Aktualitások
Tájékoztató a Kúria döntéséről a Kfv.I.35.472/2016/5 számú jelentős ügyben, a pénzügyi rendezettségi feltétel miatt vissza nem térített áfára jutó kamattal összefüggésben kialakult jogvita részletkérdéseiről
A negyedéves bevalló felperes részére az adóhatóság 2012. július 9-én 420.000.000 Ft visszatartott általános forgalmi adót (a továbbiakban: áfa) utalt ki pénzügyi ellenőrzéseket követően. ...
A lett Legfelsőbb Bíróság irányításával és a Kúria közreműködésével elindult európai uniós igazságügyi projekt keretében lett, litván és spanyol legfelsőbb bírósági delegáció tett tanulmányi látogatást a Kúrián
A lett Legfelsőbb Bíróság, a litván Legfelsőbb Bíróság, a spanyol Legfelsőbb Bíróság, a Kúria, az Antwerpeni Egyetem és a Ljubljanai Egyetem közös, európai uniós társfinanszírozású, a „Legfelsőbb bíróságok mint a bírósági rendszerek hatékonyságának garanciái az Európai Unióban” elnevezésű projektje keretében 2016. november 22-24. között a lett Legfelsőbb Bíróság, a litván Legfelsőbb Bíróság és a spanyol Legfelsőbb Bíróság három-három tagú delegációja, köztük a spanyol Legfelsőbb Bíróság elnökhelyettese tett tanulmányi látogatást a Kúrián. ...
Tájékoztató a Kúria Gfv.VII. 30.147/2016/12. számú egyedi ügyben hozott határozatáról, a tartósan hátrányos üzletpolitika alapján fennálló felelősség körében
Az önkormányzat a kórházi szolgáltatás biztosítása tekintetében fennálló kötelezettségét oly módon teljesítette, hogy a korábbi költségvetési szerv helyett közhasznú társaságot hozott létre, majd törvényi kötelezettségének eleget téve a közhasznú társaság helyett 2009. január 1-jétől egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapított (Kft.). Az önkormányzat a Kft.-t a kórházi működés következtében a közhasznú társaságnál felhalmozódott veszteséggel alapította meg. A Kft. működése során a veszteséget sikerült csökkenteni, azonban 2011 májusában az önkormányzat a kórházi feladat ellátására ismét költségvetési szervet hozott létre és a feladatot az új költségvetési szervre ruházta át. Az annak ellátásához szükséges vagyontárgyak vonatkozásában részben megszüntették az önkormányzat és a Kft. között fennállt vagyonkezelési szerződéseket, részben pedig az ingóságok az önkormányzat által megvételre kerültek. ...
Tájékoztató a Pfv.I.20.316/2016. számú egyedi ügyben, végrehajtási igényperben a foglalás alóli feloldásra alapot adó kötelmi igény keletkezéséről, üzletrészre vonatkozó vételi jog gyakorlása esetén
A felperes kft. – szindikátusi szerződés kikötéseinek megfelelően – megküldte az üzletrész vételi jogának gyakorlására vonatkozó nyilatkozatát az üzletrész tulajdonosának, az opciós vételárat azonban nem közölte. A felperes kft. és az üzletrész tulajdonosa a szindikátusi szerződésben részletesen szabályozták az opciós vételár megállapításának módját és kötelezettséget vállaltak arra, hogy a vételár közlését követően adásvételi szerződést fognak aláírni. Az üzletrész tulajdonosa ellen indult végrehajtási eljárásban a végrehajtó a vételi jognyilatkozat megküldését követően lefoglalta a vételi jog tárgyát képező üzletrészt. ...
Tájékoztató a Kúria döntéséről a Kfv.I.35.224/2016/6 számú ügyben, a közigazgatási határozat indokolásának az ügy érdemére kiható hiánya nem pótolható az indokolás perben történő módosításával
[1] Az adóhatóság ellenőrei egy, a felperes tulajdonában álló Eszközön próbajátékot folytattak. Az alperes a 2014. július 29-én kelt határozatával (a továbbiakban: Alap határozat) szerencsejáték engedély nélküli szervezése miatt bírság megfizetésére kötelezte a felperest. ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.178/2016. számú ügyről
A felperes 1999. június 14-én létesített az alperessel munkaviszonyt vasbetonszerelő munkakörre. Az ugyanezen a napon kelt munkaszerződés-módosítás és kiegészítés F/1. pontja szerint külföldi munkavégzésben állapodtak meg. A felperes Magyarországra történő visszaérkezését követően szabadságon volt, majd az alperes olyan iratot küldött ki a részére, miszerint fizetés nélküli szabadságot igényelt. Ezt követően megkapta az alperestől a munkaviszony megszüntetésekor kiadandó igazolásokat, amely szerint a munkaviszonya 2000. március 16-ai hatállyal közös megegyezéssel megszűnik. ...
Tájékoztató a Kúria Bfv.I.1432/2016. számú, határozott idejű szabadságvesztés esetén a feltételes szabadság kedvezményéből történő kizárás lehetőségének kérdésében hozott jelentős határozatáról
Az 1978. évi IV. törvény 47. § (4) bekezdés e) pontja alapján a terhelt akkor zárható ki a feltételes szabadság kedvezményéből, ha a jogerőre emelkedett ítéletben kiszabott szabadságvesztés végrehajtásának megkezdésére szóló felhívás 2009. augusztus 9-ét követően kelt, és a szabadságvesztés letöltését a felhívás alapján az elítélt önhibájából nem kezdte meg. ...
Tájékoztató a Kúria Bfv.I.953/2016. számú jelentős ügyben hozott döntéséről, a kézbesítés útján közölt határozatnak tartalmaznia kell az ítélet indokolását is, az ítélet rendelkező részének kézbesítésével az ítélet közlése nem valósul meg
A Be. 416. § – indítványozó által felhívott – (2) bekezdés c) pontja szerint felülvizsgálatnak van helye, ha a bíróság határozatának meghozatalára a 373. § (1) bekezdés I. b) vagy c) pontjában, illetve II.-IV. pontjának valamelyikében meghatározott eljárási szabálysértéssel került sor. ...
TÁJÉKOZTATÓ a Kúria Bfv.II.780/2016. számú jelentős ügyben hozott döntéséről, a felülvizsgálati indítvánnyal nem támadható tényállás alatt a történeti tények és a személyi körülmények együttese értendő
I. A járásbíróság jogerős ítéletével a fiatalkorú terheltet végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztésre és pénzbüntetésre ítélte. II. Az ítélet ellen az ügyész nyújtott be felülvizsgálati indítványt a törvényi feltételek hiányában törvénysértő pénzbüntetés mellőzése érdekében. Az indítványt a Legfőbb Ügyészség fenntartotta. ...

A KÚRIÁRÓL
SAJTÓ
FORUM SENTENTIARUM CURIAE
JOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉG
FOTÓK, VIDEÓK, HANGANYAGOK
GYAKORLATI TUDNIVALÓK
HATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBEN
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
KÖZÉRDEKŰ ADATOK
HATÁLYOS IRÁNYMUTATÁSOK
UNIÓS PROJEKTEK
HASZNOS OLDALAK