgári Kollégiumának vezetője

Dr. Orosz Árpád Gábor

Végzettség

1978-1983    József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged
1985        Jogi szakvizsga
1998-2000    Eötvös Loránd Tudományegyetem, JTI, Budapest, Európai jogi szakjogász

Külföldi tanulmányok

Egy trimeszter a Londoni Egyetemen (1995)
Háromszor egyhetes tanulmányút Hollandiában (1995-2000)
Egyhetes Európa-jogi továbbképzés Svédországban (1998)
Kéthetes bírói csereprogram Lengyelországban (2011)
Bírák Fóruma, Luxemburg (2019)

Nyelvismeret

angol középfokú C típusú állami nyelvvizsga
orosz középfokú C típusú állami nyelvvizsga

Munkahelyek, beosztások

1983 Kecskeméti Járásbíróság, bírósági fogalmazó
1985 Kecskeméti Városi Bíróság, bíró
1990 Bács-Kiskun Megyei Bíróság, megyei bírósági bíró
1995 Bács-Kiskun Megyei Bíróság, megyei bírósági tanácselnök
2002 Bács-Kiskun Megyei Bíróság, Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégium kollégiumvezető
2007 Legfelsőbb Bíróság, legfelsőbb bírósági bíró
2008 Legfelsőbb Bíróság, legfelsőbb bírósági tanácselnök
2012 Kúria, kúriai tanácselnök
2015 Kúria, Polgári Kollégium kollégiumvezető-helyettes
2018 Kúria, kúriai tanácselnök
2020 Kúria, igazgatási feladatok ellátásával megbízott tanácselnök
2021.03.15. Kúria, Polgári Kollégium kollégiumvezető

Szakmai megbízatások

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács tagja (2003-2009; 2009-2010)
A Jogi Szakvizsga Bizottság tagja
A Kúriai Döntések (BH) című folyóirat szerkesztőbizottságának tagja
A Közjegyzők Közlönye című folyóirat szerkesztőbizottságának tagja
A Kúria Polgári Kollégiuma Elvi Előkészítő Csoportjának vezetője (2014-2015)
A Polgári Perjogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság munkabizottság elnöke
Az új Pp. értelmezési kérdéseivel foglalkozó konzultációs testület vezetője
Európai jogi szaktanácsadó – Kúria, polgári-gazdasági szakág
Az Európai Bírák Konzultációs Tanácsának (CCJE) tagja
Dékáni Tanácsadó Testület (Szegedi Tudományegyetem ÁJK) tagja

Nemzetközi szakértői csoportokban való részvétel külföldön

A bírák képzése és értékelése; A bírák oktatása és az oktatók képzése; Az igazságszolgáltatási tanácsok szerepe és küldetése; A bíróságok igazgatása egy demokratikus jogállamban; A bírósági igazgatás és ügykezelés; Időszerűség; A bírói munka mérése és elektronikus értékelése; A bírósági szervezet reformja a gazdasági válság idején; Az európai szerződések joga; A bizonyítás nemzetközi dimenziói a polgári perben; A személyes adatok védelme a bírósági eljárásban; Az igazságszolgáltatás minősége értékelésének és fejlesztésének módszertana;

Oktatási tevékenység

1993-2013 Szegedi Tudományegyetem (Polgári jogi praktikum, Személyiségvédelem a bírói gyakorlatban)
1993- A Szegedi Tudományegyetem Polgári Jogi Záróvizsga Bizottság elnök
1993- A bírók és bírósági titkárok központi képzése keretében előadó
2000-2008 Nemzeti tréner bíró
2014-2015 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Polgári Eljárásjogi Tanszékén meghívott szemináriumvezető

Publikációk

Könyvek:

Szerző:

Kártérítési jog; a személyhez fűződő jogok védelme (E-learning tankönyv);
Végrendelet (Opten, 2013.); Tartási, életjáradéki és öröklési szerződések (Opten, 2014.); Tulajdonszerzés eredeti szerzésmóddal (Opten, 2015.)

Társszerző:

Orosz Árpád-Weiss Emilia: Öröklési jog – Anyagi jog (HVG-Orac, 2014.); Az új Ptk. magyarázata I/VI. (Öröklési Jogi Könyv – HVG-Orac, 2013.) Az Új Ptk. magyarázata I/VI. (Öröklési Jogi Könyv – HVG-Orac, 2014.); Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz (Tartási és életjáradéki szerződés – Wolters Kluwer, 2014.); A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és kapcsolódó jogszabályok Nagykommentárja (Kártérítési felelősség egyes részei – Opten, 2014.); Varga István (szerk.): Az új Pp. iratmintatára – Beadványtervezetek az új Pp. minden eljárási cselekményéhez, összesen 388 iratminta (Jogi Könyv HVG-Orac, 2017.); Petrik Ferenc (szerk.): Polgári Eljárásjog – Kommentár a gyakorlat számára (Jogi Könyv HVG-Orac, 2017.)

Szerkesztő:

A Polgári Törvénykönyvről a Kúria 1/2014. PJE jogegységi határozatával felülvizsgált elvi iránymutatásokkal és új Ptk. – régi Ptk. irányú konverziós táblázattal
(Opten, 2014.)

Szakcikkek témái:

Jogos védelem; A rövid tartamú szabadságvesztés büntetések kiszabása; A bírói hivatás etikája; A bíróság joghatósága; A szakértői bizonyítás a polgári perben; Az első magyar ügyek az Európai Közösségek Bírósága előtt; Az Emberi Jogok Európai Bírósága előtti magyar ügyek tapasztalatai; A közjegyzői gyakorlatot érintő jogi esetek; Változások az öröklési jogban; A végrendeleti tanú aláírásának érvényességét érintő jogértelmezési dilemmák; Az egyedi ügyekhez történő igazodás magyar gyakorlata a polgári ügyszakban; A Földforgalmi törvény ejtette sebek a Ptk. végintézkedésen alapuló öröklési szabályain; A takarékbetétben elhelyezett összeggel kapcsolatos öröklési jogi igények megítélése „elhalálozási rendelkezés” esetén; A visszaható hatályú jogalkalmazás tilalma kontra jogegységi határozat időbeli hatálya; Bírói jogértelmezési kérdések az ági öröklés körében; A bírósági eljárások, a bíróság szervezete; A törvényes helyettes örökösök személyi köre; Jogutódlás a kötelesrész iránti igény érvényesítése során

Szakmai előadások

A közös tulajdon megszüntetése 2020. Budapest, MIA
Az „új” Ptk. megváltozott szabályainak alkalmazása a bírói gyakorlatban – tanulságok 2020. Budapest, FÍT
A deliktuális és a kontraktuális kárfelelősségi rendszer szétválasztása 2020. Budapest, FÍT
Az új Pp. jogértelmezési kérdéseivel foglalkozó kúriai konzultációs testület állásfoglalásai 2019. Budapest, MIA
Végintézkedések, anyagi jog (estről - esetre), 2019. Budapest, MOKK
Az öröklési jog az új Ptk.-ban, 2019. Budapest, MOKK
Rechtswege und Gerichtsorganisation 2019. Heidelberg
Az új Ptk. öröklési jogi könyvének bírói gyakorlata és aktuális kérdései 2019. Budapest, MIA
Az állítási szükséghelyzet, a bizonyítási szükséghelyzet, a jogsértő bizonyítási eszközök: az új szabályozás gyakorlati következményei 2019. Nyíregyháza, Törvényszék
Az új Ptk. öröklési jogi könyvének bírói gyakorlata és aktuális kérdései 2019. Budapest, HVG-Orac
Az új polgári perrendtartás alapelvei és azok érvényesülése a peres eljárásban 2019. Budapest, MIA
Az új polgári perrendtartás alapelvei és azok érvényesülése a peres eljárásban 2018. Balatonalmádi, MJE
Az új polgári perrendtartás alapelvei és azok érvényesülése a peres eljárásban 2018. Budapest, Károli Gáspár Egyetem
Halál esetére szóló ajándékozás, A halál esetére szóló ajándékozási szerződés mint az öröklési szerződés egyik típusa 2018. Budapest, MOKK
Határozatok 2017. Budapest, HVG-Orac
Az ingatlan közös tulajdona megszüntetésének gyakorlata az 1/2017. (IX. 11.) PK vélemény tükrében 2017. Budapest, MIA
Bizonyítás és határozatok az új polgári perrendtartásban 2017. Debrecen, DÜK
Meddig vizsgálódhat a közjegyző? 2016. Budapest, MOKK
A közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos bírói gyakorlat (Ingatlan közös tulajdonának megszüntetése) 2016. Budapest, MIA
The open and transparent system of justice 2016. Pozsony
Stíluskönyv Útmutató a kúriai határozatok szerkesztéséhez 2015. Budapest, MIA
Dologi jog Tulajdonjog 2015. Budapest, PMÜK
Az öröklési jog szabályainak változásai az új Ptk.-ban 2014. Budapest, ELTE JTI
Az öröklési jog szabályainak változásai az új Ptk.-ban 2014. Kalocsa, Jogászegylet
A végintézkedésen alapuló öröklés és a tartási, életjáradéki szerződés 2014. Budapest, HVG-Orac
Birtok és tulajdonjog 2014. Budapest, HVG-Orac
Végintézkedésen alapuló öröklés 2013. Budapest, PMÜK
Végintézkedés, kötelesrész az új Ptk.-ban 2013. Budapest, Fővárosi Polgármesteri Hiv.
The Effects of the Activities of the ENCJ on the Hungarian Legislation 2013. Budapest, OBT
A bíró elektronikus értékelése 2012. Budapest, Visegrádi Négyek
Változások az új Ptk.-ban a végintézkedésen alapuló öröklés terén – összefüggései a bírói gyakorlattal 2011. Budapest, ELTE JTI
A hosszú pertartamú ügyek követésének, az ügy állása 2012. OIT ellenőrzésének informatikai eszközei 2011. Budapest, MIA
A végintézkedés szabadsága elvének érvényesülése az új Ptk.-ban, összevetve a jelenlegi bírói gyakorlattal 2011. Pécs, MOKK
Hungarian Court System National Council of Justice in Hungary 2011. Hága
Evaluation of Court Executives and its Effects on Judges, 2008. Budapest, Visegrádi Négyek

Elismerések

„A Kúria bírája 2014” kitüntető cím
„Pro Notariis Hungariae – A magyar közjegyzőkért” díj 2017.