Adatkezelési Tájékoztató

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

 

A Kúria tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására. A Kúria kiemelt figyelmet fordít a tisztességes, az Érintett számára átlátható és célhoz kötött adatkezelés, az adattakarékosság, a pontosság, a korlátozott tárolhatóság, az integritás és bizalmas jelleg, továbbá az elszámoltathatóság elvének érvényesülésére.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató nem terjed ki a személyes adatok olyan kezelésére, amelyet a Kúria az igazságszolgáltatási feladatkörében eljárva végez. [AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR) preambulum (20.)]

 

I.       Az adatkezelő

Megnevezése: Kúria

Székhelye: 1055 Budapest, Markó utca 16.

Levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 35.

E-mail címe: Kuria@kuria.birosag.hu

Központi telefonszáma: (+36-1)-268-4500

Központi telefaxszáma: (+36-1)-268-4740

Honlapja: www.kuria-birosag.hu, www.lb.hu

Személyes adatkezeléssel összefüggő kérelmek: adatkezeles@kuria.birosag.hu

 

II.    Értelmező rendelkezések

Érintett:bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

Azonosítható természetes személy:az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Személyes adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül, az adaton végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – a Kúria megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

Adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

IP-cím: egyedi hálózati azonosító, amely az internethasználathoz szükséges TCP/IP - hálózati protokollt használó eszközök egymás közötti azonosítására szolgál. Minden internetre csatlakozó informatikai eszköz rendelkezik egyedi IP címmel, amelyen keresztül azonosítható.

Süti (cookie): olyan adatcsomag (fájl), amelyet az internetes tartalomszerver állít elő, és ad át a webböngésző programnak. A sütik információt tartalmazhatnak az adott internetes szerveren végzett keresésekről, megadott információkról, melyek a szerveren is tárolásra kerülnek. A sütik használatának elsődleges célja a felhasználói profilinformációk tárolása, mellyel elsősorban a felhasználó által kedvelt beállítások őrződnek meg, így a felhasználó a megszokott módon férhet hozzá az internetes oldalhoz.

A sütiket a böngésző program egy elkülönített könyvtárban tárolja az Érintett által használt eszközökön (számítógépen, táblagépen, okostelefonon stb.). A süti egyértelműen azonosítja és a webszerver számára felismerhetővé teszi a felhasználót, és az általa az interneten használt eszközt. A GDPR a személyes adatok közé sorolja a felhasználó által használt eszközre kerülő cookie- és egyéb azonosítókat is.

Webjelző (web beacon, web bug): olyan, emberi szemmel láthatatlan képek a honlapokon, vagy e-mail-ekben, amelyekkel a felhasználók által végzett műveletek (pl. hírlevél megnyitása, URL-ekre (linkekre) kattintás stb.) követhetőkké, mérhetőkké válnak. A webjelzőket a sütikkel együtt szokták alkalmazni, mellyel kiegészítő információk kaphatók a felhasználói internetes profilalkotáshoz.

Internetes profilalkotás: személyes adatok webszerverek által alkalmazott automatizált kezelésének minden olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő jellemzők értékelésére használják. Információkat, megállapításokat, következtetéseket tartalmazhat a felhasználó érdeklődési köréről, az interneten folytatott tevékenységéről és az általa ott megadott adatokról. Adott esetben előnyös lehet a felhasználó számára, mivel az egyes weboldalak az általa kedvelt módon jelenhetnek meg, olyan információkat elérhetővé téve, melyek valószínűleg az érdeklődési körébe esnek, de visszaélésre is lehetőséget adnak (pl. munkahelyi tevékenység mérése, egészségre, utazásra vonatkozó információk felhasználása).

Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja.

Felügyeleti Hatóság: a GDPR 51. cikkének megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

III. Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdésében foglaltak.  

Amennyiben az adatot közlő más személyes adatát adja meg, kötelessége az Érintett előzetes hozzájárulásának beszerzése, melynek megtörténtét a Kúria vélelmezi.

Jogszabályi háttér

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR),

 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

 

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.),

 

az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.),

 

a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.),  

 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),

 

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.),

 

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény,

 

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény,

 

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény,

 

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,

 

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.),

 

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet,

 

a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII.23.) OBH utasítás (a továbbiakban: Beisz.),

 

a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal sajtótájékoztatási tevékenységéről szóló 18/2017. (XII. 20.) OBH utasítás.

