Tájékoztató a Kúria Mfv.I. tanács által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.846/2016. számú, Kormánytisztviselői Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata tárgyában hozott határozatról

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Dátum: 
2017. december 7.

A felperes az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. A Kormány a munkáltató kérelmére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 39. § (6a) bekezdése értelmében hozzájárult a továbbfoglalkoztatásához 2013. június 11-én. A felperes az alperes F. Megyei Igazgatóságának igazgatójaként dolgozott. A felperes 2014. február 13-án az F. Megyei Kormányhivatallal mint az alperes F. Megyei Igazgatóságának igazgatója megyei szintű együttműködési megállapodást írt alá, melyről az F. Megyei Hírlapban 2014. február 15-én egy cikk jelent meg. A megállapodásról 2014. február 17-én a sajtóreferens tájékoztatta az alperes elnökét, aki 2014. február 1-jétől kezdve D.J. Az elnök 2014. február 19-én megbeszélésre hívta a felperest, melynek témája a megállapodás volt. A felperes kormányzati jogviszonyát az alperes a 2014. február 25-én kelt felmentéssel a Kttv. 63. § (1) bekezdés d) pontja alapján tekintettel a Kttv. 7. § (1) bekezdés a) pontjára 2014. április 25-ei hatállyal megszüntette figyelemmel arra, hogy a felperes nyugdíjas. A felperes a felmentéssel szemben közszolgálati panaszt nyújtott be. A Kormánytisztviselői Döntőbizottság a 2014. július 15-én kelt határozatával a felperes közszolgálati panaszát elutasította. A felperes a kereseti kérelmében a Kormánytisztviselői Döntőbizottság határozatának megváltoztatását, a felmentési intézkedés jogellenességének következményeként a Kttv. 193. § alkalmazását kérte. Az elsőfokú bíróság ítéletével a felperes keresetét elutasította. A felperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság ítéletével az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. A felperes felülvizsgálati kérelme megalapozott. Az irányadó tényállás szerint a felperes kormányzati szolgálati jogviszonya fenntartásához a Kormány 2013. június 11-én adta meg az engedélyt a Kttv. 39. § (6a) bekezdés alapján, majd a munkáltató 2014. február 25-én a Kttv. 63. § (1) bekezdés d) pontja alapján, azaz nyugdíjasnak minősülése miatt felmentette. A perben ezen jogszabályi rendelkezés alkalmazásának indokául az 1700/2012. (XII.29.) Kormányhatározatban foglaltakat jelölte meg. Ezen Kormányhatározat 1. pontja szerint a Kormány felhívja a minisztereket és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket az irányításuk, vagy felügyeletük alá tartozó költségvetési szervekkel közalkalmazotti vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban álló azon személyek jogviszonyának megszüntetése, vagy a megszüntetés kezdeményezése érdekében, akik a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték, és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezték. A Kttv. 39. § (6a) bekezdés alapján a nyugdíjasnak minősülő, a Kormány engedélyével az 1700/2012. (XII.29.) Kormányhatározatban foglaltak ismeretében továbbfoglalkoztatott kormánytisztviselőnek néhány hónappal később, vagyis szoros időbeli kapcsolatban a foglalkoztatás megkezdéséhez képest a Kttv. 63. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással a perbeli esetben nem okszerű. A Kttv. 63. § (3) bekezdése alapján a munkáltató a felmentést köteles megindokolni. Az indokolásból a felmentés okának világosan ki kell tűnnie és a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy a felmentés indoka valós és okszerű. Az alperes a perben további, a felperes kormányzati szolgálati jogviszonya megszüntetésének alapjául szolgáló indokot pedig nem jelölt meg. Azon valós indokból, hogy a felperes nyugdíjasnak minősül, a perbeli esetben okszerűen nem következik jogviszonya megszüntetésének szükségessége figyelemmel arra, hogy a Kormányhatározat megszületését követően fél évvel annak 1. pontjában foglaltak ellenére, nyugdíjasként továbbfoglalkoztatták. A munkáltató felmentése a perbeli esetben okszerűtlen volt, ezért a Kúria a joggal való visszaélésre történő felperesi hivatkozás vizsgálatát mint szükségtelent mellőzte tekintettel arra, hogy a bírói gyakorlat szerint formálisan jogszerű munkáltatói intézkedések esetén vizsgálható a joggal való visszaélés tilalmának megsértése (EBH2005.1238., Mfv.I.10.020/2013.).A fentiekre tekintettel a Kúria a jogerős ítéletet a Pp. 275. § (4) bekezdés alapján hatályon kívül helyezte, az elsőfokú ítéletet megváltoztatta, és a Pp. 359/A. § (2) bekezdés alapján a Kormánytisztviselői Döntőbizottság határozatát megváltoztatva a Pp. 213. § (2) bekezdés alapján közbenső ítélettel megállapította a felmentés jogellenességét azzal, hogy az összegszerűségre vonatkozóan az eljárást folytatni kell.

Budapest, 2017. december 7.

A Kúria Sajtótitkársága