Aktualitások
A garázdaság bűncselekményének megvalósulásához szükséges, hogy az elkövetett cselekmény megbotránkoztató vagy riadalomkeltő legyen
Tájékoztató a Kúria Bfv.III.796/2018. számú jelentős ügyben 2018. november 13-án hozott határozatáról:
A járásbíróság a 2017. január 12. napján kelt ítéletével a terheltet bűnösnek mondta ki garázdaság vétségében [Btk. 339.§ (1) bekezdés]. Ezért a terheltet 3 évi időtartamra próbára bocsátotta, rendelkezett a bűnjelekről és a bűnügyi költség viseléséről ...
Darák Péter: A felkészülés igénye vezette a tavalyi évet
A Kúria 2017. évi, a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében elvégzett tevékenységéről számolt be dr. Darák Péter az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága előtt 2018. november 20-án, Budapesten. A Bizottság egyhangúlag támogatta a beszámoló elfogadását ...
Tájékoztató munkaviszony megszüntetés jogkövetkezményei és egyéb járandóságok tárgyában hozott kúriai döntésről
A Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.574/2017. számú ügy elvi tartalma: a versenytilalmi megállapodás alapvető feltétele, hogy a munkavállalói (és ebbe a vezető állású munkavállaló is beleértendő) kötelezettsége teljesítése fejében a munkáltató ellenértéket fizessen. Az ellenérték a munkavállaló lényeges, joga korlátozásának kompenzálását szolgálja, mivel a megállapodás az új munkaviszony létesítésében gátolja ...
Tájékoztató az azonnali hatályú felmondás jogellenessége és jogkövetkezményei tárgyában hozott kúriai döntésről
Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.572/2017. számú ügy elvi tartalma:
I. A sérelemdíj megállapításának feltétele a személyiségi jogsértés (jogellenesség) fennállta és a nem vagyoni sérelem bekövetkezte. A magatartás és a sérelem között okozati összefüggésnek kell fennállnia. ...
Az új Pp. alkalmazásának tapasztalatairól
„Egy perrend sorsa nemcsak annak betűitől, hanem azok egyéniségétől is függ, kik hivatva vannak annak életet adni, a bíráktól, és hozzá kell tennem, az ügyvédektől is.” – idézte Plósz Sándor korábbi igazságügyi miniszter, az 1911-es polgári perrendtartás tervezete kidolgozójának szavait dr. Orosz Árpád. ...
Ítélt dolog (res iudicata) vizsgálata szerződés uzsorás jellegének megállapításához
Tájékoztató a Kúria Pfv.V.21.235/2018/12. számú egyedi ügyben hozott határozatról: A peres felek között 1994-ben és 1999-ben kötött szerződésekből eredően korábban többféle kártérítési és kártalanítási igény tárgyában születtek jogerős határozatok. ...
Illetménypótlék megfizetése felsőoktatási intézmény részeként működtetett klinikai központban dolgozók esetében
Tájékoztató az Mfv.II.10.092/2018. szám alatt folyamatban volt perről: A felperesek egyetemi docens, egyetemi adjunktus, egyetemi tanár, illetve tudományos főmunkatárs munkakörben álltak közalkalmazotti jogviszonyban az alperessel. Munkavégzési helyük az egyetem klinika szervezeti egységében volt. A kutatással és oktatással kapcsolatos munkaköri feladataik mellett munkaidejükben egészségügyi szolgáltatást, betegellátással kapcsolatos feladatokat is végeztek. ...
Közszolgálati tisztviselői jogviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei
Tájékoztató az Mfv.II.10.086/2018. szám alatt folyamatban volt perről: A felperes 2001. augusztus 1-jétől állt közszolgálati jogviszonyban az I. rendű alperessel, a megyei önkormányzat hivatalával 2008-tól a közgazdasági iroda vagyongazdálkodási csoport szervezeti egységében jogi munkatárs, jogtanácsos munkakört látott el. ...
Kónya István: A mentesség nemzetközi közjogi és magánjogi szabályainak megfelelő alkalmazása erősíti a jogállamot
A nemzetközi köz- és magánjogi immunitás aktuális joggyakorlati kérdései címmel rendezett konferenciát a Kúria 2018. november 14-én, Budapesten. A tanácskozáson kúriai bírák, illetve minisztériumok képviselői ismertették a témához kapcsolódó jogi szabályokat, rendelkezéseket, valamint a joggyakorlatot. ...
A Kúria döntése magánlaksértés bűntettével kapcsolatos ügyben
Tájékoztató a Kúria Bfv.I.541/2018. számú jelentős ügyben 2018. szeptember 11-én hozott határozatáról: A Be. 422. § (1) bekezdés b) pontja szerint a vádirat törvényes eleme a vád tárgyává tett cselekmény pontos leírása. Ennek hiányában helye lehet a Be. 567. § (2) bekezdés d) pontjára figyelemmel az eljárás megszüntetésének, amennyiben a vádirat nem, vagy hiányosan tartalmazza a 422. § (1) bekezdésében írt törvényes elemeket, és emiatt a vád érdemi elbírálásra alkalmatlan. Ezen megszüntetési ok törvénysértő megállapítása viszont a felülvizsgálatot megalapozó eljárási szabálysértés ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENTANÁCSADÓ ÉS KONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEISAJTÓKOLLÉGIUMOK SZAKMAI ANYAGAINEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIKONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK