Aktualitások
Tájékoztató a Kfv.VI.37.731/2016. számú kamarai fegyelmi jelentős ügyben, a közérdekű bejelentőt a bejelentése megtétele miatt nem érheti hátrány, azonban fegyelmi eljárás alapján képezheti a bejelentés megtételének elkésettsége
A szabadalmi ügyvivő felperes 2013. augusztusában értesült arról, hogy veszély fenyegeti a hivatal részére átadott szabadalmakat. 2013. szeptember 11-én közérdekű bejelentést tett a szabadalmi dokumentumok letöltésének lehetőségéről, melynek ...
Tájékoztató a Kfv.VI.35.502/2016. számú jelentős ügyben, a hatóság mulasztása esetén a kérelmezett jog gyakorlása akkor illeti meg az ügyfelet, ha a jog gyakorlásához előírt további jogszabályi feltételek is teljesülnek
A felperes a tulajdonában álló lakóépület bontásának engedélyezését kérte az építésügyi hatóságtól, melyet az elutasított, mert a bontás műemlékvédelmi szempontból nem volt engedélyezhető, illetőleg a bontással érintett ingatlan ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.211/2016. számú ügyről munkavállaló azonnali hatályú felmondása tárgyában
A felperes traktoros munkakörben állt az alperes alkalmazásában. 2013. december 20-ától 2014. december 19-éig táppénzen volt. Táppénzre jogosultságának 2014. december 19-ei lejártát megelőzően a felperes az alperes egyik ügyvezetőjének ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által elbírált ügyről, a munkaviszonyban általában – a felek írás- vagy olvasásképtelensége, illetve eltérő nyelvértése kivételével - írásba foglaltnak tekintendő az egyszerű okiratba foglalt jognyilatkozat is
A felperes 2011. január 31-én kelt munkaszerződés alapján tesztelő, üzleti szakértő munkakörben határozatlan idejű munkaviszonyban állt az alperes alkalmazásában. 2014. január 6-án a munkáltatóijogkör-gyakorló, J.L. és M.A. tulajdonos a felperest arról tájékoztatták, hogy a munkaviszonyát megszüntetik. 2014. január 31-én a munkáltatóijogkör-gyakorló szabadsága miatt a felperes M.A-t arról tájékoztatta, hogy aláírja a közös megegyezésről szóló megállapodást. A dokumentumra a munkáltató aláírásánál az alperes társaság céges bélyegzője és J.L. ügyvezető névbélyegzője került. ...
Tájékoztató a Kfv.VI.37.651/2016. számú orvosetikai határozattal kapcsolatos jelentős ügyben
A Magyar Orvosi Kamara területi szervezetének etikai bizottsága és az Országos Etikai Bizottság a kamara tagjával szemben jogosult etikai eljárás lefolytatására. A megyei orvosi kamara etikai bizottsága határozatával a felperest megrovás etikai büntetésben részesítette egy honlapon tett bejegyzése miatt. ...
Tájékoztató az Mfv.II.10.294/2016., valamint az Mfv.II.10.299/2016. számú ügyekről a munkahelyen töltött várakozási idő megítélése tárgyában
A felperesek munkaviszonyban álltak az alperessel autóbuszvezető munkakörben. 2000. október 17-én előterjesztett keresetükben annak megállapítását kérték, hogy a Kollektív Szerződés VII. fejezet, a munka díjazása 1/a. pontja és a 7. számú melléklet ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.209/2016. számú ügyről - átszervezéssel indokolt, de a felajánlható munkakör hiányát is tartalmazó felmondás tárgyában
A felperes 2011. május 2-ától pályázati referens munkakörben állt az alperes alkalmazásában. A munkáltató a jogviszonyát rendes felmondással 30 napos felmondási idő biztosításával megszüntette átszervezésre és a munkakör megszűnésére hivatkozással. A jogviszonyt megszüntető intézkedés azt is tartalmazta, hogy a felperes munkaköri feladatait az alperes más munkavállalók között szétosztja, emiatt a továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség, „más munkakört pedig a munkaszervezeten belül nem tud felajánlani”. A felperes kereseti kérelme a munkaviszony jogellenes megszüntetésének megállapítására, és az ehhez fűződő jogkövetkezmények alkalmazására irányult. ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.139/2016. számú ügyről - védett korú, nyugdíjasnak nem minősülő munkavállaló munkaviszonya felmondással történő megszüntetése tárgyában
A felperes 1974. október 24-étől állt az alperes, illetve jogelődje alkalmazásában. Fő feladatát az az ingatlanok bérlet útján történő hasznosítása, értékesítése, jogi sorsának rendezése és az ingatlannyilvántartás képezte. A munkáltató 2014. november 10-én felmondás elnevezésű okiratával szüntette meg a felperes jogviszonyát az Mt. 65-70. §-ára tekintettel felmondási idő biztosítása mellett. Indokolása szerint két bérleti szerződés bérleti díját kirívóan alacsony összegben határozta meg. ...
Tájékoztató a Kúria Mfv.III.10.245/2016/7. számú döntéséről, a Tny. 43. § (2) bekezdését szűkíti a Tny. végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6.) Korm.rendelet 31. §-a, amely kizárólag okirati bizonyítást enged
A felperes 1977. augusztus 1-től 1984. augusztus 31-ig a T.-nál ösztöndíjas státuszban, – ezen belül 1977. augusztus 1-től 1982. április 15-ig az ÁÉV-nál, 1982. április 16-tól 1984. február 1-ig a Szakközépiskolánál, 1984. február 2-től 1984. augusztus 31-ig a Bábszínháznál – ledolgozott időt kérte szolgálati időként elismerni. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI törvény (Tny.) 37. § (4) bekezdése, mely szerint a biztosítással járó jogviszony 1998. január 1. napját megelőző időtartamát az 1997. december 31-én hatályos jogszabályok alapján kell szolgálati időként figyelembe venni, az anyagi jogi szabályok tekintetében írta elő az 1997. december 31. napján hatályos jogszabályi rendelkezések alkalmazását, az eljárási szabályok tekintetében nem. ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENHATÁLYOS IRÁNYMUTATÁSOKSAJTÓFOTÓK, VIDEÓK, HANGANYAGOKNEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK