Kpkf.37.059/2016/5. számú határozat

Dátum

KÚRIA

Kpkf.IV.37.059/2016/5.

A Kúria az Alkotmánybíróságnak a 34/2015. (XII. 9.) AB határozata (belső ügyszám: IV/1343-19/2014.) alapján a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XXIV. fejezetében követendő eljárás meghatározása tárgyában – kérelemre indult – nemperes eljárás során meghozta az alábbi

v é g z é s t:

A Kúria megállapítja, hogy az Alkotmánybíróság  34/2015. (XII. 9.) AB határozata alapján perújításnak van helye.

E végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

1. N. P. felperes a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal és társa alperesek ellen bányaszolgalmi jog tárgyában közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezte. Az ügyben eljárt Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.K.27.084/2014/13. számú jogerős ítéletében a felperes keresetét elutasította. A felperes mind a jogerős ítélet, mind pedig a bíróság által alkalmazott jogszabályok ellen alkotmányjogi panaszt nyújtott be az Alkotmánybíróságra. Ezt követően a felperes felülvizsgálati kérelme alapján eljárt Kúria, a Kfv.III.37.830/2014/8. számú ítéletében a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság jogerős ítéletét hatályában fenntartotta. Az indítványozó Alkotmánybírósághoz benyújtott korábbi indítványát kiterjesztette a Kúria döntésére is.

Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz tárgyában a 34/2015. (XII. 9.) AB határozatban döntött. Megállapította, hogy a peres ügyben alkalmazott, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/D. § (3) bekezdésének „illetve a (2) bekezdés szerinti megállapítása” szövegrésze Alaptörvény-ellenes, ezért azt megsemmisítette. Megállapította továbbá, hogy a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/D. § (3) bekezdésének „illetve a (2) bekezdés szerinti megállapítása” szövegrésze a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.K.27.084/2014/13. számú, valamint a Kúria, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.830/2014/8. számú ügyében és a folyamatban lévő más ügyekben nem alkalmazható.
Az Alkotmánybíróság a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, valamint a Kúria ítéleteinek megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt elutasította.

2. Az indítványozó a Pp. 362. § (1) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság határozatának kézbesítésétől számított harminc napon belül kérelmet nyújtott be a Kúriára, amelyben kérte, hogy a Kúria nemperes eljárásban döntsön a sikeres alkotmányjogi panasz orvoslásának eljárási eszközéről és határozatával engedjen perújítást a  Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.K.27.084/2014/13. számú ítélete ellen a Pp. 262/A. §-a 360. § a) pontja, valamint a 361. § a) pontja alapján.

3. A Pp. 360. § a) pontja szerint ha az Alkotmánybíróság alkotmányjogi panasz eljárásban a jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést megsemmisíti, és ezért az Alkotmánybíróság eljárására okot adó ügyben nem alkalmazható, az alkotmányjogi panasz orvoslásának eljárási eszközét – az Alkotmánybíróság határozata alapján és a vonatkozó eljárási szabályok megfelelő alkalmazásával – a Kúria állapítja meg.

A Pp. 361. § a) pontja a következőképpen rendelkezik: ha az Alkotmánybíróság anyagi jogszabályt vagy rendelkezést semmisített meg, és az ügyben kizárólag per (vagy nemperes eljárás) volt folyamatban, értesíti a panasz indítványozóját, hogy harminc napon belül perújítási kérelmet terjeszthet elő a perben eljárt elsőfokú bíróságnál. A Pp. 262/A. §-a alapján pedig a jogerős ítélet ellen a Kúria határozata alapján a XXIV. Fejezetben meghatározottak szerint perújításnak van helye a 361. § a) pontja szerinti esetben.

A felperes (indítványozó) kérelme alapján a Kúria megállapította, hogy a 34/2015. (XII. 9.) AB határozat alapján ügyében perújításnak van helye.

E végzés elleni jogorvoslatot a Pp. 362. § (3) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2016. február 9.

Dr. Kalas Tibor sk.  a tanács elnöke,
Dr. Balogh Zsolt sk., előadó bíró,
Dr. Farkas Attila sk. bíró