Aktualitások
Tájékoztató a Pfv.V.22.478/2016/7. számú ügyben, az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 306. § (4) bekezdése szerinti visszatartási jog nem önálló szavatossági igény
A peres felek közötti vállalkozási szerződéses jogviszonyban a megrendelő a vállalkozói díj egy részének kifizetését megtagadta, mivel szerinte a vállalkozó hibásan teljesített és a műszaki dokumentáció egy részét sem adta át neki. ...
A lett Legfelsőbb Bíróság irányításával és a Kúria közreműködésével elindult európai uniós igazságügyi projekt keretében kúriai delegáció tett tanulmányi látogatást a spanyol Legfelsőbb Bíróságon
A lett Legfelsőbb Bíróság, a litván Legfelsőbb Bíróság, a spanyol Legfelsőbb Bíróság, a Kúria, az Antwerpeni Egyetem és a Ljubljanai Egyetem közös, európai uniós társfinanszírozású, a „Legfelsőbb bíróságok mint a bírósági rendszerek hatékonyságának garanciái az Európai Unióban” elnevezésű projektje keretében 2017. február 15-17. között kéttagú kúriai delegáció tett tanulmányi látogatást a spanyol Legfelsőbb Bíróságon. ...
Tájékoztató a Kúria Kfv.III.37.689/2016. számú ügyéről, versenyfelügyeleti eljárás során kiszabott bírság tárgyában
A versenyfelügyeleti eljárás során komoly mértékű versenyfelügyeleti bírság kiszabása indokolt akkor, ha az eljárás alá vont tartósan a fogyasztók megtévesztésére alkalmas kereskedelmi gyakorlatot tanúsít, amely az eljárás alá vont elnevezését, ...
Tájékoztató a Kúria Gfv.VII.30.150/2016/10. számú végzéséről devizalapú kölcsönszerződésekben az ügyleti kamat éves százalékos értékének meghatározásáról
A peres felek CHF alapú kölcsönszerződést kötöttek személygépkocsi vételárának finanszírozására. A szerződésben meghatározták a kölcsön összegét, a törlesztő részletek számát, havi összegét, a törlesztés teljes összegét, valamint a THM-et. ...
Összefoglaló az Mfv.III.10.193/2016/4. számú, szolgálati járandóság szüneteltetése tárgyú ügyben hozott határozatról
Az alperes a 2014. május 21-én kelt határozatával elrendelte a felperes szolgálati járandósága folyósításának 2014. június 1-től december 31-ig történő szüneteltetését. A másodfokú szerv a határozatot helybenhagyta, mert a felperes 2014. január 1-április 30-ig ...
TÁJÉKOZTATÓ a Bfv.II.758/2016/6.számú ügyben hozott döntésről
A büntetendő előkészület elkövetője kizárólag önálló tettes lehet. A lőfegyverre és lőszerre egyidejűleg elkövetett bűncselekmény természetes egység. ...
Tájékoztató a Kfv.VI.35.631/2016. számú, a közvetett képviselőként eljáró vámügyintéző egyetemleges vámfizetési kötelezettsége tárgyában hozott ügyben
Felperes közvetett képviselőként intézte az őt megbízó gazdasági társaság vámügyeit, így többek között egy sikertelen export értékesítés után visszahozott áru belföldi vámkezeltetését, illetve a vámmentes vámkezeléshez szükséges határidő meghosszabbítását. Az erre vonatkozó kérelemre indult eljárást azonban a vámszerv felfüggesztette a megbízónál időközben folyamatban lévő utólagos ellenőrzés lezártáig. A vizsgálat nyomán hozott határozat a szóban forgó termék helytelen áruosztályozásának megállapítása miatt vámfizetési kötelezettséget írt elő, melyhez további határozattal vámigazgatási bírság kiszabása kapcsolódott. ...
Összefoglaló az Mfv.III.10770/2016/4. számú, öregségi nyugdíj szüneteltetetése tárgyú ügyben hozott, az Alkotmánybíróság eljárását kezdeményező végzésről
Az 1947. december 24-én született felperes 2002-től szolgálati nyugdíjban részesült, amely ellátás 2012. január 1-től öregségi nyugdíjként került továbbfolyósításra. A felperes 2002. szeptember 2-tól közszolgálati, majd kormányzati szolgálati jogviszonyban állt, a jogviszony utóbb, a 2013. szeptember 4-én kelt felmentés folytán megszűnt. Az elsőfokú társadalombiztosítási szerv a felperes bejelentése alapján, a kormányzati szolgálati jogviszony fennállása miatt – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 83/C. § (1)-(2), (4) bekezdése, valamint 102/I. § (1)-(2) bekezdése alkalmazásával – az öregségi nyugdíj 2013. július 1-jei hatállyal történő szüneteltetését rendelte el, a határozatot a másodfokú szerv helybenhagyta. ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.338/2016. számú ügyről azonnali hatályú felmondás tárgyában
A felperes 1993. augusztus 2-ától állt az alperes, illetve jogelődje alkalmazásában, a 2009. október 1-jén kelt munkaszerződése szerinti munkaköre ügyfélkapcsolati műszaki területi referens. A perbeli időszakban az s-i ügyfélszolgálati irodában irodavezető-helyettesi munkakört töltött be. Az ügyfélszolgálati munkatársak két rendszert használtak az ügyfelekkel kapcsolatos ügyintézés során, az egyik az ún. „ügyfélhívórendszer”, a másik a „SAP” rendszer. ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENHATÁLYOS IRÁNYMUTATÁSOKSAJTÓFOTÓK, VIDEÓK, HANGANYAGOKNEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK