Kpk.39.045/2023/3. számú határozat

Dátum

A Kúria

végzése

Az ügy száma: Kpk.IV.39.045/2023/3.

A tanács tagja: Dr. Kalas Tibor a tanács elnöke; Dr. Balogh Zsolt előadó bíró; Dr. Tánczos Rita bíró

Kérelmező: hivatalból

Alkotmánybírósági határozat száma: 3136/2023. (III. 27.) AB határozat (belső ügyszám: IV/2015-18/2019.)

Az ügy tárgya: a Gyulai Törvényszék 9.Mpkf.25.941/2018/3. számú végzése és Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.M.69/2018/14. számú végzése megsemmisítését követő eljárás meghatározása

Rendelkező rész

A Kúria az Alkotmánybíróság 3136/2023. (III. 27.) AB határozata alapján a Gyulai Törvényszéket új határozat hozatalára utasítja.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az ügy alapjául szolgáló tényállás

[1] Az alapügy felperesei jogi képviselőik útján keresetet nyújtottak be a bírósághoz több mint másfél éves, egymással megegyező időszakra vonatkozó, de eltérő összegben elmaradt illetményeik megfizetése iránt, mivel munkáltatójuk a számukra törvényben garantált illetményüket nem a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő mértékben biztosította. Keresetleveleikben az anyagi hátrányuk megtérítésére kérték kötelezni a munkáltató rendőr-főkapitányságot, egyúttal a felperesek jogi képviselője kifejezetten kérte benne a tárgyalás esetleges távollétében való megtartását.

[2] Az elsőfokon eljárt Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az ügyben tárgyalást tűzött ki, a felperesek a tárgyaláson személyesen megjelentek. A bíróság megállapította, hogy a felperesek jogi képviselővel eljáró félnek minősülnek, a jogi képviselő ugyanakkor a szabályszerű idézés ellenére az első, perfelvételi tárgyaláson nem jelent meg. A bíróság szerint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 227. § (3) bekezdése szerint eljárásjogi értelemben a felperesek az első tárgyalást elmulasztották, ezért e jogszabályhely alkalmazásával, a Pp. 240. § (1) bekezdés g) pontja alapján az eljárást a 1.M.69/2018/14. számú végzésével hivatalból megszüntette.

[3] A felperesek fellebbezéssel éltek a döntés ellen, melyben többek között arra hivatkoztak, hogy a bíróság a perfelvételi tárgyalásra szóló idézéshez mellékelt tájékoztatóban is mindössze arra hívta fel a figyelmét, hogy kötelesek gondoskodni arról, hogy a tárgyaláson személyesen, vagy képviselőjük útján nyilatkozatot tudjanak tenni. A Gyulai Törvényszék 9.Mpkf.25.941/2018/3. számú végzésével az első fokon eljáró bíróság permegszüntető végzését mint indokaiban is helytállót hatályában fenntartotta.

[4] A felperesek (a továbbiakban: indítványozók) az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a szerinti alkotmányjogi panaszt terjesztettek elő az Alkotmánybírósághoz, melyben a Gyulai Törvényszék 9.Mpkf.25.941/2018/3. számú végzése és Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.M.69/2018/14. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozták. Álláspontjuk szerint a támadott döntések ellenétesek az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésével, mely a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogot biztosítja.

[5] Az Alkotmánybíróság korábbi joggyakorlatának áttekintése után a Pp. szabályozási rendszerét vizsgálta, s megállapította, hogy a Pp. indítványozók által támadott szabályozása kétségtelenné teszi, hogy a jogi képviselővel eljáró fél esetében elvárt és kívánatos a jogi képviselő jelenléte a perfelvételi tárgyaláson. A peres eljárásokat tartalmazó kódexek tartalmaznak olyan, a bíróság eljárásának kezdeményezésére és az igények érvényesítésének módjára vonatkozó szabályokat, előírásokat, követelményeket és feltételeket is, amelyeknek a teljesülését a bíróságnak a per egésze során figyelemmel kell kísérnie, meglétüket, illetve teljesítésüket számon kell kérnie, és nem teljesítésük esetére alkalmaznia kell a törvényben előírt jogkövetkezményeket.

