Például 02/26/2017
Például 02/26/2017

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által elbírált ügyről- A munkaviszonyban általában – a felek írás- vagy olvasásképtelensége, illetve eltérő nyelvértése kivételével - írásba foglaltnak tekintendő az egyszerű okiratba foglalt jognyilatkozat is.

A felperes 2011. január 31-én kelt munkaszerződés alapján tesztelő, üzleti szakértő munkakörben határozatlan idejű munkaviszonyban állt az alperes alkalmazásában.  2014. január 6-án a munkáltatóijogkör-gyakorló, J.L. és M.A. tulajdonos a felperest  arról tájékoztatták, hogy a munkaviszonyát megszüntetik. 2014. január 31-én a munkáltatóijogkör-gyakorló szabadsága miatt a felperes M.A-t arról tájékoztatta, hogy aláírja a közös megegyezésről szóló megállapodást. A dokumentumra a munkáltató aláírásánál az alperes társaság céges bélyegzője és J.L. ügyvezető névbélyegzője került.

Tájékoztató a Kfv.VI.37.651/2016. számú orvosetikai határozattal kapcsolatos jelentős ügyben

A Magyar Orvosi Kamara területi szervezetének etikai bizottsága és az Országos Etikai Bizottság a kamara tagjával szemben jogosult etikai eljárás lefolytatására.

A megyei orvosi kamara etikai bizottsága határozatával a felperest megrovás etikai büntetésben részesítette egy honlapon tett bejegyzése miatt.

A felperes fellebbezése folytán eljárt Magyar Orvosi Kamara Országos Etikai Bizottsága másodfokú határozatával az elsőfokú határozatot helybenhagyta.

Tájékoztató az Mfv.II.10.294/2016., valamint az Mfv.II.10.299/2016. számú ügyekről a munkahelyen töltött várakozási idő megítélése tárgyában

A felperesek munkaviszonyban álltak az alperessel autóbuszvezető munkakörben. 2000. október 17-én előterjesztett keresetükben annak megállapítását kérték, hogy a Kollektív Szerződés VII. fejezet, a munka díjazása 1/a. pontja és a 7. számú melléklet 17. pontja jogellenesek. Hivatkozásuk szerint a „várakozási időben” is a munkahelyükön munkát végeztek, az munkaidőnek minősül, ezért erre az időszakra 100%-os besorolási órabér elszámolását, valamint a rendkívüli munkavégzésre tekintettel annak ellenértéke megfizetését kérték.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.209/2016. számú ügyről - átszervezéssel indokolt, de a felajánlható munkakör hiányát is tartalmazó felmondás tárgyában

A felperes 2011. május 2-ától pályázati referens munkakörben állt az alperes alkalmazásában. A munkáltató a jogviszonyát rendes felmondással 30 napos felmondási idő biztosításával megszüntette átszervezésre és a munkakör megszűnésére hivatkozással. A jogviszonyt megszüntető intézkedés azt is tartalmazta, hogy a felperes munkaköri feladatait az alperes más munkavállalók között szétosztja, emiatt a továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség, „más munkakört pedig a munkaszervezeten belül nem tud felajánlani”.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.139/2016. számú ügyről - védett korú, nyugdíjasnak nem minősülő munkavállaló munkaviszonya felmondással történő megszüntetése tárgyában

A felperes 1974. október 24-étől állt az alperes, illetve jogelődje alkalmazásában. Fő feladatát az az ingatlanok bérlet útján történő hasznosítása, értékesítése, jogi sorsának rendezése és az ingatlannyilvántartás képezte. A munkáltató 2014. november 10-én felmondás elnevezésű okiratával szüntette meg a felperes jogviszonyát az Mt. 65-70. §-ára tekintettel felmondási idő biztosítása mellett. Indokolása szerint két bérleti szerződés bérleti díját kirívóan alacsony összegben határozta meg. További indok volt, hogy az  L. Zrt.

Oldalak