IV.Az adatkezelés célja

A Kúria a honlapjának böngészésével és a wifi hálózatának használatával, a Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtárának használatával, az elektronikus megfigyelőrendszerrel, a Kúria által kötött szerződésekkel és az általa szervezett programokkal kapcsolatban kezel személyes adatokat.

A kezelt személyes adatok körét, célját és az adatkezelés időtartamát a VIII. fejezet tartalmazza.

V.    Az adatfeldolgozók, az adatok megismerésére jogosultak

A személyes adatok kezelésére a Kúria erre felhatalmazott munkatársai jogosultak.

A Kúria személyes adatokat harmadik félnek kizárólag abban az esetben ad át, ha azt törvény vagy törvény felhatalmazása alapján egyéb jogszabály, illetőleg közjogi szervezetszabályozó eszköz kötelezően írja elő, vagy az Érintett ehhez hozzájárult.

VI. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

1.      Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

-         A hozzáféréshez való jog

Az Érintett az I. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a Kúria tájékoztassa:

o      mely személyes adatait,

o      milyen jogalapon,

o      milyen adatkezelési célból,

o      milyen forrásból,

o      mennyi ideig kezeli,

továbbá, hogy a Kúria kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

-         A helyesbítéshez való jog

Az Érintett az I. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a Kúria pontosítsa, vagy, ha az adatkezelés céljával összeegyeztethető, kiegészítse valamely személyes adatát (pl. megváltozott e-mail címe vagy postai elérhetősége).

-         A törléshez való jog

Az Érintett az I. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen és kérheti, hogy a Kúria valamely személyes adatát törölje. A kérelem nem teljesíthető abban az esetben, ha a Kúria jogszabály által előírt kötelező személyes adatkezelést végez.

-         A korlátozáshoz való jog

Az Érintett az Infotv. 19.§-a alapján, az I. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatkezelését a Kúria korlátozza.

Az Érintett a fenti jogai érvényesítése végett írásban kérelmet terjeszthet elő, melyet a Kúria a kézbesítéstől számított 25 napon belül, helyesbítés iránt előterjesztett kérelem esetén haladéktalanul vizsgál meg. Amennyiben az Érintett kérelmének jogossága egyértelműen megállapítható, a Kúria megteszi a szükséges intézkedést és erről az Érintettet a kérelemmel megegyező (elektronikusan vagy papír alapon) módon tájékoztatja. Amennyiben a kérelem nem teljesíthető, úgy annak elutasításáról dönt és erről az Érintettet a kérelemmel megegyező (elektronikusan vagy papír alapon) módon indokolt döntésével értesíti.

Az Érintettként történő joggyakorlás során megadott személyes adatokat a Kúria a kérelem teljesítése és a teljesítés bizonyíthatósága érdekében, saját jogos érdeke alapján a Beisz. 6. melléklete szerint kezeli.

2.      Az Érintett jogorvoslati lehetőségei

Az Érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozóan az I. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban tájékoztatást, kérdést intézhet a Kúriához. Az Érintett kérelme nyomán a Kúria 25 napon belül, helyesbítés iránt előterjesztett kérelem esetén haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket. Amennyiben intézkedés nem történik, úgy a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül a Kúria tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Felügyeleti Hatóságnálés élhet bírósági jogorvoslati jogával.

-         A Felügyeleti Hatóság megnevezése és elérhetősége

 

Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

-         Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén a Felügyeleti Hatósághoz fordulhat, illetve polgári pert kezdeményezhet a Kúria ellen. A per elbírálása a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

VII.          Adatbiztonsági intézkedések

A Kúria a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

A Kúria a papír alapon és elektronikus formában kezelt személyes adatokhoz való hozzáférést oly módon szabályozza, hogy az adatkezelés céljának megvalósulása érdekében csak a kijelölt munkatársak jogosultak azok megismerésére. A Kúria a személyes adatok kezelésére meghatározott jogosultsági szinteket hozott létre, az informatikai rendszereket tűzfallal védi és biztosítja a megfelelő vírusvédelmet.

Az elektronikusan kezelt személyes adatokhoz való hozzáférést az alkalmazott program naplózza, a betekintésről, az esetleges továbbításról feljegyzés is készül. Az esetleges adatvédelmi incidenseket a Kúria nyilvántartja és a Felügyeleti Hatóságnak 72 órán belül bejelenti.

VIII.       Az egyes személyes adatkezelések különös szabályai

1.      A Kúria honlapjának böngészésével és wifi hálózatának használatával kapcsolatos személyes adatok kezelése és ún. sütik (cookies), webjelző (web beacon, web bug) alkalmazása

A Kúria a honlap működtetése során ún. sütiket (cookies) és webjelzőket használ. A sütik alkalmazása segíti a webhely használatát, így színvonalának emelését, a biztonsági incidensek kezelését.