[6] Alkotmánybíróság megállapította, hogy az elsőfokú bíróság által kibocsátott, a perfelvételi tárgyaláson való részvételre idéző végzések a Pp. erre vonatkozó kifejezett előírása ellenére, tehát törvénybe ütköző módon nem nyújtottak tájékoztatást az indítványozók részére a perfelvételi tárgyalás megtartásának szabályairól, feltételeiről, contra legem nem hívták fel a figyelmüket az ők, valamint jogi képviselőik személyes jelenlétére vonatkozó szabályokra, a jogi képviselők távolmaradása esetén várható jogkövetkezményekre, illetve a nyújtott tájékoztatásuk kifejezetten félreérthető és félrevezető volt.

[7] Az Alkotmánybíróság összességében, a konkrét ügy egyedi körülményeinek számbavétele, értékelése és mérlegelése alapján úgy ítélte meg, hogy a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság azzal, hogy a törvény kifejezett rendelkezésébe ütköző, a mulasztás következményeire való kötelező figyelem felhívást elmulasztotta, majd ezt követően a mulasztás jogkövetkezményeit alkalmazta, az eljárást megszüntető végzésével alaptörvénybe ütköző módon fosztotta meg az indítványozókat a bírósághoz fordulás jogának tényleges gyakorlása lehetőségétől. A Gyulai Törvényszék pedig a fellebbezés elbírálása során nem volt tekintettel az ügy alkotmányjogi összefüggéseire és jelentőségére, valamint az ügy más sajátos, egyedi körülményeire sem. Az Alkotmánybíróság megítélése szerint az így bekövetkezett alapjogsérelem érdemben befolyásolta a bíróságoknak az indítványozók jogszolgáltatásra irányuló igényénék megtagadását eredményező döntéseit, ezért azok az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésének Alaptörvénybe ütköző sérelmét idézték elő.

[8] Mindezekre tekintettel az alkotmányjogi panasz folytán eljáró Alkotmánybíróság a 3136/2023. (III. 27.) AB határozatában megállapította, hogy a Gyulai Törvényszék 9.Mpkf.25.941/2018/3. számú végzése és Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.M.69/2018/14. számú végzése ellentétes az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésével, ezért azokat megsemmisítette.

A döntés indokolása

[9] A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 427. § (1) bekezdés b) pontja szerint, ha az Alkotmánybíróság megállapítja a bírói döntés alaptörvény-ellenességét és a bírósági határozatot megsemmisíti, az alkotmányjogi panasz orvoslásának eljárási eszközét – az Alkotmánybíróság határozata alapján és a vonatkozó eljárási szabályok megfelelő alkalmazásával – a Kúria állapítja meg.

[10] A Pp. 427. § (2) bekezdés c) pontja szerint a Kúria az alkotmányjogi panasz orvoslása érdekében – ha az Alkotmánybíróság a bíróság határozatát megsemmisítette – az Alkotmánybíróság határozatából következően az első vagy a másodfokon eljárt bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasítja, vagy a felülvizsgálati kérelem tárgyában új határozat hozatalát rendeli el. A Pp. 428. § (2) bekezdése szerint ebben az esetben az eljárás hivatalból indul, s a Pp. 428. § (1) bekezdése alapján a Kúria soron kívül jár el.

[11] Jelen ügyben az Alkotmánybíróság a Gyulai Törvényszék és a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság végzését is megsemmisítette, így a felperesek kérelme elbírálatlan maradt. A Kúria eljáró tanácsa egyúttal észlelte, hogy időközben az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvény 2020. március 31-ével megszüntette a közigazgatási és munkaügyi bíróságokat, s a munkaügyi perekben – figyelemmel az 1/2020. KPJE-ben foglaltakra is – 2020. április 1. napjától a törvényszékek járnak el.

[12] A fentiekre tekintettel a Kúria elrendelte, hogy a Gyulai Törvényszék a felperesek kérelme tárgyában hozzon új határozatot. Az új eljárásra a Kúria – figyelemmel az Alkotmánybíróság 3136/2023. (III. 27.) AB határozatának megállapításaira – azt az iránymutatást adja, hogy a bíróság eljárása során legyen tekintettel az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében nevesített tisztességes bírósági eljáráshoz való jogra, nyújtson egyértelmű tájékoztatás a felperesek számára, s biztosítsa a bírósághoz fordulás joga tényleges gyakorlásának lehetőségét.

Záró rész

[13] A döntés elleni jogorvoslatot a Pp. 407. § (1) bekezdés d) pontja zárja ki.

Budapest, 2023. május 22.

Dr. Kalas Tibor s.k. a tanács elnöke,
Dr. Balogh Zsolt s.k. előadó bíró,
Dr. Tánczos Rita s.k. bíró