Például 06/30/2017
Például 06/30/2017

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.627/2016. számú ügyről közigazgatási határozat felülvizsgálata tárgyában

A felperes a b-i üzletében Cs.K. és T.M.Zs. munkavállalókat rendelésfelvevőként készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatta akként, hogy a munkaszerződésükben a napi teljes munkaidőt 12 órára felemelte, majd velük napi 8, heti 40 óra részmunkaidős foglalkoztatásban állapodott meg, a bérezést is ehhez igazítva a minimálbér arányosan leszállított összegében állapította meg. Az elsőfokú hatóság a munkaügyi ellenőrzés eredményeként egybefoglalt határozatot hozott. A határozatban kötelezte a felperest, hogy Cs.K. és T.M.Zs.

Tájékoztató a Kfv. V. 35.533/2016/9. szám ítéletről, mely szerint a vámhatóság jogszerűen kötelezte a felperest a vám megfizetésére, mivel munkavállalója közreműködött a vámáru vámfelügyelet alóli jogellenes elvonásában

A vámügyben eljáró hatóság az utólagos ellenőrzés eredményeként hozott határozatában visszavonta a korábbi döntéseit, és kötelezte a felperest - más természetes, illetve jogi személyekkel együtt – egyetemlegesen vám és általános forgalmi adó megfizetésére. Érdemi döntését a közösségi vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (Vámkódex) 38. és 91. cikkére alapítottan azzal indokolta, hogy a közösségi külső árutovábbítási eljárások nem zárultak le szabályosan. A nem közösségi árukat jogellenesen elvonták a vámfelügyelet alól, ezért a Vámkódex 203.

Tájékoztató a Kúria döntéséről a Pfv.V.21.434/2016/9. számú ügyben, előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése tárgyában

A felperes által vezetett konzorcium az alperes mint ajánlattevő által kiírt közösségi értékhatárt meghaladó építési beruházás tárgyú tárgyalásos közbeszerzési eljárásban összeférhetetlenség miatt kizárásra került. A konzorcium az ajánlatkérő döntését a Közbeszerzési Döntőbizottság, majd bíróság előtt jogorvoslattal támadta meg.

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV. tanácsa által elbírált Pfv.IV.22.330/2016. számú ügyről szerzői jogsértés és jogkövetkezményei alkalmazása tárgyában

Az elsőfokú bíróság ítéletében megállapította, hogy az I. rendű alperes és a III. rendű alperes jogelődje azon magatartásukkal, hogy az I. rendű alperes jogellenesen engedélyezte a szoftver felhasználását a III. rendű alperes részére anélkül, hogy az I. rendű alperes a felperestől jogszerűen megszerezte volna a szoftver szerzői, vagyoni jogait, valamint az adPlan elnevezésű szoftvert jogellenesen használták fel, megsértették a felperesnek az adPlan szoftver tekintetében fennálló „felhasználás és annak engedélyezésének jogát”, az I. és III.

Oldalak