Közlemények kúriai döntésekről

Tájékoztató a Kúria kártérítési tárgyában hozott döntéséről

A Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.519/2017. számú ügy elvi tartalma szerint A Mt. 167. § (1) bekezdésében foglaltakat – amennyiben a felülvizsgálati kérelem az Mt. 166. §-ára vonatkozóan nem felel meg a törvénynek – nem lehet értékelni.

2018. október 9.

A munka díjazásával kapcsolatban meg kell tartani az egyenlő bánásmód követelményét

Tájékoztató a Mfv.III.10.707/2017/7. számú ügyben hozott döntésről: Két munkavállaló közötti eltérő díjazás alátámasztására nem vehetők figyelembe olyan tényezők, amelyek a munkavállaló felvételének idején még nem határozhatóak meg objektíven.

2018. október 3.

A Kúria döntése bányász nyugdíj folyósítását érintő ügyben

Tájékoztató a Mfv.III.10.665/2017/6. ügyben hozott kúriai döntésről: A Btv. 49/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti „Magyarországon” kitétel ellentétes megszorító feltétel a Rendelet 5. cikk b) pontjában foglaltakhoz képest.

2018. október 3.

Tájékoztató sérelemdíj és kártérítés megfizetése iránti ügyben született határozatról

Kúrián Mfv.II.10.037/2018. szám alatti perben az alperes a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló felperes kérelmére felmentéssel megszüntette a közöttük fennállt jogviszonyt arra figyelemmel, hogy a felperes nyugdíjasnak minősült.

2018. szeptember 28.

Tájékoztató munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában hozott döntésről

A Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.530/2017.

2018. szeptember 25.

Tájékoztató munkaviszony jogellenes megszüntetése jogkövetkezményei tárgyában hozott döntésről

A Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.334/2018. számú ügy döntésének elvi tartalma: I. az azonnali hatályú felmondásban az Mt. 78. § (1) bekezdés a) és b) pontjának egyidejű megjelölése önmagában nem jelenti az intézkedés jogellenességét.

2018. szeptember 25.

A Kúria kártalanítás megfizetése iránt indult ügyben hozott döntést

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.21.608/2017.

2018. szeptember 19.

Vizsgálnia kell a bíróságnak a kisajátítási ügy alapvető kérdéseit

Közlemény a Kúria Kfv.II.37.680/2017/5. számú jelentős döntéséről:
Súlyos, az ítélet hatályon kívül helyezését előidéző ok, ha a bíróság alapvető kérdések - köztük a semmisség - vizsgálatát elmulasztja.

2018. szeptember 18.

Elővásárlási jog jogszerű gyakorlásának vizsgálatáról

Közlemény a Kúria Kfv.II.37.220/2017/8. számú jelentős döntéséről:
A földforgalmi ügyben az elővásárlási jog jogszerű gyakorlása vizsgálatába beletartozik, hogy az eladók a vételi ajánlatot közvetlenül közölték-e a társtulajdonossal.

2018. szeptember 18.

Tájékoztató szabadalom megsemmisítése iránt indult ügyben hozott döntésről a Kúria Pfv.IV.21.504/2017/11. számú ügyében

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) az ellenérdekű felek által indított eljárásban hozott határozatával megsemmisítette a kérelmező javára oltalom alatt álló „Pirazolo-pirimidinon származékok impotencia kezelésére” című szabadalmat.

2018. szeptember 18.

Oldalak