slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. szerinti bírósági felülvizsgálati kérelmet e törvény 224. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottságnál kell előterjeszteni. Választási ügyben a jogi képviselő elektronikus dokumentumként, elektronikus aláírással ellátott beadványa kizárólag a valasztasifelulvizsgalat@kuria.birosag.hu e-mail címre terjeszthető elő.

Tájékoztató a Pfv.V.20.247/2015/6. számú elvi jelentőségű ügyben

Ha a bíróság jogerős közbenső ítéletében megállapította a felperes követelésének jogalapját, a folytatódó eljárásban a követelés alapjául szolgáló szerződés tekintetében a felek ügyletkötési akarata, a szerződés érvénytelensége már nem vizsgálható.

A másodfokú bíróság jogerős közbenső ítéletet követően hozott ítéletével a felek közötti szerződés megszűnéséből eredő elszámolási vita eredményeként marasztalta az alperest. A felperesnek járó összeget szakértői vélemény alapján a szerződésben rögzített matematikai képlet felhasználásával állapította meg.

Tájékoztató a Pfv.V.21.886/2014/7. számú elvi jelentőségű ügyben

Ha a kezes a megtérítési igényét a hitelező hibájából nem tudja érvényesíteni az adóssal szemben, az ebből eredő kára megtérítését követelheti a hitelezőtől.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.533/2014. számú ügyről - rendes felmondás tárgyában

A felperes 2007. június 1-jétől törzskönyvezési és orvos menedzser munkakörben állt az alperes alkalmazásában. Munkakörébe tartozott többek között a termékminőséget és csomagolóanyagokat érintő elfogadott változtatás, megvalósításban történő kezdeményező szerep, a marketinggel történő együttműködés, módosítások beadása, a folyamat követése, kapcsolattartás a hatóságokkal. A J. vállalatcsoport 2006-ban a P. vállalatcsoporttól nem vényköteles termékek, gyógyszerek forgalmazási jogát vásárolta meg.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.059/2015. számú ügyről - indokolás nélküli felmentés tárgyában

A felperes 2004. szeptember 15-étől ügyintézőként, jogi szakreferensként állt az alperes, illetve jogelődje alkalmazásában. Kormánytisztviselői jogviszonyát 2010. augusztus 27-én kelt indokolás nélküli felmentésével szüntette meg a munkáltató 2010. november 1-jei hatállyal a 2010. évi LVIII. törvény (Ktjv.) 8. §-ának (1) bekezdés b) pontjára hivatkozással.

Tájékoztató a CIB Bank Zrt. felperesnek Magyar Állam alperes ellen általános szerződési feltételekhez kapcsolódó törvényi vélelem megdöntése iránti perben a Kúria ítéletéről Pfv.V.20.685/2015/5

A felperes keresetében a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény 4. § (1) bekezdése szerinti törvényi vélelemre tekintettel annak megállapítását kérte, hogy a keresetlevélben tételesen megjelölt, a felperes által alkalmazott fogyasztói hitel- vagy kölcsönszerződés részévé váló, az egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő szerződéses kikötése tisztességes, és ezért érvényes.

Oldalak

Például 06/28/2015
Például 06/28/2015

Cím: 1055 Budapest, Markó utca 16.
Telefon: 268-4500 Fax: 268-4740
E-mail: kuria@kuria.birosag.hu

A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje:
hétfő, csütörtök, péntek 9-11 h
kedd 9-13 h
szerda 9-15:30 h

Bejelentést, kérelmet, javaslatot, panaszt írásban
(postán, e-mailben, illetve a főbejáratnál elhelyezett gyűjtőládába helyezéssel) lehet benyújtani.