A sütik és webjelzők alkalmazása során az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása. A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása általában nem szükséges.

A honlap bizonyos ideig megjegyzi az Érintett műveleteit és személyes beállításait, abból a célból, hogy ha az Érintett ismételten a Kúria honlapjára látogat, személyes beállításait a honlap felismerje, így azokat nem kell újra megadnia.

A sütik segítségével a Kúria továbbá információt gyűjt a látogatók honlap használatának szokásairól abból a célból, hogy elősegítse a felhasználói élmény javítását a rajta megtalálható funkciók, szolgáltatások fejlesztésének biztosításával. A honlap látogatottságára vonatkozó statisztikai adatokat a Kúria a Google Analytics szolgáltatása segítségével méri. A mérési adatok védelméről és biztonságáról tájékoztatás a https://policies.google.com/?hl=hu címen érhető el. Az Érintett törölheti vagy letilthatja a sütiket, de ebben az esetben előfordulhat, hogy a honlap bizonyos funkciói nem működnek rendeltetésszerűen. A sütik által tárolt információk kizárólag az itt leírt célokra kerülnek felhasználásra, a Kúria nem használja fel azokat az Érintett személyazonosságának megállapítására.

A közérdekű adatokon és a közérdekből nyilvános adatokon kívül az adatkezelés során a Kúria a nyilvántartott személyes adatokról tájékoztatást – jogi kötelezettségének teljesítése kivételével – kizárólag az Érintett hozzájárulásával ad ki. Az Érintettre vonatkozó személyes adatot tartalmazó elektronikus nyilvántartást, programrendszert más természetű, illetőleg külső nyilvántartással, programrendszerrel nem kapcsol össze. A honlapra való belépéssel az Érintett számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak internet címéről (IP) naplófájl készül, mely adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

A Kúria a felhasználói adatokat csak statisztikailag feldolgozott formában, egyedi (személyes) azonosítóhoz nem kapcsolhatóan hoz nyilvánosságra.

A Kúria honlapja más internetes lapokra mutató linkeket is tartalmaz, azonban a Kúria semmilyen felelősséget nem vállal más honlapok tartalmáért és működéséért.

Tekintettel arra, hogy az internet biztonsági kockázatokkal működő nyílt hálózat, a honlapról elektronikus formában továbbított adatok és információk megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a Kúria felelősséget nem vállal. A Kúria továbbá nem vállal semmilyen felelősséget a honlap információinak felhasználásából adódó kárért, ideértve a honlap részbeni vagy teljes elérhetetlenségéből, elavultságából vagy adatvesztéséből adódó károkat is.

A Kúria honlapjának webszerverét és webtárhelyét a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program keretén belül a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.) szolgáltatja.

Wifi hálózat használatával összefüggő személyes adatkezelés

A Kúria ingyenes és nyílt internet elérést biztosít az épületében a T-Systems Magyarország Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 56.) szolgáltatásának igénybevételével, mely vezeték nélküli internet használata során felmerülő kockázatokért felelősséget nem vállal.

A wifi hálózathoz való csatlakozással az Érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Kúria az Érintett által használt készülék egyedi azonosítására szolgáló MAC címét a használat időtartamára rögzítse.

Elektronikus üzenet (e-mail) használatával összefüggő személyes adatkezelés

Az Érintettnek lehetősége van a Kúria honlapján található e-mail címeken keresztüli kapcsolatfelvételre. Ebben az esetben a Kúria a beérkező e-mail címét kezeli.

Amennyiben az e-mail más személyes adatát tartalmazza, az adatot közlő kötelessége az Érintett előzetes hozzájárulásának beszerzése, melynek megtörténtét a Kúria vélelmezi.

 

 

Telefon használatával összefüggő személyes adatkezelés

Az Érintettnek lehetősége van a Kúria honlapján található telefonszámokon keresztüli kapcsolatfelvételre. Ebben az esetben a Kúria az Érintett által használt hívószámot kezeli, majd a tárhelykapacitás függvényében automatikusan törli. A Kúria az Érintett által használt hívószámot személyazonosításra nem használja fel. A Kúria az így tudomására jutott személyes adatot harmadik fél számára – a jogszabályi felhatalmazáson alapuló megkeresés kivételével –  nem adja ki.

2.      A Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtár használatával összefüggő személyes adatkezelés

-       Szolgálati jogviszonnyal rendelkező Érintettek

A Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtárának (a továbbiakban: Jogi Szakkönyvtár) szolgáltatásait elsődlegesen a Bjt. és az Iasz. szerinti szolgálati jogviszonnyal rendelkező Érintettek vehetik igénybe.

A Jogi Szakkönyvtár látogatásához külön beiratkozására nincs szükség, az arra való jogosultságot a bírói, illetőleg igazságügyi alkalmazotti jogviszony biztosítja. A látogatáshoz való jogosultságot felkérésre igazolni kell.

Az Érintettek hozzájárulása alapján az alábbi személyes adatokat kezeli a Kúria: név, szolgálati hely, bírói / igazságügyi alkalmazotti igazolvány száma, e-mail cím, olvasói státusz, olvasójegy/kölcsönzési azonosító.

-       Szolgálati jogviszonnyal nem rendelkező Érintettek

A Jogi Szakkönyvtárat a Kúria Elnöke felhatalmazása alapján, a könyvtárvezető külön engedélyével – igazságügyi szervek munkavállalói, ügyvédek, közjegyzők, kutatók, egyetemi hallgatók stb. – is látogathatják, és állományát helyben használhatják.

Az Érintettek hozzájárulása alapján az alábbi személyes adatokat kezeli a Kúria: név, munkahely (hallgató esetén egyetem), e-mail cím, tudományos fokozat, olvasói státusz, olvasójegy/kölcsönzési azonosító.

A Kúria Jogi Szakkönyvtár zavartalan működése céljából, a Beisz. 6. melléklete szerint kezeli az Érintettek személyes adatait.

3.         A Kúria által szervezett programokkal összefüggő személyes adatkezelés

A Kúria tevékenységéhez hozzátartozik olyan szakmai és kulturális programok szervezése, amelyek során a résztvevők személyes adatainak a kezelése válhat szükségessé. A személyes adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, melyet a rendezvényre történő jelentkezéssel illetve a meghívás elfogadásával a Kúria megadottnak tekint.

A nyílt, regisztrációhoz nem kötött rendezvényen, az esemény dokumentálása érdekében kép- illetve hangfelvétel készülhet az Érintettről, amelyet a Kúria a honlapján, kiadványaiban közzé tehet. A Kúria az eseményen készült kép- illetve hangfelvételeket a szervezett program dokumentálása és archiválása céljából készíti és őrzi meg. A Kúria által kezelt személyes adatok az Érintett hangfelvétele illetve képmása.

A nyílt, regisztrációhoz kötött rendezvényen, az esemény dokumentálása érdekében kép- illetve hangfelvétel készülhet az Érintettről, amelyet a Kúria a honlapján, kiadványaiban közzé tehet. A Kúria az eseményen készült kép- illetve hangfelvételeket a szervezett program dokumentálása és archiválása céljából készíti és őrzi meg. A Kúria által kezelt személyes adatok az Érintett hangfelvétele illetve képmása, neve és e-mail címe, valamint személyazonosító okmányának száma. A Kúria a programra jelentkezők nevét, e-mail címét és személyazonosító okmányának számát a Beisz. 6. melléklete szerint kezeli. A Kúria az eseményen készült kép- illetve hangfelvételeket a szervezett program dokumentálása és archiválása céljából készíti és őrzi meg.

A zártkörű programon az esemény dokumentálása érdekében kép- illetve hangfelvétel készülhet az Érintettről, amelyet a Kúria a honlapján, kiadványaiban közzé tehet. A Kúria az eseményen készült kép- illetve hangfelvételeket a szervezett program dokumentálása és archiválása céljából készíti és őrzi meg. A Kúria a zártkörű programon résztvevők nevét, munkahelyét, beosztását, elérhetőségi adatait (levelezési cím, e-mail cím, telefonszám), személyazonosító okmány számát, születési helyét és idejét, valamint a rendezvényen készült kép- és hangfelvételeket a jövőbeli kapcsolattartás és programszervezés megkönnyítése, továbbá a Kúria tevékenységének dokumentálása és archiválása céljából megőrzi, míg a további személyes adatokat a Beisz. 6. melléklete szerint kezeli.

A Kúria a szakmai és kulturális programokban való részvétel céljából kezelt, papíron átadott személyes adatokat biztonságos helyen őrzi. Különös figyelmet fordít arra, hogy sem az informatikai rendszerben, sem a papíron tárolt személyes adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá.

