Aktualitások
BEADVÁNY VÁLASZTÁSI ÜGYBEN
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. szerinti bírósági felülvizsgálati kérelmet e törvény 224. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottságnál kell előterjeszteni. Választási ügyben a jogi képviselő elektronikus dokumentumként, elektronikus aláírással ellátott beadványa kizárólag a valasztasifelulvizsgalat@kuria.birosag.hu e-mail címre terjeszthető elő.
Tájékoztató a Pfv.IV.20.133/2016. számú szerzői joggal kapcsolatos ügyben
A felperes az internetszolgáltató alperessel szemben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 94. § (1) bekezdés d) pontja alapján terjesztett elő keresetet, amelyben kérte az Szjt. 94. § (4) bekezdés b) pontja szerint a jogsértés elkövetéséhez kereskedelmi ...
Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában
Az interjú itt olvasható és meghallgatható. ...
A nemzetközi jogásztársadalom Budapestre figyelt
Budapest adott otthont az Európai Jog Nemzetközi Szövetsége (FIDE) XXVII. kongresszusának 2016. május 18 – 22. között. A rangos szakmai eseményt először rendezték ...
Tájékoztató a Kúria Gfv.VII.30.319/2015/12. számú végzéséről a felszámolási eljárásban közbenső mérleggel lezárt elszámolási időszakban történtek elleni kifogás benyújthatóságáról
Az évek óta folyamatban levő felszámolási eljárásban öt közbenső mérleget már jogerősen jóváhagyott az elsőfokú bíróság. A hitelező iratbetekintés során átvizsgálta a felszámoló által a felszámolás teljes időtartama alatt felszámolási költségként ...
"New Hungarian Civil Procedure Act and the Development of European Rules of Civil Procedure” konferencia a Magyar Igazságügyi Akadémián
Az Országos Bírósági Hivatal az MTA TK Jogtudományi Intézete, az Európai Jogi Intézet (ELI) és a Nemzetközi Intézet a Magánjog Egységesítéséért (UNIDROIT) közreműködésével konferenciát szervez a készülő új magyar polgári perrendtartás, valamint az ELI és az UNIDROIT által 2014-ben indított, a polgári eljárásjog európai szabályainak fejlesztésére irányuló projekt témáiban. ...
Tájékoztató a Kúria döntéséről a Kfv.I.35.720/2015/8. számú jelentős döntésben, az OECD Transzferár Irányelvek alkalmazása tárgyában
Az adóelőny érvényesíthetősége akkor kizárt, ha a jogügylet célja vagy kizárólagosan (csak) az adóelőny elérése, vagy ha az adóelőny elérése uralja a jogügyletet. ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.619/2015. számú ügyről prémium megfizetése tárgyában
A felperes 2014. június 30-án módosított munkaszerződése szerint 2012. április 1-jétől 2015. december 31-éig terjedő határozott időre létesített munkaviszonyt az alperesnél. A munkaszerződés 3. pontja szerint a közgyűlés által meghatározott és jóváhagyott feladatok eredményes teljesítése esetén prémium illeti meg a közgyűlés által meghatározott mértékben és módon. A 6. pontja rögzíti, hogy a felperes munkaviszonya csak közös megegyezéssel vagy rendkívüli felmondással szüntethető meg. A 7. pont szerint a munkáltató ettől eltérően is megszüntetheti a felperes munkaviszonyát, ez esetben azonban egy évi, vagy ha a határozott időből még hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre járó átlagkeresete illeti meg. ...
T Á J É K O Z T A T Ó a Bfv.I.121/2016/6. számú jelentős döntésről: a határozat rendelkező része és indokolása közötti ellentét miatti hatályon kívül helyezés
A járásbíróság az ítéletével a terheltet bűnösnek mondta ki összesen 45 rendbeli, különbözően minősülő csalás bűntettében, és őt halmazati büntetésül három év börtönben végrehajtandó szabadságveszésre és három év közügyektől eltiltásra ítélte. Döntött a bejelentett polgári jogi igényekről, az eljárási illeték és a bűnügyi költség viseléséről. A védelmi fellebbezés folytán eljárt törvényszék az ítéletet megváltoztatva, a terhelt cselekményeit részben átminősítette, a vele szemben kiszabott szabadságvesztés tartamát két évre enyhítette, egyebekben az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. ...
T Á J É K O Z T A T Ó a Bfv.I.1.800/2015/8. számú jelentős döntésről: A bűnszervezetnek nem törvényi kritériuma a hierarchikus kapcsolat, az elkövetés megállapítása tényből vont következtetés eredménye
Az eljárt bíróságok az I. rendű terhelt bűnösségét társtettesként elkövetett kábítószerrel visszaélés bűntettében [1978. évi IV. törvény 282/A. § (1) bekezdés IV. fordulat, (3) bekezdés] állapították meg és őt, mint bűnszervezetben elkövetőt tizenegy év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre és a közügyektől tíz év eltiltásra ítélték azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható. ...

A KÚRIÁRÓL
SAJTÓ
ELÉRHETŐSÉGEK
JOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉG
FOTÓK, VIDEÓK, HANGANYAGOK
GYAKORLATI TUDNIVALÓK
HATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBEN
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
KÖZÉRDEKŰ ADATOK
HATÁLYOS IRÁNYMUTATÁSOK
UNIÓS PROJEKTEK
HASZNOS OLDALAK