Kpkf.37.263/2016/2. számú határozat

Dátum

KÚRIA

Kpkf.IV.37.263/2016/2.

A Kúria az Alkotmánybíróságnak az 1/2016. (I.29.) AB határozata (belső ügyszám: IV/1772-20/2013.) alapján a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XXIV. fejezetében követendő eljárás meghatározása tárgyában – kérelemre indult – nemperes eljárás során meghozta az alábbi

v é g z é s t:

Kúria a Fővárosi Törvényszék 49.Mfv.631.087/2013. számú ítéletét hatályon kívül helyezi és a Fővárosi Törvényszéket új eljárásra utasítja.

E végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

1. Az alkotmányjogi panaszos dr. Sz. Gy. kormánytisztviselői jogviszonyát 2011. szeptember 25. napi hatállyal – két hónap felmentési idővel – felmentéssel, bizalomvesztés jogcímen szüntették meg a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 8. § (2) bekezdés e) pontja alapján. A felmentést sérelmezve az alkotmányjogi panaszos keresetet terjesztett elő a Fővárosi Munkaügyi Bíróságon, kérve annak megállapítását, hogy kormánytisztviselői jogviszonyát jogellenesen szüntették meg, különös tekintettel arra, hogy a bizalomvesztés indoka nem felel meg a valóságnak. A Fővárosi Munkaügyi Bíróság 26.M.3784/2011/16. számú ítéletében az indítványozó keresetét – a keresetben foglaltaktól részben eltérő indokok alapján – alaposnak ítélte, megállapította a kormánytisztviselői jogviszony jogellenes megszüntetését, és 11 havi átlagkereset megfizetésére kötelezte a minisztériumot. Az ítélet elleni fellebbezés során eljárt Fővárosi Törvényszék a 49.Mfv.631.087/2013/4. számú ítéletében az indítványozó fellebbezését részben alaposnak találta, és az elsőfokú bíróság által megállapított 11 havi átalány kártérítést felemelte, és a minisztériumot immáron 20 havi illetménynek megfelelő átalány kártérítés megfizetésére kötelezte. Az ítéletben a bíróság alkalmazta a 2012. március elsejétől hatályos, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény (a továbbiakban: Tv.) 3. § (5) bekezdését, amely kimondta, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 193. §-át a folyamatban lévő perekben is alkalmazni kell.

A Fővárosi Törvényszék jogerős, 49.Mfv.631.087/2013/4. számú ítélete ellen az indítványozó alkotmányjogi panaszt terjesztett elő. Az Alkotmánybíróság – az alkotmányjogi panaszhoz bírói kezdeményezéseket is egyesítve – meghozta az  1/2016. (I.29.) AB határozatát, amelyben megállapította, hogy a Tv. 3. § (5) bekezdése alaptörvény-ellenes, ezért azt megsemmisítette, továbbá  úgy rendelkezett, hogy a Tv. 3. § (5) bekezdése a Fővárosi Törvényszék előtt 49.Mfv.631.087/2013. számon folyamatban volt ügyben nem alkalmazható. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Tv. 3. § (5) bekezdése hátrányos tartalmú visszaható hatályú szabályozásnak minősül [indokolás 59, 61], a kereset előterjesztésekor az alkalmazandó jog az akkor hatályban volt köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 60. § (4) bekezdése lett volna [indokolás 60]. Az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését sértő visszamenőleges hatályú jogalkotás azért állapítható meg, mert a Tv. 3. § (5) bekezdése a folyamatban lévő perekben a munkavállalót megillető átalány-kártérítés megítélhető legnagyobb összegét harminchatról huszonnégy havira csökkentette le [indokolás 61].

2. Az indítványozó a Pp. 362. § (1) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság határozatának kézbesítésétől számított harminc napon belül kérelmet nyújtott be a Kúriára, amelyben kérte, hogy a Kúria nemperes eljárásban döntsön a sikeres alkotmányjogi panasz orvoslásának eljárási eszközéről.

A Tv. Alkotmánybíróság által megsemmisített 3. § (5) bekezdése a következőképpen szólt: „A Kttv. 193. és 194. §-át a folyamatban lévő perekben is alkalmazni kell.” A Kúria megállapította, hogy az Alkotmánybíróság eljárási szabályt semmisített meg.

A Pp. 361. § b) pontja szerint „ha az Alkotmánybíróság eljárási jogszabályt vagy rendelkezést semmisített meg, megállapítja az Alkotmánybíróság határozatából következő eljárási jog gyakorolhatóságát a vonatkozó eljárási szabályok megfelelő alkalmazásával, s szükség esetén az eljárás azon szakaszának újbóli lefolytatását rendeli el az azt befejező határozat egyidejű hatályon kívül helyezésével, melynek kimenetelére az alaptörvény-ellenes jogszabály alkalmazása hatással lehetett.”

Erre tekintettel a Kúria a Fővárosi Törvényszék 49.Mfv.631.087/2013. számú ítéletét hatályon kívül helyezte és a Fővárosi Törvényszéket új eljárásra utasította.  Az új eljárásra a Kúria azt az iránymutatást adja, hogy a kérelmet az Alkotmánybíróság 1/2016. (I. 29.) AB határozatának megfelelő (a megsemmisített szövegrészek nélküli) jogszabályszöveg alapján kell elbírálni, különös tekintettel az indokolás 60. pontjára.

E végzés elleni jogorvoslatot a Pp. 362. § (3) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2016. április 13.

dr. Kalas Tibor sk. a tanács elnöke,
dr. Balogh Zsolt sk. előadó bíró,
Sipőczné dr. Tánczos Rita sk. bíró