Aktualitások
A közös európai jogalkalmazás mezsgyéjén
A bírósági határozatok kötelező ereje volt a témája annak a nemzetközi konferenciának, amelyen hazánk képviseletében részt vett dr. Darák Péter, a Kúria elnöke is ...
Tájékoztató a Kúria Pfv.V.21.066/2017/6. számú jelentős döntésében, felek szerződésére nem irányadó jogszabály alapján jogszabálysértő a viszontkereset elutasítása
A felperes jogelődje és az alperes 2009. október 29-én „vállalkozási keretszerződést” kötöttek a 2010. május 1. és 2010. október 31. közötti Sanghajban tartott világkiállítás Magyar Nemzeti Pavilonjának komplett kivitelezése és üzemeltetése, a hivatalos magyar részvétel kulturális programjainak és a kapcsolódó rendezvényeknek a megszervezése és lebonyolítása, a sajtó és PR-tevékenység ellátása, valamint az EXPO befejezése után az eredeti állapot visszaállítása tekintetében. ...
Összefoglaló az Mfv.III.10.159/2017/9. számú, öregségi nyugdíjrész megállapítása tárgyú ügyben hozott határozatról
Az elsőfokú társadalombiztosítási szerv a 2016. március 25-én kelt határozatával – a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK Rendelet (Rendelet) 52. cikk (1) bekezdése, a Rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK Rendelet 13. cikke, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 18. §-a, 20. § (2) bekezdése, 20/A. §-a, 21. § (1), (3) bekezdése, 22. § (1) és (4) bekezdése, valamint a Tny. végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet (Tnyvhr.) 12. § (1) bekezdése alkalmazásával – 2015. december 27-étől 108.340 forint összegű öregségi nyugdíjrészt állapított meg a felperes részére. ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.545/2016. számú ügyről azonnali hatályú felmondások jogellenességének megállapítása tárgyában
Az I. rendű felperes 1977. július 4-étől állt az alperes alkalmazásában, különböző munkakörökben foglalkoztatták. A 2013 augusztus hónapot követően az ügyvezető és a II. rendű felperes mint szállodaigazgató az I. rendű felperest bízták meg a bérelszámolással többletfeladatként, ezért 2013. október 1-jétől a havi fizetése 270.000 forintra módosult. ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.617/2016. számú ügyről kártérítés megfizetése tárgyában
Az alperes a 2010. február 4-én kötött munkaszerződés alapján gépjárművezető munkakört töltött be az alperesnél. 2013. október 29-én munkavégzési kötelezettségének teljesítése során közlekedési balesetet okozott. A MBX-705 forgalmi rendszámú ...
Tájékoztató a Kúria Knk. IV. 37. 333/2017/3, a Knk. IV. 37.335/2017/3-as számú valamint a Knk. VII. 37.326/2017/2 és a Knk. VII. 37. 336/2017/2 -as számú népszavazási ügyekben meghozott döntéseiről
A Kúria 2017. június 20-án helyben hagyta az Nemzeti Választási Bizottság 11/2017 és 12/2017-es számú határozatait, amelyek megtagadták az alábbi kérdések hitelesítését. "Egyetért-e Ön azzal, hogy a magyar kormány éljen a Magyarország ...
Tájékoztató a Kúria döntéséről a Kfv.IV.35.259/2017 számú ügyben, a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás igénybevételének egyes feltételeiről
Magánszemély által benyújtott Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás iránti kérelem nem utasítható el azon az alapon, hogy az adott erdőrészleten részben az államnak is van tulajdona. Ha a támogatás alapját ...
Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.704/2016. szám alatt folyamatban volt végkielégítés-különbözet megfizetése iránti perben született döntésről
A felperes 2007. november 1-jei hatállyal létesített munkaviszonyt az alperes jogelődjével határozott időre, 2008. október 31-ig ügyvezető munkakör ellátására. A munkáltatói jogkört a tulajdonos ügyvezetője gyakorolta felette ...
Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.550/2016. számú elvi jelentőségű határozatáról munkáltatói döntésen alapuló illemtényrész és illetménypótlék tárgyában
A felperes 2001. január 1-jétől állt közalkalmazotti jogviszonyban az alperesnél, 2006. január 1-jétől a kistérségi szociális központot vezette. Illetményét akként állapították meg, hogy a 182.800 forint garantált illetményen felül 62.000 forint munkáltatói döntésen alapuló illetményrészben és 47.250 forint magasabb vezetői pótlékban részesült ...
Darák Péter, a Kúria elnöke is tagja annak a társadalmi bizottságnak, amely a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust készíti elő
Az alakuló ülést 2017. június 15-én Budapesten, a Prímási Palotában tartották. ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENHATÁLYOS IRÁNYMUTATÁSOKSAJTÓFOTÓK, VIDEÓK, HANGANYAGOKNEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK