Aktualitások
Tájékoztató Pfv. IV. 20.861/2016 számú, „különösen munkaigényes” ügyben
A Kúria a jogerős ítélet hatályában fenntartásával kötelezte a Magyar Nemzeti Bank alperest az MKB Zrt. részvényeit megvásárló gazdasági társaságok tulajdonosi szerkezetére, felépítésére vonatkozó adatok kiadására közérdekű adatként, meghatározott ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.729/2016. számú ügyről végkielégítés tárgyában
A felperes 1975. január 15-étől állt az alperesnél ügyészségi szolgálati viszonyban. 2010. március 1-jétől a Sz. Nyomozó Ügyészség vezető ügyészeként teljesített szolgálatot. A Legfőbb Ügyész felperes részére 2015. október 20-án kézbesített intézkedésével ...
Összefoglaló az Mfv.III.10.857/2016/8. számú, rokkantsági járadék megszüntetése tárgyában hozott határozatról
A másodfokú társadalombiztosítási szerv a 2016. január 22-én kelt határozatával a 2015. július 28-án kelt elsőfokú határozatot – amelyben az alperes azért szüntette meg a felperes részére 2009. november 1-től folyósított rokkantsági járadékot ...
Összefoglaló az Mfv.III.10.664/2016/5. számú, külföldön történő gyógykezelés engedélyezése iránti méltányossági kérelem elutasítása tárgyában hozott jelentős határozatról
Az alperes jogelődje 2016. január 7-én határozatot hozott, amelyben a felperes törvényes képviselője által 2015. december 22-én benyújtott, külföldön történő gyógykezelés engedélyezésére irányuló méltányossági kérelmet – a külföldön történő gyógykezelések ...
Összefoglaló az Mfv.III.10.698/2016/8. számú, foglalkoztatót baleseti járadék megtérítésére kötelező határozat tárgyában hozott határozatról
Az alperes a 2014. január 31-én kelt határozatával a felperes által foglalkoztatott biztosított részére – a 2007. szeptember 28-án bekövetkezett üzemi baleset miatt – 2009. február 1. és 2014. január 31. között kifizetett 987.513 forint baleseti járadék ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.751/2016. számú ügyről megbízási díj megfizetése tárgyában
Az I. rendű felperes 2007. január 1-jén került az S. Rendőrkapitányság vizsgálói beosztásába, 2012. április 15-étől bűnügyi technikus. 2007. február 28-án vizsgálói munkaköri leírást kapott, amely szerint a bűnügyi technikusokat távollétükben ...
A hitelt érdemlőség, mint szigorított bizonyítási követelmény kizárólag az Art. becslési eljárása során alkalmazható, más esetekben a Pp. 206. § (1) bekezdése szerint kell eljárni a bizonyítékok értékelése, mérlegelése során- Kfv. I.35.598/2016/13
[1] A felperes lakossági folyószámláira biztosítási káresemény kifizetése címén különböző összegű utalások érkeztek 2008-2011 években. Az utalásokra 4 magánszemély adott megbízást, a velük szerződéses kapcsolatban álló biztosítóknak a tulajdonukat ...
Tájékoztató a Kúria döntéséről a Kfv.IV.37.835/2016 számú ügyben, a földforgalmi törvény alapján lefolytatandó eljárás egyes sajátosságairól
A helyi földbizottság, illetve a jogkörében eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara az állásfoglalás kiadása során közvetett magánjogi érdekeltként vesz részt az eljárásban, ezért az állásfoglalása nem tekinthető olyan közhatalmi ...
Tájékoztató a Kúria döntéséről a Kfv.IV.37.784/2016 számú ügyben, a földforgalmi törvény alapján történő adás-vétel egyes feltételeiről
Föld adás-vételéhez való jóváhagyás támogatásának megtagadása a forgalmi érték és a vételár aránytalanságára hivatkozva csak akkor jogszerű, ha egyben igazolható az is, hogy a vevő ezzel meghatározott elővásárlásra jogosultakat tart vissza e joguk ...
Darák Péter: “Folyamatos értékelő és elemző párbeszéd a változtatás sikerének kulcsa”
"Változtatásmenedzsment a bíróságokon" - ezzel a címmel tartott beszédet dr. Darák Péter a Bíróságok Napján 2017. július 14-én az Országos Bírósági Hivatal épületében. A Kúria elnöke beszédében kitért az elmúlt évtizedekben zajlott igazságszolgáltatási ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENHATÁLYOS IRÁNYMUTATÁSOKSAJTÓFOTÓK, VIDEÓK, HANGANYAGOKNEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK