Aktualitások
BEADVÁNY VÁLASZTÁSI ÜGYBEN
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. szerinti bírósági felülvizsgálati kérelmet e törvény 224. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottságnál kell előterjeszteni. Választási ügyben a jogi képviselő elektronikus dokumentumként, elektronikus aláírással ellátott beadványa kizárólag a valasztasifelulvizsgalat@kuria.birosag.hu e-mail címre terjeszthető elő.
Tájékoztató a Kfv.III.35.273/2015. számú adózással kapcsolatos ügyben
Érdemi felülvizsgálatra alkalmatlan az az ítélet, melyben a bíróság több rendelkezésére álló lényeges bizonyítékot nem értékelt. Az elsőfokú adóhatóság határozatában a felperes terhére áfa adónemben adókülönbözetet állapított meg, és ...
Tájékoztató a Kfv.III.35.261/2015. számú adózással kapcsolatos elvi ügyben
A kifizetőt százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás – fizetési kötelezettség terheli a belföldi magánszemélynek juttatott jövedelem után. Ilyen jövedelemnek minősül az értékpapír formában megszerzett jövedelem ...
Tájékoztató a Kfv.IV.35.181/2015/7. számú, az EMVA támogatások visszafizetéséhez kapcsoldó kamatszámításról szóló döntésről
A felperes állattartó telepek korszerűsítéséhez támogatási kérelmet terjesztett elő a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatóságánál. A hatóság a támogatási kérelemnek helyt adott és 33.649.785 forint nettó ...
Tájékoztató a Köf.5025/2015/4. számú, az önkormányzati rendeletek kihirdetésével kapcsolatos határozatról
A Kúria megállapította, hogy amennyiben az önkormányzat olyan rendeletet hirdet ki, amely nem tartalmaz hatályba léptető rendelkezést, úgy e rendelet közjogilag érvénytelen, ami a rendeletnek a kihirdetése napjára történő ...
Tájékoztató a Kúria közérdekű adat kiadása tárgyában meghozott Pfv.IV.21.535/2015/6. számú ítéletéről
A jogerős ítélet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján kötelezte az alperest, hogy elektronikus formában adja ki a felperes részére a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint megrendelő, másrészről a Századvég Politikai Iskola Alapítvány, a Stategopolis Kft., valamint a Századvég Gazdaságkutató Zrt., mint vállalkozók között 2012. február 23-án létrejött szerződés alapján a vállalkozó által elkészített tanulmányok, elemzések, szakértői anyagok másolatát. ...
Tájékoztató a Kúria Gfv.VII. tanácsa által, tárgyaláson kívül elbírált 30.201/2015. számú kiemelt jelentőségű ügyről, felszámolás során kötött szerződés érvénytelenségének megállapítása tárgyában
A felperes annak megállapítása iránt indított keresetet, hogy a közszolgáltatást ellátó, felszámolás alá került és stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősített I. r. alperes vagyonának nem nyilvános pályázat útján történő értékesítésére ...
Tájékoztató a Kfv.V.35.625/2014. számú, a mögöttes felelős bevalláson, adóhatározaton alapuló, egy határozatba foglalt kötelezése kérdésében adóügyben meghozott döntésről
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény /a továbbiakban: Art./ a II. fejezetben szabályozza az adókötelezettséget (14.§), amely szerint az adózó az adó és a költségvetési támogatás megállapítása, megfizetése (kiutalása) érdekében köteles ...
Portréinterjú Dr. Orosz Árpáddal, a Kúria Polgári Kollégiumának kollégiumvezető helyettesével
"Végrendelet: akarati elv kontra alaki hiba"- Dr. Orosz Árpád a titkári beosztás "elkerüléséről", a londoni bírósági lapozóról, a jogi oktatás szemléletéről és a kis falutól a Kúriáig vezető útról ...
TÁJÉKOZTATÓ A KÚRIA M.I. TANÁCSA ÁLTAL TÁRGYALÁSON KÍVÜL ELBÍRÁLT MFV.I.10.236/2015. SZÁMÚ ÜGYRŐL MUNKAVÁLLALÓI AZONNALI HATÁLYÚ FELMONDÁS TÁRGYÁBAN
A felperes 2004. október 18-ától állt az alperes alkalmazásában, 2009. június 25-étől üzemfenntartási osztályvezetői munkakörben foglalkoztatták. 2012. november 7-én a felperest és munkatársait az Á. utcai irodából a B. utca 32. szám alatti központi irodaházba költöztették. Gy.G. főmérnök már 2012. november 6-án levélben kérte a vezérigazgató-helyettest, hogy az Üzemfenntartás Irányítás munkatársainak az alperes B. utcai irodaházába való beköltözésével párhuzamosan engedélyezze a nyomdai telephelyen (Á. utca) használt számítástechnikai eszközöknek az áthelyezését. ...

A KÚRIÁRÓL
SAJTÓ
ELÉRHETŐSÉGEK
JOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉG
FOTÓK, VIDEÓK, HANGANYAGOK
GYAKORLATI TUDNIVALÓK
HATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBEN
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
KÖZÉRDEKŰ ADATOK
HATÁLYOS IRÁNYMUTATÁSOK
UNIÓS PROJEKTEK
HASZNOS OLDALAK