slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. szerinti bírósági felülvizsgálati kérelmet e törvény 224. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottságnál kell előterjeszteni. Választási ügyben a jogi képviselő elektronikus dokumentumként, elektronikus aláírással ellátott beadványa kizárólag a valasztasifelulvizsgalat@kuria.birosag.hu e-mail címre terjeszthető elő.

Tájékoztató a Pfv.V.20.773/2015. számú egyedi ügyben, ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, a szerződésszegés jogkövetkezményei nem alkalmazhatók

A tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatását követően kötött ingatlanhasznosítási megállapodással vegyes vállalkozási jogviszonyban a másodfokú bíróság jogerős   ítéletével csak kisebb részben találta alaposnak a felperesek keresetét. A felek közötti levelezés tartalmából és a tanúvallomásokból arra a következtetésre jutott, hogy az eredeti megállapodáshoz képest megváltozott, mindkét fél által elismerten szükséges műszaki tartalomhoz kapcsolódó vállalkozói díjban a peres felek megállapodni nem tudtak.

A Kúria a Kfv.V.35.394/2014. számú perben meghozott döntése szerint közigazgatási perben a bíróság hivatalbóli kötelezettsége a keresetrészek eljárási és anyagi jogi alapjainak elkülönítése, és előterjesztésük határidejének vizsgálata

A bíróság a polgári ügyek körében felmerült jogvitát erre irányuló kérelem esetén bírálja el. Ilyen kérelmet csak a vitában érdekelt fél terjeszthet elő. A bíróság a felek által előterjesztett kérelmekhez és jognyilatkozatokhoz kötve van. A pert keresetlevéllel kell megindítani, a keresetlevélben fel kell tüntetni (egyebek mellett) az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával, a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet /Pp. 3.§ /1/-/2/ bekezdés, 121.§ /1/ bekezdés/.

Tájékoztató a Kúria Büntető Jogegységi Tanácsának a TÉSZ alkalmazhatóságáról hozott 2/2015. BJE számú jogegységi határozatáról

A Kúria elbírálva a Büntető Kollégium vezetőjének 2015.  június 17-én kelt indítványát, jogegységi határozatban mondotta ki, hogy a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés (TÉSZ) kialakult ítélkezési gyakorlatától eltérésre a hatályos jogszabályok, az EJEB esetjoga,  alkotmánybírósági döntés, és a Kúria Bfv.II.1812/2014/7. számú, 2015. június 11-én kihirdetett felülvizsgálati határozata nem adnak okot.
Az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt feltételes szabadságra bocsátásból kizárását nemzetközi szerződés nem tiltja. A jogintézmény az alkotmányos jogrend része.

Tájékoztató a Pfv.I.20.151/2015. számú ügyben a közös tulajdon megszüntetése iránti kereset elutasítására vezető egyes okokról

A speciális adottságú gyümölcsös és gazdasági épület megjelölésű, a valóságban présház és pince felépítményekkel rendelkező ingatlan az I. rendű felperes és az I. rendű alperes osztatlan közös tulajdona, a II-III. rendű felperesek, valamint a II. rendű alperes haszonélvezők. Az ingatlant mind a felperesi, mind az alperesi család szőlő-és gyümölcstermesztésre, ezen belül elsősorban tárolás céljára használják.

Oldalak

Például 07/06/2015
Például 07/06/2015

Cím: 1055 Budapest, Markó utca 16.
Telefon: 268-4500 Fax: 268-4740
E-mail: kuria@kuria.birosag.hu

A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje:
hétfő, csütörtök, péntek 9-11 h
kedd 9-13 h
szerda 9-15:30 h

Bejelentést, kérelmet, javaslatot, panaszt írásban
(postán, e-mailben, illetve a főbejáratnál elhelyezett gyűjtőládába helyezéssel) lehet benyújtani.