Amennyiben a szakmai és kulturális programok szervezése során a személyes adatok harmadik felek (más bíróságok vagy állami intézmények, szállodák, kulturális intézmények, éttermek, stb.) irányába történő közlése válik nélkülözhetetlenné, akkor a Kúria célhoz kötötten, a harmadik fél által indokoltan kért és a beléptetéséhez/azonosításához feltétlenül szükséges személyes adatokat az Érintett hozzájárulásával továbbítja.

4.      A sajtó tájékoztatásával és külső kommunikációval összefüggő személyes adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja a médiumokkal való kapcsolattartásra vonatkozó jogszabályi és egyéb rendelkezéseknek való megfelelés. Az adatkezelés célja a közvélemény megfelelő informálása, valamint a Kúria jogos érdeke.

A kezelt adatok köre a médium megnevezése, a képviselőjének neve, a telefonszáma, az e-mail címe. Ezen személyes adatokat a Kúria a Beisz. 6. melléklete szerint kezeli.

5.      Tájékoztatás az elektronikus megfigyelőrendszerről

Az adatkezelés jogalapja a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény.

A Kúria épületében a Kúria által üzemeltetett kamera a földszint 44. számú ügyfélfogadó iroda helységében található, melyről az épület főbejáratánál kihelyezett figyelmeztető tábla tájékoztatja az Érintettet.

A kamera az általa megfigyelt területre belépő személy képmását és cselekvését rögzíti. A képfelvétellel egyidejűleg hangrögzítésre nem kerül sor. A kamera által közvetített élőképet az erre kijelölt igazságügyi alkalmazott figyelemmel kísérheti. A kamera folyamatos felvételt készít munkanapokon 07:00 és 18:00 között, míg ezen időintervallumon kívül a kamera mozgásérzékelés esetén készít felvételt.

A Kúria a felvételeket az alábbi célból használhatja fel:

-         a személyes és különleges adatok sérelme gyanújának kivizsgálása végett,

-         a bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése esetén a szükséges intézkedés megtételéhez,

-         jogszabályi felhatalmazáson alapuló megkeresések teljesítése érdekében,

-         az Érintett jogai gyakorlásának biztosítása érdekében.

A Kúria a felvételeket három munkanapig tárolja, azzal, hogy ezen időtartamot követően azokat automatikusan törli, kivéve, ha a felvételeket fenti célból felhasználja. A Kúria a felvételeket az erre használt számítástechnikai eszközben található merevlemezen, digitálisan rögzítve tárolja, mely külső hálózatról nem hozzáférhető.

A felvételhez a Kúria Elnöke, Elnökhelyettese, Főtitkára, Főtitkár-helyettese, az Ügykezelő Iroda vezetője és helyettese, továbbá a kijelölt igazságügyi alkalmazott fér hozzá a feladataik ellátása érdekében. A felvételhez való hozzáférést a Kúria Informatikai Osztálya teszi lehetővé.

A Kúria külön tájékoztatja az Érintettet, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztató VII. pontjától eltérően, a képfelvétel keletkezésének időpontjától számított 3 munkanapon belül kérhet írásbeli tájékoztatást, az adatkezelés korlátozását, valamint betekintést arról, hogy mi látható a felvételen az Érintettel összefüggésben.

Az Érintettnek a kérelmében meg kell jelölnie azokat az adatokat (milyen napon, hány órakor készült a felvétel, miről azonosítható be az Érintett, a kérelem teljesítésének módját, és amennyiben a képfelvétel zárolását kéri, ennek indokát), amely alapján a Kúria a kérelem tárgyában intézkedni tud.

Az Érintett kérelmére a Kúria legfeljebb 25 napon belül válaszol. A Kúria az Érintett kérelme beérkezésétől számított 30 napig zárolja a képfelvételt, majd ezt követően – a jogszabályi kötelezettség teljesítése kivételével – a zárolt felvétel törlésre kerül. A Kúria abban az esetben ad a felvételről másolatot, ha ezzel más Érintett jogát nem sérti.

6.      A Kúria által kötött szerződésekkel összefüggő személyes adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja a szerződéskötésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása, míg az adatkezelés célja a szerződések teljesítése, valamint a Kúria jogos érdeke.

A Kúria által kezelt személyes adatokat az Art. 1. melléklet 3. pontja határozza meg. 

A szerződéskötés során megadott személyes adatokat a Kúria a szerződés teljesítése és a teljesítés bizonyíthatósága érdekében a Beisz. 6. melléklete szerint kezeli.

A titoktartási kötelezettség terhe mellett kötött szerződések körében és a szerződések teljesítéséhez szükséges titoktartási nyilatkozatokon rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelésének időbeli korlátja nincs.

IX. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

A Kúria fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.